Giá vé bay Phú Quốc dịp 30/4 - 1/5 giảm nhiệt

Giá vé từ TP.HCM hoặc Hà Nội đi Phú Quốc nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 đã hạ nhiệt khi các hãng hàng không tăng chuyến tới điểm du lịch này để phục vụ hành khách.

<div> <p>Theo khảo s&aacute;t của <em>Zing</em>, gi&aacute; v&eacute; tr&ecirc;n chặng bay khứ H&agrave; Nội - Ph&uacute; Quốc khởi h&agrave;nh ng&agrave;y 29/4, trở về ng&agrave;y 2/5 đ&atilde; hạ nhiệt so với thời điểm đặt v&eacute; cuối th&aacute;ng 3. Vietjet Air đang l&agrave; h&atilde;ng bay đưa ra gi&aacute; v&eacute; rẻ nhất, ở mức 2,9 triệu đồng đ&atilde; bao gồm thuế ph&iacute;.</p> <p>Những lựa chọn bay kh&aacute;c của h&agrave;nh kh&aacute;ch bao gồm chuyến bay của Vietnam Airlines (3,7 triệu đồng) v&agrave; Bamboo Airways (4,5 triệu đồng). Mức gi&aacute; m&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đưa ra cho chặng bay n&agrave;y đều đ&atilde; rẻ hơn so với thời điểm đặt v&eacute; cuối th&aacute;ng 3 khoảng 500.000 - 1 triệu đồng do c&aacute;c h&atilde;ng bay đ&atilde; tăng chuyến đến Ph&uacute; Quốc trong cao điểm nghỉ lễ.</p> <p>Tương tự, chặng bay TP.HCM - Ph&uacute; Quốc trong giai đoạn tr&ecirc;n cũng ghi nhận gi&aacute; v&eacute; hạ nhiệt. Vietjet Air đang đưa ra mức gi&aacute; v&eacute; 1,9 triệu đồng cho chặng bay n&agrave;y, trong khi chuyến bay của Vietnam Airlines c&oacute; gi&aacute; v&eacute; 2 triệu đồng, của Bamboo Airways l&agrave; 2,4 triệu đồng.</p> <h3>Gi&aacute; v&eacute; cao nhưng kh&ocirc;ng sốt</h3> <p>Vietravel Airlines c&oacute; gi&aacute; v&eacute; chuyến đi của chặng bay n&agrave;y ở mức 1,1 triệu đồng nhưng đ&atilde; hết v&eacute; chiều về. Nếu đặt v&eacute; gh&eacute;p chuyến về của Vietjet Air, h&agrave;nh tr&igrave;nh bay 2 h&atilde;ng sẽ c&oacute; tổng gi&aacute; v&eacute; gần 2,2 triệu đồng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gia ve may bay 30/4 1/5 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/znews-photo-zadn-vn_dsc_2767_zing.jpg" title="giá vé máy bay 30/4 1/5 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay du lịch nội địa cao điểm 30/4 - 1/5 đang ở mức cao, nhưng chưa dẫn tới t&igrave;nh trạng sốt v&eacute; do c&aacute;c h&atilde;ng bay tăng chuyến phục vụ nhu cầu của h&agrave;nh kh&aacute;ch. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Mức gi&aacute; v&eacute; bay Ph&uacute; Quốc của c&aacute;c h&atilde;ng d&ugrave; vẫn cao so với giai đoạn thấp điểm nhưng đ&atilde; hạ nhiệt sau khi tăng chuyến. Cuối th&aacute;ng 3, v&eacute; khứ hồi H&agrave; Nội - Ph&uacute; Quốc bay v&agrave;o dịp cao điểm nghỉ lễ c&oacute; gi&aacute; dao động từ 3,9 đến 5 triệu đồng t&ugrave;y h&atilde;ng bay.</p> <p>C&aacute;c chặng bay du lịch nội địa kh&aacute;c trong dịp nghỉ lễ cũng hạ nhiệt gi&aacute; v&eacute; hoặc tăng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể so với thời điểm đặt v&eacute; cuối th&aacute;ng 3. Chặng bay TP.HCM - Nha Trang đang c&oacute; gi&aacute; v&eacute; rẻ nhất 2,8 triệu đồng, chuyến bay được thực hiện bởi Vietnam Airlines Group. Những lựa chọn kh&aacute;c của h&agrave;nh kh&aacute;ch bao gồm bay Bamboo Airways (3 triệu đồng) v&agrave; Vietjet Air (3,2 triệu đồng).</p> <p>Với chặng bay TP.HCM - Đ&agrave; Nẵng, gi&aacute; v&eacute; m&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng bay đưa ra kh&ocirc;ng ch&ecirc;nh lệch nhiều so với thời điểm đặt v&eacute; cuối th&aacute;ng 3. Rẻ nhất đang l&agrave; chuyến bay của Vietjet Air (2,3 triệu đồng), kế đến l&agrave; Vietnam Airlines (2,7 triệu đồng). Bamboo Airways (3,1 triệu đồng) v&agrave; Vietravel Airlines (3,2 triệu đồng).</p> <p>Chặng bay TP.HCM - Đ&agrave; Lạt ghi nhận gi&aacute; v&eacute; rẻ nhất l&agrave; 2 triệu đồng, chuyến bay thực hiện bởi Vietjet Air. Những lựa chọn kh&aacute;c của h&agrave;nh kh&aacute;ch bao gồm Pacific Airlines (2,2 triệu đồng), Vietnam Airlines (2,8 triệu đồng), Bamboo Airways (2,8 triệu đồng) v&agrave; Vietravel Airlines (3,3 triệu đồng).