Điều tra dấu hiệu bỏ lọt tội phạm liên quan Đường 'nhuệ'

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình.

<div> <p>Ng&agrave;y 9-6, <span>Cơ quan điều tra</span> (CQĐT) VKSND Tối cao cho biết cơ quan n&agrave;y đang l&agrave;m r&otilde; <span>dấu hiệu bỏ lọt tội phạm</span>, kh&ocirc;ng truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự người c&oacute; tội, xảy ra tại một số cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng thuộc tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p>Theo đ&oacute;, CQĐT VKSND Tối cao x&aacute;c định khoảng th&aacute;ng 4-2018, B&ugrave;i Mạnh Tiến (tức Tiến &quot;trắng&quot;, con nu&ocirc;i của Nguyễn Xu&acirc;n Đường, tức Đường &quot;nhuệ&quot;) v&agrave; Phạm Văn S&aacute;ng đến nh&agrave; anh Trần Ngọc Ho&agrave;ng (l&aacute;i xe &ocirc; t&ocirc; kh&aacute;ch 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Th&aacute;i B&igrave;nh &ndash; H&agrave; Nội).</p> <p>C&aacute;c đối tượng n&agrave;y y&ecirc;u cầu anh Ho&agrave;ng mỗi th&aacute;ng phải đưa 3 triệu đồng v&agrave; đ&oacute;n kh&aacute;ch sau 15 giờ h&agrave;ng ng&agrave;y nhưng anh Ho&agrave;ng kh&ocirc;ng đồng &yacute;.</p> <p align="center"><img alt="Điều tra dấu hiệu bỏ lọt tội phạm liên quan Đường 'nhuệ' - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/image-plo-vn_duong-nhu-vksnd-toi-cao_sjbp_thumb.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Vợ chồng Nguyễn Xu&acirc;n Đường</em></p> <p>Khoảng 19 giờ 30 ng&agrave;y 22-5-2018, S&aacute;ng v&agrave; Tiến, Ho&agrave;ng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nh&agrave; anh Ho&agrave;ng. S&aacute;ng d&ugrave;ng dao ch&eacute;m nhiều nh&aacute;t, l&agrave;m anh Ho&agrave;ng bị đứt cơ, g&acirc;n của hai tay v&agrave; hai ch&acirc;n.</p> <p>Sau khi sự việc xảy ra, Đường đến nh&agrave; anh Ho&agrave;ng, đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng v&agrave; y&ecirc;u cầu anh kh&ocirc;ng đi gi&aacute;m định để kh&ocirc;ng xử l&yacute; h&igrave;nh sự.</p> <p>V&igrave; lo sợ, anh Ho&agrave;ng đ&atilde; c&oacute; đơn đề nghị kh&ocirc;ng đi gi&aacute;m định. Tiếp đ&oacute;, CQĐT C&ocirc;ng an huyện Vũ Thư ra quyết định kh&ocirc;ng khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự.</p> <p>Sau khi kiểm tra, CQĐT VKSND Tối cao trưng cầu gi&aacute;m định thương t&iacute;ch của anh Ho&agrave;ng, kết luận gi&aacute;m định x&aacute;c định tỉ lệ tổn hại sức khỏe l&agrave; 44%.</p> <p>Nhận thấy c&oacute; dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, CQĐT VKSND Tối cao đ&atilde; y&ecirc;u cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh hủy bỏ quyết định kh&ocirc;ng khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ &aacute;n cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch.</p> <p>Ng&agrave;y 5-6-2020, VKSND Tối cao quyết định chuyển vụ &aacute;n tr&ecirc;n đến CQĐT C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh để điều tra theo thẩm quyền v&agrave; y&ecirc;u cầu l&agrave;m r&otilde; dấu hiệu của tội cưỡng đoạt t&agrave;i sản để xử l&yacute; theo ph&aacute;p luật.</p> <p>Hiện tại, CQĐT VKSND Tối cao đang tiếp tục l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của những người c&oacute; li&ecirc;n quan trong việc bỏ lọt tội phạm, kh&ocirc;ng truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự người c&oacute; tội để điều tra, xử l&yacute; theo quy định ph&aacute;p luật.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top