Chủ tịch Vĩnh Long: 'Để bệnh nhân 1440 bình tĩnh, khai từ từ'

Bệnh nhân 1440 còn khủng hoảng tinh thần nên khai chưa chính xác. Do đó, cơ quan chức năng chưa xác định được anh T. có nhập cảnh vào An Giang hay không.

<div> <p style="text-align: justify;">Sau cuộc họp ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n 1440 (anh L.T.T., 32 tuổi, tr&uacute; huyện Mang Th&iacute;t, tỉnh Vĩnh Long) v&agrave;o trưa 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết sau khi khai nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o T&acirc;y Ninh, bệnh nh&acirc;n lại khai qua An Giang. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan chức năng vẫn chưa x&aacute;c định bệnh nh&acirc;n 1440 c&oacute; đi qua An Giang hay kh&ocirc;ng v&igrave; anh T. c&ograve;n khủng hoảng tinh thần, lời khai chưa ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <h3 style="text-align: justify;">Chưa x&aacute;c định bệnh nh&acirc;n 1440 nhập cảnh v&agrave;o An Giang</h3> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Ngời, việc bệnh nh&acirc;n nhập cảnh v&agrave;o An Giang hay T&acirc;y Ninh kh&ocirc;ng quan trọng bằng việc truy vết F1. Việc anh T. khai c&ograve;n bất cập sẽ được C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long l&agrave;m r&otilde;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Anh n&agrave;y khai khi n&agrave;y, khi kh&aacute;c. M&igrave;nh kh&ocirc;ng n&ecirc;n b&aacute;m s&acirc;u theo việc n&agrave;y. T&ocirc;i trao đổi với Viện Pasteur TP.HCM rồi, họ n&oacute;i quan trọng l&agrave; từ mốc TP T&acirc;n An (Long An), anh T. đi chiếc xe n&agrave;o để về Vĩnh Long để l&agrave;m r&otilde; F1. H&atilde;y để cho anh ấy b&igrave;nh tĩnh khai từ từ. T&igrave;nh h&igrave;nh cũng ổn, tất cả c&aacute;c trường hợp F1 đều c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1&rdquo;, &ocirc;ng Ngời n&oacute;i với <em>Zing</em>.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n đại t&aacute; Phan Ngọc T&iacute;nh, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long th&igrave; cho rằng lời khai của bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lan man. V&igrave; vậy, c&aacute;n bộ l&agrave;m nhiệm vụ đ&atilde; động vi&ecirc;n để anh T. b&igrave;nh t&acirc;m trở lại, sau đ&oacute; mới tiếp tục l&agrave;m việc để c&oacute; th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c về lịch tr&igrave;nh đ&atilde; di chuyển.</p> <p style="text-align: justify;">Quan điểm của tỉnh Vĩnh Long l&agrave; t&igrave;m mọi c&aacute;ch nắm r&otilde; đường đi nước bước của bệnh nh&acirc;n, ưu ti&ecirc;n thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch trước, c&aacute;c mối bệnh nh&acirc;n đ&atilde; tiếp x&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ban Chỉ đạo Quốc gia đ&atilde; c&oacute; chỉ đạo, sau n&agrave;y khi kết th&uacute;c ph&ograve;ng chống dịch xong sẽ căn cứ v&agrave;o thực tế, th&aacute;i độ của bệnh nh&acirc;n mới tiến h&agrave;nh c&aacute;c bước xử l&yacute; tiếp theo đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật&quot;, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Trước th&ocirc;ng tin bệnh nh&acirc;n 1440 c&oacute; lời khai từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long B&igrave;nh (An Giang), đại t&aacute; Nguyễn Th&agrave;nh Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh An Giang, cho rằng anh L.T.T. khai lung tung n&ecirc;n chưa r&otilde; bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đi qua cửa khẩu n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cử đo&agrave;n đến Vĩnh Long điều tra xem người n&agrave;y khai ch&iacute;nh x&aacute;c ra sao. C&ocirc;ng an huyện Mang Th&iacute;t gửi văn bản qua đ&acirc;y x&aacute;c định anh T. đi v&agrave;o tỉnh T&acirc;y Ninh&quot;, đại t&aacute; Lễ n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Truy vet dich te benh nhan 1440 