Hơn 400 thí sinh bỏ môn thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội

Ngay trong buổi thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2020, có 446 thí sinh vắng mặt, 3 thí sinh vi phạm quy chế.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Theo thống k&ecirc; của Sở GD-ĐT H&agrave; Nội, tổng số th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự&nbsp;<span>thi v&agrave;o lớp 10</span> l&agrave; 88.901.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, trong buổi thi m&ocirc;n Ngữ văn s&aacute;ng 17/7, tổng số th&iacute; sinh đến dự thi l&agrave; 88.526 em.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; 446 em vắng trong buổi thi đầu ti&ecirc;n, c&oacute; 3 th&iacute; sinh vi phạm quy chế.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, c&aacute;c th&iacute; sinh n&agrave;y đ&atilde; từ bỏ cuộc đua v&agrave;o lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập năm nay.</p> <p style="text-align: justify;">Bởi theo quy định của Sở GD-ĐT, c&aacute;c trường sẽ chỉ x&eacute;t tuyển đối với những th&iacute; sinh đ&aacute;p ứng đủ ba điều kiện: L&agrave;m đủ số b&agrave;i thi quy định, kh&ocirc;ng vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả b&agrave;i thi v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; b&agrave;i thi n&agrave;o bị điểm 0.</p> <p style="text-align: justify;">Theo quy chế thi, th&iacute; sinh phải c&oacute; mặt tại địa điểm thi đ&uacute;ng giờ quy định, chấp h&agrave;nh hiệu lệnh của điểm thi v&agrave; hướng dẫn của c&aacute;n bộ coi thi. Th&iacute; sinh cần đặc biệt lưu &yacute;, nếu đến chậm qu&aacute; 15 ph&uacute;t sau khi c&oacute; hiệu lệnh t&iacute;nh giờ l&agrave;m b&agrave;i th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng được dự thi buổi đ&oacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hơn 400 thí sinh bỏ môn thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gan-90-000-hoc-sinh-ha-noi-lam-thu-tuc-thi-lop-10-nam-2020-16.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Theo thống k&ecirc;, gần 89.000 học sinh H&agrave; Nội l&agrave;m thủ tục thi lớp 10 năm 2020. Ảnh: Thanh H&ugrave;ng</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Chiều nay 17/7, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ bước v&agrave;o b&agrave;i thi m&ocirc;n Ngoại ngữ. S&aacute;ng mai 18/7 dự thi m&ocirc;n To&aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Năm học 2019-2020, dự kiến to&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội c&oacute; 107.246 học sinh x&eacute;t tốt nghiệp THCS. Trong đ&oacute;, khoảng 62% số học sinh tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường THPT c&ocirc;ng lập, 2,6% số học sinh tuyển v&agrave;o trường THPT c&ocirc;ng lập tự chủ, 20% v&agrave;o trường THPT ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, 7,5% số học sinh tuyển v&agrave;o trung t&acirc;m GDNN-GDTX v&agrave; 7,9% số học sinh tham gia học nghề.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VinIF và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành Khoa học – Công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Đây là học bổng Postdoc Việt Nam đầu tiên do Quỹ tư nhân tài trợ nhằm góp phần khuyến khích các tài năng trẻ đóng góp và phát triển sự nghiệp tại quê hương.
back to top