Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trong năm 2019

(Khoahocdoisong.vn) - Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2019… l

<p>Ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n thực hiện năm An to&agrave;n giao th&ocirc;ng 2019 diễn ra s&aacute;ng 4/1/2019,&nbsp;Chủ tịch UBND TP. H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, tổ chức ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền của Th&agrave;nh phố khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng t&acirc;m như n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật của người tham gia giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng trong mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <div> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh phố t&iacute;ch cực thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p giảm ùn tắc giao th&ocirc;ng, hạn chế ph&aacute;t sinh c&aacute;c điểm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng mới v&agrave; kh&ocirc;ng để xảy ra &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i tr&ecirc;n 30 ph&uacute;t; tập trung giải quyết được từ 8 đến 10 điểm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng c&ograve;n tồn tại của năm 2018.</p> <p>Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng trọng điểm trong năm 2019. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải đẩy nhanh tiến độ c&aacute;c dự &aacute;n do Bộ đầu tư tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. X&acirc;y dựng phương &aacute;n kết nối vận tải để khai th&aacute;c hiệu quả tuyến đường sắt đ&ocirc; thị C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng sau khi Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải b&agrave;n giao cho H&agrave; Nội quản l&yacute;, khai th&aacute;c.</p> <p>Cũng trong năm 2019, H&agrave; Nội sẽ tiếp tục triển khai c&aacute;c hợp phần của hệ thống giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh trong tổng thể Đề &aacute;n Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh. Cụ thể, x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu số h&oacute;a về hạ tầng giao th&ocirc;ng v&agrave; phương tiện giao th&ocirc;ng, lắp đặt hệ thống camera phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, điều h&agrave;nh giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n 12 quận nội th&agrave;nh, mở rộng ứng dụng hệ thống thẻ v&eacute; điện tử&hellip; Đặc biệt, phạt nghi&ecirc;m đối với c&aacute;c vi phạm trong lĩnh vực vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch, vận tải h&agrave;ng h&oacute;a, vi phạm của người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe gắn m&aacute;y, xe đạp điện th&ocirc;ng qua hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t giao th&ocirc;ng.</p> <p>Trước mắt, Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố Nguyễn Đức Chung đề nghị c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố, UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; tập trung triển khai ngay c&aacute;c nhiệm vụ tại C&ocirc;ng điện số 1793 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Kế hoạch số 117 của Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố về triển khai đợt cao điểm c&ocirc;ng t&aacute;c bảo đảm trật tự, An to&agrave;n giao th&ocirc;ng thời gian trước, trong v&agrave; sau Tết Dương lịch, Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi v&agrave; Lễ hội Xu&acirc;n 2019.</p> <p>&ldquo;Tập trung phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, vui chơi của người d&acirc;n trong dịp Tết v&agrave; Lễ hội Xu&acirc;n 2019, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; phương tiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết&rdquo;, Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ.</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top