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/27/znews-photo-zadn-vn_cach_ly.jpg" title="Truy vết dịch tễ bệnh nhân 1440 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n đang được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Lao v&agrave; Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: <em>Minh Anh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Lễ, d&ugrave; bệnh nh&acirc;n 1440 đi qua cửa khẩu n&agrave;o th&igrave; cơ quan chức năng cũng phải phối hợp với c&aacute;c tỉnh c&oacute; bi&ecirc;n giới tiếp gi&aacute;p với Campuchia để c&ugrave;ng nhau xử l&yacute;. Từ khi c&oacute; dịch Covid-19 đến nay, l&atilde;nh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh An Giang đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c chốt thường xuy&ecirc;n r&uacute;t kinh nghiệm c&aacute;c vụ nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p qua bi&ecirc;n giới để quản l&yacute; chặt chẽ.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Thực tế, anh n&agrave;y đi đ&acirc;u th&igrave; đi, nhưng c&oacute; ca bệnh rồi th&igrave; phải tập trung xử l&yacute;, tăng cường tuần tra. Nếu kh&ocirc;ng đi đường An Giang th&igrave; tỉnh cũng tăng cường tuần tra chứ kh&ocirc;ng thể lơ l&agrave; được&quot;, đại t&aacute; Lễ khẳng định.</p> <h3 style="text-align: justify;">Nơi bệnh nh&acirc;n 1440 từng đến đ&atilde; tạm dừng kinh doanh</h3> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, tối 26/12, UBND tỉnh Vĩnh Long đ&atilde; c&oacute; văn bản khẩn, y&ecirc;u cầu tăng cường thực hiện ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh tập trung tối đa thời gian, tận dụng thời cơ v&agrave;ng, k&iacute;ch hoạt to&agrave;n bộ hệ thống ph&ograve;ng, chống dịch một c&aacute;ch đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi c&ocirc;ng cộng, hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người. C&aacute;c cơ quan, đơn vị, địa phương kh&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c hoạt động, sự kiện tập trung đ&ocirc;ng người khi kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p style="text-align: justify;">Sở Y tế th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn với người d&acirc;n đ&atilde; từng đến những địa điểm m&agrave; bệnh nh&acirc;n 1440 đi qua, phong tỏa tạm thời c&aacute;c địa điểm m&agrave; bệnh nh&acirc;n đ&atilde; đến v&agrave; thực hiện ti&ecirc;u độc, khử tr&ugrave;ng. Th&ocirc;ng tin về c&aacute;c ca nhiễm bệnh theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng y&ecirc;u cầu xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n để xảy ra c&aacute;c sai phạm l&agrave;m dịch Covid-19 x&acirc;m nhập v&agrave; l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Tỉnh Vĩnh Long x&aacute;c định được 13 trường hợp F1 của bệnh nh&acirc;n 1440 nhưng đều c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh lần đầu với Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trần Văn &Uacute;t, Chủ tịch UBND huyện C&aacute;i B&egrave; (Tiền Giang) cho biết địa phương n&agrave;y c&oacute; một trường hợp F1 của bệnh nh&acirc;n 1440.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ng&agrave;nh chức năng đang triển khai c&aacute;c bước ph&ograve;ng chống dịch. Trường hợp F1 đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&aacute;ch ly&rdquo;, &ocirc;ng &Uacute;t n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng &Uacute;t, c&aacute;c trường hợp F2 đ&atilde; được c&aacute;ch ly tại gia đ&igrave;nh. Đối với trạm dừng ch&acirc;n Minh Ph&aacute;t 2 ở huyện C&aacute;i B&egrave; (nơi bệnh nh&acirc;n 1440 đến) đ&atilde; được thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, tạm dừng kinh doanh.