Lời khai mâu thuẫn của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long

Bệnh nhân khai với cơ quan y tế, công an và lực lượng biên phòng có sự khác nhau. Cơ quan chức năng đang xác minh những lời khai này.

<div> <p>&quot;13 trường hợp tiếp x&uacute;c gần (F1) với bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung tại Trung t&acirc;m Y tế huyện&rdquo;, &ocirc;ng Văn C&ocirc;ng Minh - Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho hay v&agrave;o s&aacute;ng 27/12.</p> <p>C&aacute;c trường hợp F2 đ&atilde; được y&ecirc;u cầu c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</p> <p>Đối với lời khai của bệnh nh&acirc;n về việc nhập cảnh qua tỉnh T&acirc;y Ninh hoặc An Giang, s&aacute;ng 27/12, Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Long sẽ họp, li&ecirc;n lạc với c&aacute;c địa phương.</p> <p>&quot;Bệnh nh&acirc;n khai với cơ quan y tế kh&aacute;c, khai với c&ocirc;ng an lại kh&aacute;c v&agrave; khai với bi&ecirc;n ph&ograve;ng kh&aacute;c. Cơ quan chức năng sẽ x&aacute;c minh những lời khai n&agrave;y, triển khai chặt chẽ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh&rdquo;, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long n&oacute;i.</p> <p>Theo &ocirc;ng Minh, kết quả lời khai ra sao phải chờ cơ quan chức năng x&aacute;c minh. Nếu sau n&agrave;y ph&aacute;t hiện ca bệnh gian dối, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng th&igrave; đ&atilde; c&oacute; quy định ph&aacute;p luật xử l&yacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cach ly tap trung 13 nguoi tiep xuc voi benh nhan 1440 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/27/znews-photo-zadn-vn_cach_ly.jpg" title="Cách ly tập trung 13 người tiếp xúc với bệnh nhân 1440 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khu c&aacute;ch ly nơi bệnh nh&acirc;n 1440 đang điều trị. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Đ&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tối 26/12, UBND tỉnh Vĩnh Long đ&atilde; c&oacute; văn bản khẩn, y&ecirc;u cầu tăng cường thực hiện ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo văn bản n&agrave;y, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Vĩnh Long vừa xuất hiện ca nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 (bệnh nh&acirc;n 1440).</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh tập trung tối đa thời gian, tận dụng thời cơ v&agrave;ng, k&iacute;ch hoạt to&agrave;n bộ hệ thống ph&ograve;ng, chống dịch một c&aacute;ch đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất.</p> <p>Tỉnh tiếp tục qu&aacute;n triệt c&aacute;c quan điểm, nguy&ecirc;n tắc, phương ch&acirc;m v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh theo đ&uacute;ng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tuyệt đối kh&ocirc;ng được chủ quan, mất cảnh gi&aacute;c.</p> <p>Người d&acirc;n bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi c&ocirc;ng cộng, thực hiện th&ocirc;ng điệp của Bộ Y tế v&agrave; hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người.</p> <p>C&aacute;c cơ quan, đơn vị, địa phương kh&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c hoạt động, sự kiện tập trung đ&ocirc;ng người khi kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p>Sở Y tế th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn với người d&acirc;n đ&atilde; từng đến những địa điểm m&agrave; bệnh nh&acirc;n 1440 đi qua, phong tỏa tạm thời c&aacute;c địa điểm m&agrave; bệnh nh&acirc;n đ&atilde; đến v&agrave; thực hiện ti&ecirc;u độc, khử tr&ugrave;ng. Th&ocirc;ng tin về c&aacute;c ca nhiễm bệnh theo quy định.</p> <p>C&aacute;c cơ sở y tế n&acirc;ng cao mức cảnh gi&aacute;c, tăng cường c&aacute;c biện ph&aacute;p s&agrave;ng lọc với tất cả trường hợp c&oacute; dấu hiệu nghi ngờ. Chủ động trong việc ph&acirc;n luồng, c&aacute;ch ly, ưu ti&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, đảm bảo an to&agrave;n, đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, kh&ocirc;ng để dịch bệnh l&acirc;y lan trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m v&agrave; điều trị.</p> <p>C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với c&ocirc;ng an c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh nơi bệnh nh&acirc;n 1440 đ&atilde; đi qua. Ng&agrave;nh y tế v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan khẩn trương điều tra truy vết mọi đối tượng F1, F2 v&agrave; c&aacute;c đối tượng c&oacute; li&ecirc;n quan dịch tễ, ngăn chặn sự l&acirc;y lan của dịch bệnh ra cộng đồng.</p> <p>C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long quản l&yacute; chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. Mọi trường hợp nhập cảnh đều phải được c&aacute;ch ly tập trung, thực hiện lấy mẫu x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định, thời gian c&aacute;ch ly.</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long y&ecirc;u cầu xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n để xảy ra c&aacute;c sai phạm l&agrave;m dịch Covid-19 x&acirc;m nhập v&agrave; l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Theo th&ocirc;ng tin dịch tễ, ng&agrave;y 15/12, bệnh nh&acirc;n di chuyển bằng xe tải từ Myanmar đến tỉnh Taksin (Th&aacute;i Lan). Bệnh nh&acirc;n ở lại Th&aacute;i Lan đến tối 22/12, sau đ&oacute; theo xe tải di chuyển đến Campuchia, chờ vượt bi&ecirc;n tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p>1-2h ng&agrave;y 24/12, bệnh nh&acirc;n được đưa l&ecirc;n xe tải đi về ph&iacute;a cửa khẩu tại tỉnh T&acirc;y Ninh. Người n&agrave;y chỉ nhớ r&otilde; t&agrave;i xế l&agrave; nam giới.</p> <p>Khoảng 5h c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n đến cửa khẩu sau đ&oacute; l&ecirc;n xe tải chở h&agrave;ng về đến TP.HCM v&agrave; về Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ. Tr&ecirc;n xe l&uacute;c đ&oacute; c&oacute; 4 người nhưng kh&ocirc;ng ngồi c&ugrave;ng h&agrave;ng ghế.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển, bệnh nh&acirc;n c&oacute; gh&eacute; trạm dừng ch&acirc;n Minh Ph&aacute;t ở huyện C&aacute;i B&egrave; (tỉnh Tiền Giang). Đến 8h ng&agrave;y 24/12, bệnh nh&acirc;n dừng ch&acirc;n tại khu vực cổng ch&agrave;o tỉnh Vĩnh Long ở phường T&acirc;n Ng&atilde;i (TP Vĩnh Long), sau đ&oacute; được xe &ocirc;m chở về thị trấn C&aacute;i Nhum (huyện Mang Th&iacute;t).</p> <p>Bệnh nh&acirc;n c&oacute; gh&eacute; về nh&agrave; mẹ để lấy ch&igrave;a kh&oacute;a v&agrave; xe c&aacute; nh&acirc;n. Tr&ecirc;n đường về nh&agrave; ri&ecirc;ng, người n&agrave;y gh&eacute; mua thuốc l&aacute; tại tiệm tạp h&oacute;a. Sau đ&oacute; gia đ&igrave;nh đ&atilde; b&aacute;o cơ quan chức năng.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n được gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; đưa đi c&aacute;ch ly tập trung v&agrave;o tối 24/12.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top