Dự luật khiến mỗi tỉnh thêm cả nghìn công an: “Chưa cần thiết ban hành”

Dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở khiến đại biểu Quốc hội lo bộ máy công an phình lớn. Thể hiện quan điểm, trên 60% đại biểu cho rằng chưa cần thiết ban hành luật này.

<div> <p>Dự luật do Bộ C&ocirc;ng an chủ tr&igrave; soạn thảo, được tr&igrave;nh Quốc hội cho &yacute; kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10 n&agrave;y. Qua phi&ecirc;n thảo luận tại tổ tuần trước cũng như phi&ecirc;n thảo luận tại hội trường s&aacute;ng nay, 17/11, về dự luật ghi nhận nhiều &yacute; kiến băn khoăn về quan điểm x&acirc;y dựng luật.</p> <p>Theo đ&oacute;, đầu giờ l&agrave;m việc buổi chiều, thực hiện chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Quốc hội, Tổng thư k&yacute; Quốc hội Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c đ&atilde; gửi phiếu xin &yacute; kiến c&aacute;c vị đại biểu Quốc hội về một số nội dung li&ecirc;n quan đến dự luật, với lưu &yacute; c&aacute;c đại biểu ho&agrave;n th&agrave;nh việc n&agrave;y trước 15h chiều để Ban Thư k&yacute; tổng hợp &yacute; kiến b&aacute;o c&aacute;o Quốc hội.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Dự luật khiến mỗi tỉnh thêm cả nghìn công an: “Chưa cần thiết ban hành” - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/17/icdn-dantri-com-vn_lay-y-kien-1-1605604222604.jpg" title="Dự luật khiến mỗi tỉnh thêm cả nghìn công an: “Chưa cần thiết ban hành” - 1" /> <figcaption> <p>Ban Thư k&yacute; Quốc hội thực hiện việc gửi phiếu xin &yacute; kiến đại biểu Quốc hội về dự luật.</p> </figcaption> </figure> <p>Kết quả được b&aacute;o c&aacute;o sau đ&oacute; cho thấy, c&oacute; 290 đại biểu trong tổng số 393 đại biểu gửi phiếu lấy &yacute; kiến n&ecirc;u quan điểm &ldquo;chưa cần thiết ban h&agrave;nh luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở&rdquo;, tương đương 60,29% tổng số đại biểu Quốc hội. Chỉ c&oacute; 96 đại biểu cho rằng &ldquo;cần thiết&rdquo; ban h&agrave;nh luật n&agrave;y, bằng 19,96% tổng số đại biểu Quốc hội.</p> <p>Như vậy, với kết quả n&agrave;y, nhiều khả năng dự luật thứ 2 do Bộ C&ocirc;ng an x&acirc;y dựng, tr&igrave;nh Quốc hội cho &yacute; kiến tại kỳ họp n&agrave;y phải tạm dừng giữa chừng.</p> <p>S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, việc lấy &yacute; kiến về dự luật Bảo đảm trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ cũng cho kết quả qu&aacute; b&aacute;n &quot;kh&ocirc;ng đồng &yacute;&quot; với cả nội dung đ&aacute;nh gi&aacute; về việc t&aacute;ch luật n&agrave;y từ luật Giao th&ocirc;ng đường bộ hiện h&agrave;nh v&agrave; việc chuyển chức năng quản l&yacute;, đ&agrave;o tạo v&agrave; s&aacute;t hạch, cấp giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe từ Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải sang Bộ C&ocirc;ng an.</p> <p>Trước đ&oacute;, tại phi&ecirc;n thảo luận tổ, B&iacute; thư th&agrave;nh uỷ TPHCM Nguyễn Văn N&ecirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch về việc tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. B&iacute; thư N&ecirc;n cho rằng, &ldquo;một địa phương m&agrave; để cho người d&acirc;n, người gi&agrave;, người nghĩa hiệp ra tay trấn &aacute;p tội phạm th&igrave; người l&agrave;m tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute; x&atilde; hội đ&oacute;, hay đ&uacute;ng hơn những người c&oacute; chức năng thấy điều g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng ổn&rdquo;.</p> <p>C&ograve;n tại phi&ecirc;n thảo luận tại hội trường s&aacute;ng nay, đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng nhận x&eacute;t, việc cơ cấu 1,5 triệu người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở c&oacute; cảm gi&aacute;c như quy định &aacute;p dụng cho &ldquo;t&igrave;nh trạng khẩn cấp&rdquo; thời chiến. Lực lượng n&agrave;y, nếu h&igrave;nh th&agrave;nh, gấp nhiều lần qu&acirc;n thường trực.</p> <p>T&igrave;nh trạng n&agrave;y đối với bộ m&aacute;y lực lượng c&ocirc;ng an, theo đại biểu l&agrave; &ldquo;ph&igrave;nh cả động mạch, cả tĩnh mạch&rdquo;.</p> <p>Đại biểu S&ugrave;ng Th&igrave;n C&ograve; (H&agrave; Giang) - nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 2 cũng đặt c&acirc;u hỏi, liệu c&oacute; cần th&ecirc;m một lực lượng nữa kh&ocirc;ng? Theo &ocirc;ng, khi luật C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; hiệu lực, lực lượng c&ocirc;ng an ch&iacute;nh quy xuống thay thế, tự nhi&ecirc;n sứ mệnh của lực lượng b&aacute;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch đ&atilde; hết.</p> <p>Đại biểu nhận x&eacute;t, hiện tại lực lượng c&ocirc;ng an đang qu&aacute; đ&ocirc;ng, trung b&igrave;nh một tỉnh phải c&oacute; 3.000 - 4.000 c&ocirc;ng an ch&iacute;nh quy. Lực lượng lớn như thế, nếu lại th&ecirc;m nhiều lực lượng nữa, đại biểu lo qu&aacute; tải với ng&acirc;n s&aacute;ch.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top