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Truy vet dich te benh nhan 1440 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/27/znews-photo-zadn-vn_vinh_long.jpg" title="Truy vết dịch tễ bệnh nhân 1440 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">UBND tỉnh Vĩnh Long họp b&agrave;n phương &aacute;n ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 khi địa phương n&agrave;y c&oacute; ca dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Ảnh: <em>B&aacute; Dũng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="text-align: justify;">Khai kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ g&acirc;y kh&oacute; khăn cho điều tra dịch tễ</h3> <p style="text-align: justify;">Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đo&agrave;n Luật sư TP Cần Thơ) n&oacute;i rằng h&agrave;nh vi nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p của anh T. đ&atilde; vi phạm ph&aacute;p luật, thỏa m&atilde;n cho việc truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự. C&ograve;n việc khai b&aacute;o kh&ocirc;ng trung thực l&agrave; h&agrave;nh vi g&acirc;y kh&oacute; khăn cho cơ quan ph&ograve;ng chống dịch, g&acirc;y ảnh hưởng lớn đến cộng đồng v&agrave; gia đ&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Anh n&agrave;y khai b&aacute;o kh&ocirc;ng trung thực sẽ g&acirc;y hậu quả tiềm t&agrave;ng rất lớn. Nếu khai b&aacute;o tốt, cơ quan chức năng dễ điều tra dịch tễ, ngược lại sẽ kh&oacute; truy vết hết những ca tiếp x&uacute;c gần&quot;, luật sư Đức n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo vị luật sư, nếu c&oacute; đủ bằng chứng x&aacute;c định bệnh nh&acirc;n 1440 khai b&aacute;o kh&ocirc;ng trung thực th&igrave; phải xử l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh hoặc cao hơn để c&oacute; biện ph&aacute;p chế t&agrave;i răn đe.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Thậm ch&iacute; c&oacute; thể xử l&yacute; giống như anh tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng m&agrave; cơ quan điều tra khởi tố vụ &aacute;n. Hiện nay, tinh thần bệnh nh&acirc;n bấn loạn, lo lắng. T&ocirc;i thấy c&oacute; hai vấn đề l&agrave; nhận thức của anh n&agrave;y hạn chế, c&ograve;n &yacute; thức l&agrave; chủ quan, khai b&aacute;o kh&ocirc;ng trung thực. Ngồi tr&ecirc;n xe th&igrave; kh&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng biết đi đường n&agrave;o n&ecirc;n cố &yacute; khai b&aacute;o gian dối ngay từ đầu&quot;, luật sư Đức nhận định.</p> <div class="notebox ncenter"> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin dịch tễ, rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 24/12, bệnh nh&acirc;n được đưa l&ecirc;n xe tải từ Campuchia đi về ph&iacute;a cửa khẩu tại tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <p style="text-align: justify;">Khoảng 5h c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n đến cửa khẩu sau đ&oacute; l&ecirc;n xe tải chở h&agrave;ng về đến TP.HCM v&agrave; về Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ. Tr&ecirc;n xe l&uacute;c đ&oacute; c&oacute; 4 người nhưng kh&ocirc;ng ngồi c&ugrave;ng h&agrave;ng ghế.</p> <p style="text-align: justify;">Qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển, bệnh nh&acirc;n c&oacute; gh&eacute; trạm dừng ch&acirc;n Minh Ph&aacute;t ở huyện C&aacute;i B&egrave; (tỉnh Tiền Giang). Đến 8h ng&agrave;y 24/12, bệnh nh&acirc;n dừng ch&acirc;n tại khu vực cổng ch&agrave;o tỉnh Vĩnh Long ở phường T&acirc;n Ng&atilde;i (TP Vĩnh Long), sau đ&oacute; được xe &ocirc;m chở về thị trấn C&aacute;i Nhum (huyện Mang Th&iacute;t).</p> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n c&oacute; gh&eacute; về nh&agrave; mẹ để lấy ch&igrave;a kh&oacute;a v&agrave; xe c&aacute; nh&acirc;n. Tr&ecirc;n đường về nh&agrave; ri&ecirc;ng, người n&agrave;y gh&eacute; mua thuốc l&aacute; tại tiệm tạp h&oacute;a. Sau đ&oacute; gia đ&igrave;nh đ&atilde; b&aacute;o cơ quan chức năng.</p> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n được gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; đưa đi c&aacute;ch ly tập trung v&agrave;o tối 24/12.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top