Hai doanh nhân bị bắt oan sau chuyên án Năm Cam

Ông Bùi Mạnh Lân, Tổng giám đốc và Phạm Văn Hướng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh được minh oan sau 17 năm bị bắt.

<div> <p>Bộ C&ocirc;ng an sẽ xin lỗi c&ocirc;ng khai &ocirc;ng L&acirc;n (63 tuổi) v&agrave; &ocirc;ng Hướng (66 tuổi) v&agrave;o 9h s&aacute;ng 5/3 tại C&ocirc;ng ty cổ phần Hưng Thịnh, trụ sở trong Khu c&ocirc;ng nghiệp Đồng An, TP Thuận An, B&igrave;nh Dương. Cơ quan n&agrave;y cho rằng khi điều tra vụ &aacute;n <em style="color:rgb(0,0,0);">G&acirc;y rối trật tự c&ocirc;ng cộng</em> xảy ra năm 2003, đ&atilde; bắt tạm giam &ocirc;ng L&acirc;n 41 ng&agrave;y, &ocirc;ng Hướng 63 ng&agrave;y m&agrave; &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; lệnh hợp ph&aacute;p&quot;.</p> <p>Theo hồ sơ, &ocirc;ng Hướng g&oacute;p vốn trong C&ocirc;ng ty TNHH Gas B&igrave;nh Dương, đ&oacute;ng tại Khu c&ocirc;ng nghiệp Đồng An, giữ chức Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc. Năm 2000, giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong HĐQT c&ocirc;ng ty xảy ra tranh chấp. &Ocirc;ng Hướng c&ugrave;ng hai người kh&aacute;c cho rằng &ocirc;ng Nguyễn Viết Tạo, Tổng gi&aacute;m đốc c&oacute; biểu hiện lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt t&agrave;i sản của c&ocirc;ng ty.</p> <p>Ng&agrave;y 18/9/2000, nghi ngờ &ocirc;ng Tạo c&oacute; &yacute; đồ tẩu t&aacute;n t&agrave;i sản, một số th&agrave;nh vi&ecirc;n trong HĐQT đưa người đến c&ocirc;ng ty canh giữ. &Ocirc;ng Tạo chỉ đạo bảo vệ chống lại, dẫn đến x&ocirc; x&aacute;t.</p> <p>Trong khi Bộ C&ocirc;ng an đang điều tra chuy&ecirc;n &aacute;n Z5.01 (<span>chuy&ecirc;n &aacute;n Năm Cam</span>) th&igrave; năm 2002, &ocirc;ng Tạo gửi đơn tố c&aacute;o một số l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty cổ phần Hưng Thịnh (đơn vị chủ đầu tư Khu c&ocirc;ng nghiệp Đồng An) thu&ecirc; đ&agrave;n em Năm Cam chiếm giữ t&agrave;i sản của C&ocirc;ng ty Gas.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y,&nbsp;&ocirc;ng Nguyễn Việt Th&agrave;nh, Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh s&aacute;t, Trưởng ban chuy&ecirc;n &aacute;n Năm Cam giao cho tổ A4 do Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ph&oacute; thủ trưởng Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an Tiền Giang - l&agrave;m tổ trưởng giải quyết. Trước đ&oacute;, &ocirc;ng N&ecirc;n c&ugrave;ng Nguyễn Tuyến Dũng - điều tra vi&ecirc;n Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an Tiền Giang - đ&atilde; được điều động tham gia triệt ph&aacute; nh&oacute;m tội phạm x&atilde; hội đen do Năm Cam cầm đầu.</p> <p>Ng&agrave;y 29/4/2003, Bộ C&ocirc;ng an khởi tố vụ &aacute;n <em>G&acirc;y rối trật tự c&ocirc;ng cộng </em>xảy ra tại đ&acirc;y từ năm 2000, đồng thời bắt &ocirc;ng L&acirc;n, &ocirc;ng Hướng c&ugrave;ng 5 người kh&aacute;c.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ông Lân nhớ lại kí ức bị cảnh sát bắt oan hơn 13 năm trước. Ảnh: Phước Tuấn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/02/lan-6161-1583328595.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>&Ocirc;ng B&ugrave;i Mạnh L&acirc;n nhớ lại k&yacute; ức bị cảnh s&aacute;t bắt oan hơn 17 năm trước. Ảnh: <em>Phước Tuấn.