Vụ nữ sinh nghi tự tử: Hiệu trưởng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

Qua họp kiểm điểm, tập thể đã đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với Hiệu trưởng và khiển trách đối với hiệu phó. Hiệu trưởng đã gặp và xin lỗi gia đình khi để xảy ra sự việc đáng tiếc.

<div> <p>Ng&agrave;y 10-12, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo (GD&amp;ĐT) tỉnh An Giang c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ GD&amp;ĐT v&agrave; UBND tỉnh về t&igrave;nh h&igrave;nh xử l&yacute; vi phạm li&ecirc;n quan đến vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Xương nghi uống thuốc tự tử.</p> <p>Theo đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 8-12, Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với tập thể cốt c&aacute;n Trường THPT Vĩnh Xương, họp kiểm điểm, ph&acirc;n t&iacute;ch những sai phạm của Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường.</p> <p>Qua l&agrave;m việc, tập thể đ&atilde; đề xuất h&igrave;nh thức <span>kỷ luật cảnh c&aacute;o</span> đối với &ocirc;ng Nguyễn Việt H&ugrave;m, Hiệu trưởng v&agrave; kỷ luật khiển tr&aacute;ch đối với b&agrave; Nguyễn Ngọc Hạnh, Ph&oacute; Hiệu trưởng. Sau đ&oacute;, Hội đồng kỷ luật của Sở sẽ họp v&agrave; quyết định h&igrave;nh thức kỷ luật theo quy định.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Sở GDĐT đ&atilde; gặp gỡ ba v&agrave; mẹ nữ sinh. C&ugrave;ng đi c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Việt H&ugrave;m v&agrave; &ocirc;ng H&ugrave;m cũng đ&atilde; đại diện cho nh&agrave; trường xin lỗi gia đ&igrave;nh học sinh khi để sự việc đ&aacute;ng tiếc xảy ra.</p> <p>Đại diện Trường THPT Vĩnh Xương v&agrave; địa phương đ&atilde; đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm hỏi sức khỏe nữ sinh.</p> <p>Trong một diễn biến kh&aacute;c, Sở GD&amp;ĐT cũng đ&atilde; nhận được đơn tố c&aacute;o li&ecirc;n quan đến sự việc tr&ecirc;n v&agrave; đang tiến h&agrave;nh xử l&yacute; đơn tố c&aacute;o theo quy định.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top