Hà Nội là thành phố đắt đỏ nhất cả nước, nhưng xếp hạng của Hải Phòng, Lào Cai mới đáng ngạc nhiên

Theo báo cáo Chỉ số Giá sinh hoạt theo không gian của Tổng cục Thống kê, xếp hạng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước.

<div> <p>H&agrave; Nội tiếp tục l&agrave; địa phương đắt đỏ nhất cả nước với chỉ số SCOLI l&agrave; 100% (năm 2019, H&agrave; Nội cũng dẫn đầu). Đứng thứ hai sau H&agrave; Nội l&agrave;&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với 99,05%.</p> <p>Hải Ph&ograve;ng l&agrave; địa phương đứng thứ 3 cả nước với chỉ số SCOLI năm 2020 bằng 97,38%, tăng mức đắt đỏ 6 bậc so với năm 2018 v&agrave; tăng 2 bậc so với năm 2019, vượt qua Đ&agrave; Nẵng.&nbsp;</p> <p>Theo Tổng cục thống k&ecirc;, Hải Ph&ograve;ng l&agrave; địa phương tập trung nhiều ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp quan trọng của đất nước, đặc biệt l&agrave; cảng trung chuyển h&agrave;ng h&oacute;a chiến lược quan trọng. Trong những năm qua, Hải Ph&ograve;ng đ&atilde; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển vượt bậc tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n được n&acirc;ng cao. Kinh tế Hải Ph&ograve;ng ph&aacute;t triển s&ocirc;i động dẫn đến mức gi&aacute; một số nh&oacute;m h&agrave;ng dịch vụ tại Hải Ph&ograve;ng cao so với c&aacute;c địa phương kh&aacute;c.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><img alt="Hà Nội là thành phố đắt đỏ nhất cả nước, nhưng xếp hạng của Hải Phòng, Lào Cai mới đáng ngạc nhiên - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/02/cafefcdn-com_01-1617331792104574326522.png" title="Hà Nội là thành phố đắt đỏ nhất cả nước, nhưng xếp hạng của Hải Phòng, Lào Cai mới đáng ngạc nhiên - Ảnh 1." /></div> </div> <p>Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; l&ugrave;i xuống vị tr&iacute; thứ 4 trong bảng xếp hạng SCOLI 2020 với 97,11%.&nbsp;Chi ph&iacute; của Đ&agrave; Nẵng đứng ở vị tr&iacute; cao do Đ&agrave; Nẵng l&agrave; một trong số c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn của Việt Nam, l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế - x&atilde; hội của miền Trung với vai tr&ograve; l&agrave; trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghiệp, thương mại, du lịch v&agrave; dịch vụ; trung t&acirc;m văn h&oacute;a thể thao, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo v&agrave; khoa học c&ocirc;ng nghệ; l&agrave; th&agrave;nh phố cảng biển, đầu mối giao th&ocirc;ng quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước v&agrave; quốc tế; trung t&acirc;m bưu ch&iacute;nh, viễn th&ocirc;ng v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>L&agrave;o Cai tăng 3 bậc so với năm 2019, đứng vị tr&iacute; thứ 5 với 96,25%.&nbsp;L&agrave;o Cai thay đổi xếp hạng, theo Tổng cục Thống k&ecirc;, chủ yếu do B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u v&agrave; Thừa Thi&ecirc;n - Huế lần lượt đứng ở vị tr&iacute; thứ 4 v&agrave; thứ 6 trong năm 2019 đ&atilde; xuống hạng do gi&aacute; c&aacute;c nh&oacute;m h&agrave;ng văn h&oacute;a, giải tr&iacute;, du lịch, gi&aacute; nh&agrave; ở thu&ecirc;, gi&aacute; dịch vụ phục vụ c&aacute; nh&acirc;n giảm v&igrave; Covid-19.</p> <p>Chỉ số gi&aacute; sinh hoạt theo kh&ocirc;ng gian (SCOLI) l&agrave; một chỉ ti&ecirc;u tương đối (t&iacute;nh bằng %) phản &aacute;nh sự ch&ecirc;nh lệch gi&aacute; h&agrave;ng ho&aacute; v&agrave; dịch vụ phục vụ cho đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y của người d&acirc;n giữa c&aacute;c tỉnh/th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương, giữa c&aacute;c v&ugrave;ng trong nước tại một thời điểm (th&aacute;ng, qu&yacute; hoặc năm).&nbsp;SCOLI được t&iacute;nh dựa tr&ecirc;n cơ sở phương ph&aacute;p luận của gi&aacute; so s&aacute;nh quốc tế với Nguồn số liệu của điều tra gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p> <p>Chỉ số n&agrave;y được d&ugrave;ng trong ph&acirc;n t&iacute;ch kết quả thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, trợ cấp kh&oacute; khăn, trợ cấp tiền lương v&agrave; nghi&ecirc;n cứu mức sống d&acirc;n cư giữa c&aacute;c tỉnh, v&ugrave;ng, khu vực trong cả nước&hellip;&nbsp;</p> <p>Đồng thời, chỉ số n&agrave;y c&ograve;n l&agrave; cơ sở để t&iacute;nh Chỉ số ph&aacute;t triển con người (HDI), t&iacute;nh Tổng sản phẩm tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt l&agrave; GRDP) theo sức mua tương tương, đ&aacute;nh gi&aacute; mức sống tối thiểu v&agrave; điều chỉnh mức lương v&ugrave;ng miền, t&iacute;nh to&aacute;n c&aacute;c chi ph&iacute; đầu tư, đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;nh cạnh tranh về gi&aacute;, chế độ ăn, ở, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&iacute; theo gi&aacute; v&ugrave;ng miền. SCOLI được sử dụng để loại trừ yếu tố ch&ecirc;nh lệch gi&aacute; trong thu nhập v&agrave; chi ti&ecirc;u của hộ gia đ&igrave;nh giữa c&aacute;c v&ugrave;ng. Từ đ&oacute;, t&iacute;nh ra thu nhập v&agrave; chi ti&ecirc;u của hộ gia đ&igrave;nh với c&ugrave;ng một mặt bằng gi&aacute; để t&iacute;nh to&aacute;n tỷ lệ ngh&egrave;o.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nhipsongkinhte.toquoc.vn
back to top