Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng

Trong chiều 18/11, các lực lượng đã tập trung tập kết toàn bộ rọ đá (khoảng 300 rọ) xuống dòng sông Rào Trăng để ngày 19/11 bắt đầu đắp đập nắn dòng...

<div> <p>Sau vụ sạt lở n&uacute;i nghi&ecirc;m trọng v&agrave;o ng&agrave;y 12/10 tại Nh&agrave; m&aacute;y Thủy điện R&agrave;o Trăng 3 v&ugrave;i lấp 17 c&ocirc;ng nh&acirc;n, c&aacute;c lực lượng cứu nạn đ&atilde; t&igrave;m kiếm khắp quả đồi bị sạt lở nhưng mới t&igrave;m thấy 5/17 thi thể.</p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/11/18/chua-co-de-muc-57-1280-x-720-378-mbps-20201118-205926-1605711819677.mp4" data-video-id="129591" data-video-key="24a989baa4f7f15ab0379f24573f89af" height="720" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2020/11/18/chua-co-de-muc-57-1280-x-720-378-mbps-20201118-205926-1605711819677/0_00_18.jpg" width="1280">&nbsp;</video> <figcaption>Tập kết rọ đ&aacute; xuống s&ocirc;ng R&agrave;o Trăng chuẩn bị ngăn đập nắn d&ograve;ng</figcaption> </figure> <p>Trong ng&agrave;y 18/11 tr&ecirc;n 200 c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c lực lượng kh&aacute;c chuyển sang t&igrave;m kiếm giai đoạn 3, đ&oacute; l&agrave; ngăn đập nắn d&ograve;ng chảy để t&igrave;m kiếm c&aacute;c nạn nh&acirc;n dưới d&ograve;ng suối. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc hết sức gian nan, vất vả, do d&ograve;ng suối s&acirc;u, rộng, nước chảy xiết, k&egrave;m theo khối lượng đ&aacute;, b&ecirc; t&ocirc;ng sạt lở xuống l&ograve;ng suối qu&aacute; nhiều, khối lượng lớn.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118170656-1605711686124.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 1" /> <figcaption> <p>Qu&acirc;n đội của Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế l&agrave; lực lượng chủ lực t&igrave;m kiếm giai đoạn 3 tại thủy điện R&agrave;o Trăng 3</p> </figcaption> </figure> <p>Trung t&aacute; Phan Thắng, Ph&oacute; Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế cho biết: &ldquo;Hiện nay kh&oacute; khăn nhất cho c&aacute;c lực lượng tổ chức t&igrave;m kiếm l&agrave; lưu tốc của d&ograve;ng chảy tr&ecirc;n s&ocirc;ng R&agrave;o Trăng 3 rất lớn, khoảng 15 đến 20m<sup>3</sup> nước/gi&acirc;y.</p> <p>Vấn đề thứ hai, trước l&uacute;c r&uacute;t về Sở chỉ huy tiền phương để tr&aacute;nh tr&uacute; cơn b&atilde;o số 13, anh em chiến sĩ đ&atilde; đ&agrave;o v&agrave; nắn được d&ograve;ng chảy khoảng 60% khối lượng c&ocirc;ng việc, thế nhưng đến thời điểm hiện tại khối lượng đất đ&aacute; do b&atilde;o lũ đ&atilde; bồi lấp tương đối lớn.</p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy ng&agrave;y h&ocirc;m nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tập trung tất cả lực lượng, phương tiện m&aacute;y m&oacute;c để tập trung nắn lại d&ograve;ng chảy. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; tập kết đầy đủ c&aacute;c vật liệu để bảo đảm cho đắp đ&ecirc; nắn d&ograve;ng về ph&iacute;a thượng lưu đạt kết quả tốt&rdquo;.&nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118204848-1605711686340.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 2" /> <figcaption> <p>C&aacute;c rọ th&eacute;p bọc đ&aacute; chuẩn bị đưa xuống l&ograve;ng s&ocirc;ng R&agrave;o Trăng</p> </figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Th&agrave;nh, Trưởng Ban điều h&agrave;nh Thủy điện R&agrave;o Trăng 3 cho biết: &ldquo;Trong kế hoạch triển khai đắp đập nắn d&ograve;ng chảy b&acirc;y giờ rất kh&oacute; khăn do s&ocirc;ng suối s&acirc;u, rộng, nước chảy xiết, khối lượng đất đ&agrave;o đắp tương đối lớn cho n&ecirc;n l&agrave;m ng&agrave;y một ng&agrave;y hai kh&ocirc;ng thể n&agrave;o xong được. Nhưng với quyết t&acirc;m, c&ocirc;ng ty sẽ phối hợp với c&aacute;c lực lượng tổ chức t&igrave;m kiếm cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m l&agrave;m sao để t&igrave;m kiếm được anh em mất t&iacute;ch c&agrave;ng sớm, c&agrave;ng tốt&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Trong chiều 18/11, c&aacute;c lực lượng đ&atilde; tập trung tập kết to&agrave;n bộ rọ đ&aacute; (khoảng 300 rọ) xuống d&ograve;ng s&ocirc;ng R&agrave;o Trăng để ng&agrave;y mai (19/11) bắt đầu đắp đập nắn d&ograve;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những vị tr&iacute; được xem c&oacute; khả năng cao nhất c&aacute;c nạn nh&acirc;n bị v&ugrave;i lấp. Do đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai nắn d&ograve;ng được c&aacute;c chiến sĩ triển khai rất chu đ&aacute;o, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao.</p> <p>C&aacute;c lực lượng phấn đấu trong 1 đến 2 ng&agrave;y tới sẽ ngăn đập nắn d&ograve;ng ho&agrave;n tất, v&agrave; chuyển qua giai đoạn t&igrave;m kiếm 12 nạn nh&acirc;n dưới l&ograve;ng suối.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118204834-1605711686057.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 3" /> <figcaption> <p>Đưa c&aacute;c rọ th&eacute;p qua nhiều đoạn đường kh&oacute; khăn</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118204842-1605711686184.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 4" /> <figcaption> <p>C&aacute;c chiến sĩ quần quật trong điều kiện địa h&igrave;nh bất lợi do nhiều sạt lở</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118170702-1605711685608.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 5" /> <figcaption> <p>S&ocirc;ng R&agrave;o Trăng nước chảy xiết với vận tốc rất lớn</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118204838-1605711685483.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 6" /> <figcaption> <p>Trung t&aacute; Phan Thắng, Ph&oacute; Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế (đứng giữa) xem x&eacute;t địa h&igrave;nh địa vật v&agrave; c&aacute;c phương &aacute;n t&igrave;m kiếm nạn nh&acirc;n mất t&iacute;ch</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201118204852-1605711686475.jpg" title="Hôm nay tái ngăn đập nắn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng - 7" /> <figcaption> <p>C&aacute;c xe m&uacute;c xử l&yacute; khối lượng đất đ&aacute; cản đường xuống s&ocirc;ng R&agrave;o Trăng để thuận đường cho c&aacute;c chiến sĩ</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top