Đường 'Nhuệ' lĩnh 3 năm 6 tháng tù

Thái BìnhNguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù do gây thương tích cho phụ xe vì mâu thuẫn của người khác.

<div> <p>Chiều 25/8, TAND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh ra mức &aacute;n với Đường v&agrave; 5 bị c&aacute;o kh&aacute;c về tội <em>Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch</em> theo điều 134 Bộ luật h&igrave;nh sự 2015. Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi v&agrave; Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, Phạm Xu&acirc;n Ho&agrave;, 44 tuổi, Đ&agrave;o Văn Bằng, 34 tuổi c&ugrave;ng lĩnh 3 năm t&ugrave;, Phạm Ngọc Qu&yacute;, 17 tuổi, chịu mức &aacute;n 1 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave;.</p> <p>Về d&acirc;n sự, vợ chồng Đường, Dương đ&atilde; bồi thường cho bị hại 95 triệu đồng, thay cho cả phần của c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c n&ecirc;n to&agrave; kh&ocirc;ng đề cập. To&agrave; tuy&ecirc;n trả lại hơn 1,2 tỷ đồng đ&atilde; thu tại nh&agrave; ri&ecirc;ng của Đường trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra.</p> <p>HĐXX đ&aacute;nh gi&aacute;, tại to&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o về qu&aacute; tr&igrave;nh phạm tội như c&aacute;o buộc. Đường v&agrave; Dương giữ vai tr&ograve; thứ nhất trong vụ &aacute;n, l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến h&agrave;nh vi phạm tội của c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c. Hơn nữa, Đường l&agrave; chủ mưu, khởi xướng th&uacute;c đẩy c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội.</p> <p>C&aacute;c đồng phạm c&ograve;n lại khi tiếp nhận &yacute; tr&iacute; của vợ chồng Đường đ&atilde; nhiều lần x&ocirc;ng v&agrave;o đ&aacute;nh nạn nh&acirc;n. Ho&agrave; đ&aacute;nh t&iacute;ch cực nh&aacute;t với ba lần, Qu&yacute; đ&aacute;nh hai lần nhưng HĐXX cho rằng đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh vi bột ph&aacute;t v&agrave; Qu&yacute; phạm tội khi mới gần 17 tuổi. H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị c&aacute;o trong vụ &aacute;n &quot;c&oacute; t&iacute;nh chất c&ocirc;n đồ&quot;, chỉ v&igrave; m&acirc;u thuẫn kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến lợi &iacute;ch của m&igrave;nh m&agrave; đi đ&aacute;nh người.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/25/Du-o-ng-nhue-1242-1598345236.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=f43cxKfiUalFwQfCTF9Ecg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="794" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/25/40/i1-vnexpress-vnecdn-net_du-o-ng-nhue-1242-1598345236.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/25/Du-o-ng-nhue-1242-1598345236.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=66Tmm6956PhGOWaJHg5ZrQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/25/Du-o-ng-nhue-1242-1598345236.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=SXE4-yoy_MNdmqXZrAkxKg 2x" /><img alt="Đường Nhuệ tại toà hôm nay. Ảnh: Chụp qua màn hình." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/25/40/i1-vnexpress-vnecdn-net_du-o-ng-nhue-1242-1598345236.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Đường Nhuệ tại to&agrave; h&ocirc;m nay. Ảnh: <em>Chụp qua m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> </figcaption> <p>Trước đ&oacute;, tại phần tranh luận, hai luật sư đề nghị HĐXX &aacute;p dụng th&ecirc;m c&aacute;c t&igrave;nh tiết giảm nhẹ cho vợ chồng Đường, đề nghị cho bị c&aacute;o Dương hưởng mức &aacute;n dưới khung h&igrave;nh phạt l&agrave; 1 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave; giam. Tuy nhi&ecirc;n, VKS cho rằng vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất phức tạp hơn c&aacute;c vụ cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch kh&aacute;c khi bị c&aacute;o Đường gọi nạn nh&acirc;n đến nh&agrave; ri&ecirc;ng h&agrave;nh hung. Với những h&agrave;nh vi &quot;c&oacute; t&iacute;nh chất c&ocirc;n đồ, coi thường sức khoẻ, t&iacute;nh mạng người kh&aacute;c&quot; như vậy, VKS đ&atilde; đề nghị một mức h&igrave;nh phạt hợp l&yacute; với đầy đủ c&aacute;c t&igrave;nh tiết giảm nhẹ.</p> <p>Trong lời n&oacute;i sau c&ugrave;ng, Đường tiếp tục gửi lời xin lỗi đến nạn nh&acirc;n v&agrave; cho rằng rất &acirc;n hận về những h&agrave;nh vi tr&aacute;i ph&aacute;p luật của m&igrave;nh. Đường cho hay, cả hai vợ chồng đều đang bị bắt giam trong bốn vụ &aacute;n liền n&ecirc;n mong HĐXX xem x&eacute;t c&aacute;c t&igrave;nh tiết giảm nhẹ để cả hai sớm được trở về chăm s&oacute;c con nhỏ, bố mẹ gi&agrave;.</p> <p>Theo bản &aacute;n sơ thẩm, v&igrave; m&acirc;u thuẫn của vợ một người bạn với phụ xe kh&aacute;ch l&agrave; anh Nguyễn Ngọc Anh, 24 tuổi, trong l&uacute;c gửi đồ n&ecirc;n Đường đ&atilde; y&ecirc;u cầu anh Ngọc Anh đến nh&agrave; xin lỗi.</p> <p>Chiều 30/3, Ngọc Anh đến nh&agrave; Đường ở th&agrave;nh phố Th&aacute;i B&igrave;nh để xin lỗi liền bị y&ecirc;u cầu l&ecirc;n tầng 2. Tại đ&acirc;y, Ngọc Anh bị Dương chửi bới, d&ugrave;ng tay t&aacute;t v&agrave;o mặt, d&ugrave;ng d&acirc;y d&ugrave; quật li&ecirc;n tiếp. C&aacute;c bị c&aacute;o Mạnh, Ho&agrave;, Bằng, Qu&yacute; tiếp nhận &yacute; tr&iacute; từ vợ chồng Đường, Dương n&ecirc;n cũng x&ocirc;ng v&agrave;o đ&aacute;nh nạn nh&acirc;n.</p> <p>Đường kh&ocirc;ng trực tiếp đ&aacute;nh nhưng đe doạ, bắt anh Ngọc Anh quỳ xin lỗi v&agrave; hai lần định x&ocirc;ng v&agrave;o đ&aacute;nh nhưng được can ngăn. D&ugrave; Ngọc Anh v&agrave; những người đi c&ugrave;ng van xin, nh&oacute;m người nh&agrave; Đường vẫn kh&ocirc;ng dừng lại. Hậu quả, anh Ngọc Anh bị vỡ xương h&agrave;m, dập xương sống mũi, thương tật 14%.</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top