Giám đốc Công an Đà Nẵng lên tiếng vụ một người tự tử trong khu cách ly

Chiều 28/12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tự tử trong khu cách ly.

<div> <p style="text-align: justify;">Nạn nh&acirc;n l&agrave; T.A.T. (sinh 1977, qu&ecirc; Hưng Y&ecirc;n) đ&atilde; treo cổ tự tử tại khu c&aacute;ch ly ở một kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Sơn Tr&agrave;, TP Đ&agrave; Nẵng tối 26/12.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Thiếu tướng Vi&ecirc;n, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng T. ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, &ocirc;ng c&oacute; một vợ v&agrave; hai con, bố mẹ đ&atilde; mất. Thời gian Covid-19, do l&agrave;m ăn kh&oacute; khăn n&ecirc;n &ocirc;ng T. b&aacute;n nh&agrave;, b&aacute;n xe, vợ chồng ly dị, mỗi người nu&ocirc;i một đứa con, sau đ&oacute; ở nh&agrave; thu&ecirc;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;&Ocirc;ng T. l&agrave; một mắt x&iacute;ch nằm trong đường d&acirc;y vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. C&oacute; thể do ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn n&ecirc;n &ocirc;ng nhắm mắt l&agrave;m liều vận chuyển người&quot;, Thiếu tướng Vi&ecirc;n cho biết.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Giám đốc Công an Đà Nẵng lên tiếng vụ một người tự tử trong khu cách ly - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/28/icdn-dantri-com-vn_thieu-tuong-vu-xuan-vien-1609155834944.jpg" title="Giám đốc Công an Đà Nẵng lên tiếng vụ một người tự tử trong khu cách ly - 1" /> <figcaption> <p>Thiếu tướng Vũ Xu&acirc;n Vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP Đ&agrave; Nẵng th&ocirc;ng tin về vụ t&agrave;i xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tự tử trong khu c&aacute;ch ly</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Cũng theo Thiếu tướng Vi&ecirc;n, nạn nh&acirc;n tự tử l&agrave; do nghĩ quẩn chứ c&ocirc;ng an chưa c&oacute; biện ph&aacute;p đối với h&agrave;nh vi vận chuyển người tr&aacute;i ph&eacute;p, m&agrave; mới chỉ đưa đi c&aacute;ch ly theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi xảy ra sự việc, C&ocirc;ng an Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; thực hiện theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật: kh&aacute;m nghiệm thi thể, kh&aacute;m nghiệm hiện trường, th&ocirc;ng b&aacute;o Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, th&ocirc;ng b&aacute;o cho gia đ&igrave;nh v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Gia đ&igrave;nh họ v&agrave;o v&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; khiếu nại g&igrave;&quot;, &ocirc;ng Vi&ecirc;n n&oacute;i v&agrave; cho biết, gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n đ&atilde; cảm ơn c&ocirc;ng an v&agrave; ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố hỗ trợ gia đ&igrave;nh hỏa t&aacute;ng nạn nh&acirc;n sau đ&oacute; đưa tro cốt về qu&ecirc;.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, s&aacute;ng 21/12, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Cửa &Ocirc; H&ograve;a Hiệp (Đ&agrave; Nẵng) ph&aacute;t hiện &ocirc; t&ocirc; biển số 17A - 110.69 chạy tr&ecirc;n quốc lộ 1A vừa qua hầm Hải V&acirc;n c&oacute; biểu hiện nghi vấn n&ecirc;n dừng xe.</p> <p style="text-align: justify;">Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n xe c&oacute; 6 người Trung Quốc v&agrave; hai người Việt Nam, trong đ&oacute; t&agrave;i xế T.A.T. (sinh 1977, qu&ecirc; Hưng Y&ecirc;n)</p> <p style="text-align: justify;">Trong 6 người đ&agrave;n &ocirc;ng Trung Quốc c&oacute; 5 người c&oacute; thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n Trung Quốc, một người kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bước đầu, t&agrave;i xế khai nhận đ&atilde; nhận chở 6 người Trung Quốc từ H&agrave; Nội v&agrave;o Quảng Ng&atilde;i với gi&aacute; 6 triệu đồng mỗi người.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng an x&aacute;c định số người tr&ecirc;n nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam từ ng&agrave;y 19/12, kh&ocirc;ng xuất tr&igrave;nh được thị thực nhập cảnh. Sau đ&oacute;, lực lượng chức năng đ&atilde; đưa những người n&agrave;y đi c&aacute;ch ly theo quy định để ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top