'Đuối' trước nhà đầu tư, Bộ GTVT xin lùi tiến độ dự án thu phí tự động

Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Chính phủ xin lùi tiến độ dự án thu phí tự động không dừng (ETC), do không kịp hoàn thành trước ngày 31/12/2019, theo lộ trình Thủ tướng giao trước đó. Dù được xem là hình thức góp phần minh bạch, giám sát hoạt động thu phí, tạo tiện lợi cho tài xế… nhưng cách làm của Bộ GTVT không được một số nhà đầu tư BOT đồng thuận, người dân chưa hưởng ứng, dẫn tới triển khai gặp nhiều vướng mắc.

<div> <div>B&aacute;o c&aacute;o gửi Ch&iacute;nh phủ của Bộ GTVT, k&yacute; ng&agrave;y 19/11, cho biết, tiến độ dự &aacute;n giai đoạn 1 hiện c&ograve;n 4 tuyến cao tốc của Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản l&yacute; chưa được lắp đặt hệ thống thu ph&iacute;, kh&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh trong năm 2019.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, tại c&aacute;c dự &aacute;n BOT giao th&ocirc;ng kh&aacute;c thuộc giai đoạn 1 đ&atilde; triển khai nhưng vẫn gặp kh&oacute; khăn về mức ph&iacute; tr&iacute;ch lại cho C&ocirc;ng ty TNHH thu ph&iacute; tự động VETC. Điều n&agrave;y dẫn tới doanh nghiệp đề xuất dừng triển khai dự &aacute;n để chuyển giao cho nh&agrave; đầu tư kh&aacute;c hoặc Nh&agrave; nước nhận lại dự &aacute;n.</div> <div>Với dự &aacute;n giai đoạn 2, Tổng cục Đường bộ đ&atilde; đấu thầu v&agrave; k&yacute; hợp đồng với nh&agrave; đầu tư từ th&aacute;ng 5/2019 với li&ecirc;n danh do Viettel đứng dầu. Tuy nhi&ecirc;n, tới nay, nh&agrave; đầu tư vẫn chưa ho&agrave;n thiện th&agrave;nh lập doanh nghiệp dự &aacute;n theo quy định. Do vậy, dự &aacute;n thu ph&iacute; tự động giai đoạn 2 c&oacute; nguy cơ kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, với 19 trạm thu ph&iacute; tr&ecirc;n quốc lộ v&agrave; 2 tuyến cao tốc do 14 địa phương quản l&yacute; đến nay mới c&oacute; 6 địa phương tham giao v&agrave;o dự &aacute;n thu ph&iacute; tự động do Bộ GTVT thực hiện. C&ograve;n 8 địa phương đang nghi&ecirc;n cứu để triển khai thực hiện...</div> <div>Trong c&ocirc;ng điện hồi th&aacute;ng 7 vừa qua, Thủ tướng y&ecirc;u cầu dừng hoạt động thu ph&iacute; đối với c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; trạm thu ph&iacute; kh&ocirc;ng chuyển sang thu ph&iacute; tự động.&nbsp;<br /> <br /> Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng gia hạn thực hiện tại c&aacute;c trạm thu ph&iacute; tự động giai đoạn 2 v&agrave; c&aacute;c trạm thu ph&iacute; tại giai đoạn 1 thuộc c&aacute;c tuyến cao tốc do VEC quản l&yacute; osang năm 2020, do chậm tiến độ bởi c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan.</div> <div>Đồng thời kiến nghị Thủ tướng sớm chấp nhận đề xuất của Bộ Quốc ph&ograve;ng về việc cho ph&eacute;p Viettel được th&agrave;nh lập doanh nghiệp dự &aacute;n, l&agrave;m cơ sở triển khai dự &aacute;n thu ph&iacute; tự động giai đoạn 2.</div> <div>Dự &aacute;n thu ph&iacute; tự động giai đoạn 1 được Bộ GTVT k&yacute; hợp đồng BOO với Cty VETC, thực hiện lắp đặt v&agrave; vận h&agrave;nh thu ph&iacute; tự động tại 44 trạm, bao gồm 26 trạm tr&ecirc;n quốc lộ 1, đường Hồ Ch&iacute; Minh qua T&acirc;y Nguy&ecirc;n (phải xong trong năm 2018) v&agrave; 18 trạm tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến cao tốc v&agrave; c&aacute;c quốc lộ kh&aacute;c được bổ sung v&agrave;o dự &aacute;n.</div> <div>Đến nay mới lắp đặt vận h&agrave;nh 25 trong số 26 trạm tr&ecirc;n quốc lộ 1, đường Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; qua T&acirc;y Nguy&ecirc;n, v&agrave; 13 trạm tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến quốc lộ kh&aacute;c.&nbsp;</div> <div>Dự &aacute;n thu ph&iacute; tự động giai đoạn 2 thực hiện ở 33 trạm thu ph&iacute; gồm: 10 trạm tr&ecirc;n quốc lộ 1 v&agrave; đường Hồ Ch&iacute; Minh đoạn qua T&acirc;y Nguy&ecirc;n, 23 trạm trạm tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến cao tốc, c&aacute;c quốc lộ kh&aacute;c. Doanh nghiệp tr&uacute;ng thầu l&agrave; Li&ecirc;n danh do Viettel đứng đầu. Nhưng hiện chưa th&agrave;nh lập được doanh nghiệp dự &aacute;n do vướng mắc quy định lập danh nghiệp của Viettel.</div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top