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Sự việc xảy ra qu&aacute; bất ngờ v&agrave; nhanh, mọi thứ như sụp đổ, như vừa tr&ecirc;n thi&ecirc;n đ&agrave;ng rớt xuống địa ngục&quot;, &ocirc;ng L&acirc;n nhớ lại l&uacute;c bị bắt. Đ&oacute; l&agrave; chiều thứ ba, &ocirc;ng c&ugrave;ng &ocirc;ng Hướng mặc &aacute;o quần lịch sự đi c&ocirc;ng việc về c&ocirc;ng ty, bất ngờ h&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t mặc sắc phục ập v&agrave;o, bao v&acirc;y c&ocirc;ng ty. Họ đọc lệnh bắt do &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n k&yacute; với c&aacute;o buộc cả hai chủ mưu trong vụ &aacute;n g&acirc;y rối 3 năm trước. Hai &ocirc;ng bị đưa về nh&agrave; ri&ecirc;ng tại TP HCM để kh&aacute;m x&eacute;t.</p> <p>&quot;Trước khi bị dẫn đi khỏi nh&agrave;, t&ocirc;i dặn vợ lo cho gia đ&igrave;nh với niềm tin sẽ được về sớm v&igrave; m&igrave;nh chắc chắn bị oan&quot;, &ocirc;ng Hướng n&oacute;i. Khi đ&oacute;, hai con trai của &ocirc;ng mới 11-12 tuổi.</p> <p>&Ocirc;ng Hướng c&ugrave;ng 6 người trong vụ &aacute;n sau đ&oacute; bị chuyển về Tiền Giang điều tra. Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an khởi tố bị can, bắt tạm giam &ocirc;ng L&acirc;n v&agrave; &ocirc;ng Hướng nhưng VKSND tối cao từ chối ph&ecirc; chuẩn lệnh tạm giam. Tuy nhi&ecirc;n, ph&iacute;a c&ocirc;ng an kh&ocirc;ng trả tự do cho hai doanh nh&acirc;n n&agrave;y m&agrave; tiếp tục đề nghị VKSND tối cao ph&ecirc; chuẩn.</p> <p>Ng&agrave;y 11/6, VKSND tối cao đồng &yacute; ph&ecirc; chuẩn lệnh tạm giam đối với &ocirc;ng L&acirc;n, đồng thời ra quyết định thay đổi biện ph&aacute;p ngăn chặn v&agrave; trả tự do cho &ocirc;ng Hướng. Đến ng&agrave;y 7/7, &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n mới thực hiện quyết định n&agrave;y khiến &ocirc;ng Hướng bị giam 63 ng&agrave;y khi kh&ocirc;ng c&oacute; lệnh ph&ecirc; chuẩn của Viện kiểm s&aacute;t tối cao, trong đ&oacute; 26 ng&agrave;y đ&atilde; c&oacute; quyết định thay đổi biện ph&aacute;p ngăn chặn.</p> <p>Ng&agrave;y được thả tự do, &ocirc;ng Hướng lặng lẽ cuốc bộ tr&ecirc;n đường, gh&eacute; v&agrave;o qu&aacute;n vỉa h&egrave; uống một chai bia &quot;để lấy lại b&igrave;nh tĩnh&quot;. &Ocirc;ng đến bốt điện thoại c&ocirc;ng cộng gọi điện về nh&agrave; m&agrave; tay run bần bật v&igrave; sung sướng, sau đ&oacute; bắt xe đ&ograve; về S&agrave;i G&ograve;n. &quot;Hạnh ph&uacute;c khi được về với vợ con, với c&ocirc;ng việc nhưng cũng ức lắm v&igrave; mang tiếng l&agrave; đ&agrave;n em của Năm Cam&quot;, &ocirc;ng Hướng n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ông Phạm Văn Hướng tại trụ sở công ty vào chiều 4/3. Ảnh: Phước Tuấn." src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/26/doanh-nhan-4370-1583345976.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>&Ocirc;ng Phạm Văn Hướng tại trụ sở c&ocirc;ng ty v&agrave;o chiều 4/3. Ảnh: <em>Phước Tuấn.