Đùn đẩy trách nhiệm vụ ngộ độc pate Minh Chay

Cả 3 sở Công Thương, Nông nghiệp và Y tế Hà Nội phủ nhận trách nhiệm quản lý chính dù cơ sở sản xuất pate Minh Chay nằm trên địa bàn.

<div> <p>Li&ecirc;n quan việc nhiều người phải nhập viện do sử dụng pate Minh Chay (sản phẩm của C&ocirc;ng ty TNHH Hai th&agrave;nh vi&ecirc;n Lối Sống Mới), Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương <span>H&agrave; Nội</span> Trần Thị Phương Lan nhận nhiều c&acirc;u hỏi của b&aacute;o ch&iacute; tại buổi giao ban b&aacute;o ch&iacute; Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội chiều 1/9.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ngo doc pate Minh Chay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/58/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_03_27_at_65917_pm_1585312114462900676439.png" title="ngộ độc pate Minh Chay ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương H&agrave; Nội Trần Thị Phương Lan. Ảnh: <em>HNP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&agrave; Lan nhấn mạnh tr&aacute;ch nhiệm r&agrave; so&aacute;t, kiểm định về đảm bảo quy định an to&agrave;n thực phẩm của doanh nghiệp n&agrave;y thuộc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n (NN&amp;PTNT) H&agrave; Nội. Việc cấp giấy chứng nhận an to&agrave;n thực phẩm thuộc Chi cục Quản l&yacute; N&ocirc;ng l&acirc;m Thủy sản của Sở N&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>&quot;C&aacute;i n&agrave;y kh&ocirc;ng thuộc lĩnh vực ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương. T&ocirc;i cũng lướt qua vấn đề n&agrave;y như vậy th&ocirc;i, c&aacute;c đồng ch&iacute; cần th&ocirc;ng tin s&acirc;u th&igrave; l&agrave;m việc với Sở NN&amp;PTNT&quot;, b&agrave; Lan n&oacute;i.</p> <p><em>Zing</em> li&ecirc;n hệ với &ocirc;ng Chu Ph&uacute; Mỹ, Gi&aacute;m đốc Sở NN&amp;PTNT H&agrave; Nội, th&igrave; nhận được c&acirc;u trả lời cơ quan chủ tr&igrave; c&aacute;c vấn đề về an to&agrave;n, vệ sinh thực phẩm l&agrave; Sở Y tế.</p> <p>&quot;Mỗi sở một tr&aacute;ch nhiệm ri&ecirc;ng, sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cho Chi cục quản l&yacute; chất lượng đi điều tra vấn đề n&agrave;y. Sở N&ocirc;ng nghiệp sẽ phụ tr&aacute;ch điều tra nguồn gốc thực phẩm, c&ograve;n gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng, vệ sinh th&igrave; chủ tr&igrave; l&agrave; Sở Y tế&quot;, &ocirc;ng Mỹ khẳng định.</p> <p>C&ograve;n &ocirc;ng Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An to&agrave;n vệ sinh thực phẩm H&agrave; Nội thuộc Sở Y tế, lại cho biết cơ sở sản xuất pate Minh Chay sử dụng nguy&ecirc;n liệu từ c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp. Do đ&oacute;, Sở NN&amp;PTNT l&agrave; nơi cấp giấy chứng nhận v&agrave; tiếp nhận c&aacute;c c&ocirc;ng bố sản phẩm.</p> <p>&quot;Khi xuất hiện c&aacute;c trường hợp ngộ độc m&agrave; li&ecirc;n quan đến sản phẩm, thực phẩm th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm của ng&agrave;nh y tế l&agrave; c&ocirc; lập nhanh kh&ocirc;ng để sản phẩm đến tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. C&ograve;n kiểm tra, lấy mẫu th&igrave; Cục An to&agrave;n thực phẩm của Bộ Y tế sẽ phụ tr&aacute;ch, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng l&agrave;m&quot;, &ocirc;ng Tụ cho hay.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ngo doc pate Minh Chay anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/28/znews-photo-zadn-vn_pate_minh_chay_quang_cao_7968703_3082020_edited.jpg" title="ngộ độc pate Minh Chay ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Bộ Y tế khuyến c&aacute;o tạm thời kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty n&agrave;y. Ảnh: <em>Website c&ocirc;ng ty.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 29/8, Cục An to&agrave;n thực phẩm (Bộ Y tế) c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn thể hiện sản phẩm pate Minh Chay c&oacute; chứa vi khuẩn Clostridium botulinum type B. Vi khuẩn n&agrave;y c&oacute; độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; dễ g&acirc;y tử vong.</p> <p>Bộ Y tế khuyến c&aacute;o người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tạm thời kh&ocirc;ng mua, sử dụng c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty n&agrave;y. Người đ&atilde; sử dụng c&aacute;c loại sản phẩm tr&ecirc;n nếu c&oacute; dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo d&otilde;i kịp thời.</p> <p>Ng&agrave;y 31/8, UBND H&agrave; Nội giao 3 sở Y tế, C&ocirc;ng Thương v&agrave; NN&amp;PTNT khẩn trương c&oacute; c&aacute;c biện ph&aacute;p ngăn chặn, thu hồi v&agrave; truy t&igrave;m người c&oacute; nguy cơ ngộ độc do sử dụng sản phẩm c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng như c&oacute; biện ph&aacute;p xử l&yacute; vi phạm nếu c&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n đến nay, chưa c&oacute; đơn vị n&agrave;o trực tiếp đứng ra nhận tr&aacute;ch nhiệm về vụ việc n&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top