Liên quan bệnh nhân 1440: Tiền Giang tạm đóng cửa 1 quán ăn, Cần Thơ chỉ đạo khẩn

Do bệnh nhân 1440 mắc Covid-19 khai có ghé dừng chân tại một quán ăn ở Tiền Giang nên ngành chức năng tạm thời cho đóng cửa quán này. Trong khi đó, Cần Thơ cũng có chỉ đạo khẩn.

<div> <p><span id="mainContent">S&aacute;ng 27-12, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết đ&atilde; c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Y tế huyện Cai Lậy đối với 1 trường hợp được cho l&agrave; F1 của bệnh nh&acirc;n 1440 (BN 1440) v&agrave; 1 trường hợp kh&aacute;c nghi c&oacute; tiếp x&uacute;c với F1 n&ecirc;n c&aacute;ch ly Trung t&acirc;m Y tế huyện C&aacute;i B&egrave; (Tiền Giang). Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n 12 trường hợp kh&aacute;c nghi ngờ F2 n&ecirc;n cũng c&aacute;ch ly tại nh&agrave;.</span></p> <p><span id="mainContent">Trước đ&oacute;, c&oacute; th&ocirc;ng tin BN 1440 c&oacute; gh&eacute; v&agrave;o một qu&aacute;n ăn x&atilde; Mỹ Đức Đ&ocirc;ng, huyện C&aacute;i B&egrave; n&ecirc;n ng&agrave;nh y tế đ&atilde; phun thuốc diệt khuẩn v&agrave; tạm thời cho đ&oacute;ng cửa qu&aacute;n ăn n&agrave;y để ph&ograve;ng Covid-19 . T&igrave;nh h&igrave;nh sức khoe tất cả c&aacute;c trường hợp nghi ngờ đang c&aacute;ch ly đều ổn định.</span></p> <p><span id="mainContent">S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ocirc;ng Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết UBND TP đ&atilde; ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn số 4049/UBND-KGVX về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</span></p> <p><span id="mainContent">Theo đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 26-12, Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ tiếp nhận th&ocirc;ng tin về trường hợp mắc Covid-19 (BN1440) nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, đang được c&aacute;ch ly v&agrave; điều trị tại Vĩnh Long. Để kiểm so&aacute;t tốt t&igrave;nh h&igrave;nh dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ y&ecirc;u cầu gi&aacute;m đốc c&aacute;c sở, thủ trưởng c&aacute;c cơ quan, ban, ng&agrave;nh, Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c bi&ecirc;n ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch 2021.</span></p> <p><span id="mainContent">Gi&aacute;m đốc Sở Y tế khẩn cấp k&iacute;ch hoạt hệ thống phản ứng nhanh ph&ograve;ng, chống dịch, kiểm so&aacute;t chặt chẽ t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo cho Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP, Trung t&acirc;m Y tế quận, huyện r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c trường hợp nhập cảnh, c&aacute;c trường hợp li&ecirc;n quan đến Covid-19, nhanh ch&oacute;ng tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm c&aacute;c trường hợp c&oacute; nguy cơ&hellip;</span></p> <p><span id="mainContent">Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy qu&acirc;n sự TP, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP cần phối hợp với Gi&aacute;m đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường thực hiện r&agrave; so&aacute;t người d&acirc;n về từ c&aacute;c địa phương kh&aacute;c lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP, đặc biệt l&agrave; những trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p qua đường bi&ecirc;n giới. Ngăn chặn kịp thời v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, tổ chức nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</span></p> <p><span id="mainContent">Gi&aacute;m đốc Sở Văn ho&aacute;-Thể thao v&agrave; Du lịch tăng cường kiểm tra, kiểm so&aacute;t chặt chẽ c&aacute;c cơ sở lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Y&ecirc;u cầu tất cả những người lưu tr&uacute; khai b&aacute;o th&ocirc;ng tin về lịch sử di chuyển, lịch sử tiếp x&uacute;c, t&igrave;nh trạng sức khoẻ.</span></p> <p><span id="mainContent">Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Đ&agrave;i PTTH TP Cần Thơ tăng cường tuy&ecirc;n truyền để người d&acirc;n thực hiện đầy đủ biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nghi&ecirc;m việc đeo khẩu trang tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng, tại c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh, khu d&acirc;n cư tập trung, nơi c&ocirc;ng cộng như: chợ, si&ecirc;u thị, s&acirc;n bay&hellip;</span></p> <p class="author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Người lao động
back to top