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 27/8/2003, VKSND tối cao ra quyết định hủy bỏ biện ph&aacute;p tạm giam đối với &ocirc;ng L&acirc;n c&ugrave;ng hai người kh&aacute;c trong vụ &aacute;n. Cũng như &ocirc;ng Hướng, đến&nbsp;ng&agrave;y 1/9/2003 &ocirc;ng N&ecirc;n mới thực hiện khiến doanh nh&acirc;n n&agrave;y bị giam lố 5 ng&agrave;y. Qua xem x&eacute;t hồ sơ, ng&agrave;y 16/8/2004 VKSND tối cao ra quyết định đ&igrave;nh chỉ vụ &aacute;n, đ&igrave;nh chỉ bị can đối với &ocirc;ng L&acirc;n, &ocirc;ng Hướng v&agrave; năm người kh&aacute;c.</p> <p>Trong 17 năm qua, &ocirc;ng L&acirc;n cho biết vẫn thường xuy&ecirc;n gửi đơn để minh oan cho m&igrave;nh. &quot;Việc bị bắt khiến cuộc sống, c&ocirc;ng việc bị đảo lộn, uy t&iacute;n bị mất, thiệt hại kh&ocirc;ng thể đong đếm được&quot;, &ocirc;ng L&acirc;n n&oacute;i.</p> <p>L&agrave; c&ocirc;ng ty đầu tư khu c&ocirc;ng nghiệp lớn tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Dương, việc d&agrave;n l&atilde;nh đạo bị bắt khiến nhiều c&ocirc;ng ty r&uacute;t vốn đầu tư, ảnh hưởng h&agrave;ng trăm tỷ đồng. UBND tỉnh B&igrave;nh Dương đ&atilde; điều chỉnh giấy ph&eacute;p đầu tư người đai diện ph&aacute;p luật, do vợ &ocirc;ng L&acirc;n đứng đầu. Sau khi được tại ngoại v&agrave; đ&igrave;nh chỉ bị can, cả hai tiếp quản lại c&ocirc;ng ty.</p> <p>&quot;Được Bộ C&ocirc;ng an mời xin lỗi c&ocirc;ng khai khiến t&ocirc;i rất vui. T&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi bồi thường g&igrave;, chỉ mong cơ quan chức năng xử l&yacute; đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội những người g&acirc;y oan sai cho m&igrave;nh&quot;, &ocirc;ng L&acirc;n cho biết.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n, năm 2011 Bộ C&ocirc;ng an kết luận: C&oacute; cơ sở để x&aacute;c định sự việc xảy ra tại C&ocirc;ng ty Gas B&igrave;nh Dương sau 3 năm Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh Tiền Giang ra lệnh bắt, kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp đối với &ocirc;ng L&acirc;n, &ocirc;ng Hướng l&agrave; tr&aacute;i quy định của Điều 63 Bộ luật tố tụng h&igrave;nh sự. Hồ sơ, chứng cứ rất yếu, kh&oacute; c&oacute; thể truy tố, x&eacute;t xử được, thậm ch&iacute; phải đ&igrave;nh chỉ điều tra vụ &aacute;n, bị can.</p> <p>Bộ C&ocirc;ng an sau đ&oacute; đ&atilde; c&aacute;ch c&aacute;c chức vụ trong Đảng, ch&iacute;nh quyền, gi&aacute;ng cấp h&agrave;m v&agrave; &aacute;p dụng một số h&igrave;nh thức kỷ luật kh&aacute;c đối với &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n v&agrave; hai người kh&aacute;c.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, mượn cớ điều tra tội <em>G&acirc;y rối trật tự c&ocirc;ng cộng,</em> &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n c&ugrave;ng Nguyễn Tuyến Dũng đ&atilde; h&igrave;nh sự h&oacute;a vụ &aacute;n d&acirc;n sự tranh chấp đất đai giữa giữa hai vợ chồng ở TP HCM với &ocirc;ng L&acirc;n m&agrave; t&ograve;a&nbsp;&aacute;n B&igrave;nh Dương đang thụ l&yacute; l&agrave; tr&aacute;i ph&aacute;p luật. Năm 2018, Dũng <span>bị phạt 5 năm t&ugrave;</span> về tội <em>Lạm quyền trong l&uacute;c thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ</em>. Ri&ecirc;ng N&ecirc;n điều trị bệnh t&acirc;m thần n&ecirc;n cơ quan điều tra đ&igrave;nh chỉ điều tra bị can để xử l&yacute; sau.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top