Hà Nội trong vòng vây chất thải làng nghề

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, 100% làng nghề trên địa bàn TP đều có cam kết và phương án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại.

<div> <p style="text-align: justify;">Cư d&acirc;n l&agrave;ng nghề quanh Thủ đ&ocirc; đều tự tin &quot;kh&oacute;i bụi xưởng nh&agrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng bay được v&agrave;o tận nội th&agrave;nh&quot;, nhưng cơ quan chức năng ở H&agrave; Nội kh&ocirc;ng c&ocirc;ng nhận như thế.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Kh&oacute;i bụi từ c&aacute;c cơ sở sản xuất tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; một số tỉnh l&acirc;n cận&quot; được khẳng định nằm trong số 12 nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; đến mức nguy hại k&eacute;o d&agrave;i ở Thủ đ&ocirc;.</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode"> <div style="text-align: justify;"><img alt="Hà Nội trong vòng vây chất thải làng nghề - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/baodansinh-mediacdn-vn_tangcuongquanlylanghetaiche-1618302053176998714860.jpg" title="Hà Nội trong vòng vây chất thải làng nghề - Ảnh 1." /></div> <figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p class="NLPlaceholderShow"><em>H&agrave; Nội trong v&ograve;ng v&acirc;y chất thải l&agrave;ng nghề</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Qua điều tra, khảo s&aacute;t thực tế, lấy mẫu ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c th&ocirc;ng số quan trắc để đ&aacute;nh gi&aacute;, ph&acirc;n loại mức độ &ocirc; nhiễm, Sở NN&amp;PTNT H&agrave; Nội x&aacute;c định to&agrave;n TP hiện vẫn c&ograve;n 33 l&agrave;ng nghề &ocirc; nhiễm nước nghi&ecirc;m trọng, 19 l&agrave;ng nghề &ocirc; nhiễm. Đối với m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute;, c&oacute; 1 l&agrave;ng nghề &ocirc; nhiễm nghi&ecirc;m trọng v&agrave; 4 l&agrave;ng nghề bị &ocirc; nhiễm.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở NN&amp;PTNT H&agrave; Nội Tạ Văn Tường cho biết, trong số 19 ti&ecirc;u ch&iacute; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, ti&ecirc;u ch&iacute; số 17 (m&ocirc;i trường v&agrave; an to&agrave;n thực phẩm) l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; kh&oacute;, cần nhiều nguồn lực v&agrave; biện ph&aacute;p chỉ đạo. Đối với b&agrave;i to&aacute;n &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường l&agrave;ng nghề, thực tế đ&atilde; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực, nhưng vẫn c&ograve;n những tồn tại cần khắc phục.</p> <p style="text-align: justify;">Một trong những kh&oacute; khăn hiện nay đối với bảo vệ m&ocirc;i trường l&agrave;ng nghề, theo &ocirc;ng Tường l&agrave; c&aacute;c hộ sản xuất nằm trong khu d&acirc;n cư c&oacute; diện t&iacute;ch chật hẹp, hoạt động kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n, c&oacute; t&iacute;nh chất thời vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute; chưa quan t&acirc;m đến vấn đề xử l&yacute; m&ocirc;i trường. Việc di dời c&aacute;c hộ sản xuất g&acirc;y &ocirc; nhiễm ra khỏi khu vực d&acirc;n cư cũng gặp nhiều kh&oacute; khăn do c&aacute;c hộ d&acirc;n thiếu kinh ph&iacute; để thu&ecirc; nh&agrave; xưởng tại c&aacute;c cụm, điểm c&ocirc;ng nghiệp l&agrave;ng nghề...</p> <p style="text-align: justify;">Đại diện Sở NN&amp;PTNT H&agrave; Nội cho biết, để giải quyết b&agrave;i to&aacute;n m&ocirc;i trường l&agrave;ng nghề, tiến tới cần quy hoạch, tổ chức, ph&acirc;n bố lại sản xuất bảo đảm ph&ugrave; hợp với t&iacute;nh chất đặc th&ugrave; của từng loại h&igrave;nh sản xuất. Tiếp tục huy động đầu tư từ nguồn x&atilde; hội h&oacute;a cho c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường l&agrave;ng nghề&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng về bảo vệ m&ocirc;i trường n&ocirc;ng th&ocirc;n ở c&aacute;c cấp huyện, x&atilde; cần được ch&uacute; trọng, tiến h&agrave;nh thường xuy&ecirc;n; h&igrave;nh thức th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền cũng cần đa dạng hơn. Đặc biệt, c&aacute;c sở ng&agrave;nh, địa phương c&oacute; l&agrave;ng nghề cần nghi&ecirc;n cứu, thực hiện chế t&agrave;i xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ m&ocirc;i trường l&agrave;ng nghề để tạo sức răn đe...</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baodansinh.vn
Yêu cầu siết chặt cấp giấy phép xây dựng chung cư mini

Yêu cầu siết chặt cấp giấy phép xây dựng chung cư mini

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở.
“Chợ nhảy” gây cản trở giao thông

“Chợ nhảy” gây cản trở giao thông

Những năm gần đây, vào khung giờ tan ca buổi chiều hàng ngày, một đoạn dài khoảng vài km trên QL1A, chạy qua khu Công nghiệp Tân Tạo luôn trở nên ùn ứ tắc nghẽn, khiến người và phương tiện qua lại khu vực này vô cùng khổ sở.
back to top