</p> <h3>Tăng chuyến để hạ nhiệt v&eacute;</h3> <p>Từ đầu trục H&agrave; Nội, h&agrave;nh kh&aacute;ch đi nghỉ lễ tại Đ&agrave; Nẵng c&oacute; lựa chọn bay rẻ nhất l&agrave; kết hợp chuyến đi của Vietravel Airlines v&agrave; chuyến bay về của Pacific Airlines với tổng gi&aacute; v&eacute; 3,3 triệu đồng. Những lựa chọn kh&aacute;c l&agrave; chuyến bay khứ hồi của Bamboo Airways (3,5 triệu đồng), Vietnam Airlines (3,6 triệu đồng) v&agrave; Vietjet Air (3,6 triệu đồng).</p> <p>Trước đ&oacute;, Vietnam Airlines cho biết c&ocirc;ng ty sẽ tăng gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa, được Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines v&agrave; Vasco) cung ứng trong s&aacute;u ng&agrave;y từ 28/4 đến 3/5.</p> <p>Lượng ghế cung ứng được c&aacute;c h&atilde;ng n&agrave;y tăng xấp xỉ 100.000 ghế so với thường lệ nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu đi du lịch của h&agrave;nh kh&aacute;ch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.</p> <p>Trong đ&oacute;, Vietnam Airlines v&agrave; Vasco cung ứng gần 2.100 chuyến bay với gần 403.000 ghế, c&ograve;n Pacific Airlines l&agrave; gần 500 chuyến bay với gần 90.000 ghế. C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng ghi nhận số lượng kh&aacute;ch đặt mua v&eacute; dịp n&agrave;y đang tăng dần trong những ng&agrave;y qua.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gia ve may bay 30/4 1/5 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/znews-photo-zadn-vn_dsc_3011_zing.jpg" title="giá vé máy bay 30/4 1/5 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;ng ngh&igrave;n chuyến bay đ&atilde; được c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng bổ sung tr&ecirc;n c&aacute;c đường bay du lịch trong cao điểm nghỉ lễ. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c chặng bay được Vietnam Airlines v&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng bay th&agrave;nh vi&ecirc;n tăng chuyến chủ yếu nằm tr&ecirc;n c&aacute;c đường bay giữa những điểm du lịch nổi tiếng như H&agrave; Nội, TP.HCM, Đ&agrave; Nẵng, Quy Nhơn, Đ&agrave; Lạt, Ph&uacute; Quốc...</p> <p>Tương tự, Bamboo Airways cho biết do mở b&aacute;n v&eacute; dịp lễ kh&aacute; sớm v&agrave; lưu lượng kh&aacute;ch giao dịch tăng mạnh những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, những chuyến bay giờ đẹp trong ng&agrave;y từ c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn đi c&aacute;c điểm du lịch biển đảo như C&ocirc;n Đảo, Ph&uacute; Quốc, Nha Trang, Đ&agrave; Nẵng, Quy Nhơn... gần như đ&atilde; hết v&eacute;. Số lượng v&eacute; c&ograve;n lại kh&ocirc;ng nhiều, gi&aacute; cũng nhỉnh hơn c&aacute;ch đ&acirc;y &iacute;t tuần.</p> <p>Để đ&aacute;p ứng nhu cầu gia tăng mạnh của h&agrave;nh kh&aacute;ch, b&ecirc;n cạnh việc đưa v&agrave;o khai th&aacute;c tối đa to&agrave;n bộ đội bay ngay từ cuối th&aacute;ng 3, Bamboo Airways đầu th&aacute;ng 4 dự kiến tiếp tục tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 12-15% tải cung ứng tr&ecirc;n c&aacute;c đường bay trục, đường bay du lịch trong giai đoạn nghỉ lễ.</p> <p>Việc c&aacute;c h&atilde;ng bay tăng chuyến đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c chặng bay du lịch biển nội địa hạ nhiệt gi&aacute; v&eacute;, kh&ocirc;ng c&ograve;n chặng n&agrave;o c&oacute; gi&aacute; v&eacute; vượt qu&aacute; mức 4-5 triệu đồng, trừ c&aacute;c chặng bay C&ocirc;n Đảo do đặc th&ugrave; lượng ghế cung ứng kh&ocirc;ng cao của đường bay n&agrave;y.</p> <p>Hiện chặng bay thẳng H&agrave; Nội - C&ocirc;n Đảo dịp lễ 30/4 - 1/5 vẫn giữ mức gi&aacute; kỷ lục trong c&aacute;c chặng bay nội địa Việt Nam khi ghi nhận mức gi&aacute; v&eacute; 8,4 triệu đồng, chuyến bay được thực hiện bởi Bamboo Airways.</p> <p>Do giai đoạn kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 k&eacute;o d&agrave;i 4 ng&agrave;y, c&aacute;c c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh, lưu tr&uacute; cho biết thị trường du lịch nội địa c&oacute; nhiều t&iacute;n hiệu khả quan, đặc biệt với c&aacute;c điểm đến như Ph&uacute; Quốc, C&ocirc;n Đảo... Nhiều kh&aacute;ch sạn nổi tiếng tại c&aacute;c th&agrave;nh phố du lịch đ&atilde; hết ph&ograve;ng, trong khi c&aacute;c kh&aacute;ch sạn kh&aacute;c c&oacute; tỷ lệ lấp đầy cao.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top