Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 2 thành viên Chính phủ

Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng KH&CN với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng, do 2 ông nhận nhiệm vụ mới.

<div> <p>S&aacute;ng 11/11, Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 10 với nội dung về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự.</p> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y trước Quốc hội tờ tr&igrave;nh đề nghị ph&ecirc; chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ đối với &ocirc;ng <span>Chu Ngọc Anh</span>, Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam đối với &ocirc;ng <span>L&ecirc; Minh Hưng</span>. Nội dung n&agrave;y sau đ&oacute; được thảo luận ở đo&agrave;n.</p> <p>Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ủy ban Thường vụ Quốc hội b&aacute;o c&aacute;o kết quả thảo luận ở đo&agrave;n về đề nghị ph&ecirc; chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với 2 th&agrave;nh vi&ecirc;n <span>Ch&iacute;nh phủ</span>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phe chuan mien nhiem hai thanh vien Chinh phu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_chu_ngoc_anh_zing.jpg" title="phê chuẩn miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Chu Ngọc Anh đ&atilde; được bầu l&agrave;m Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Việc ph&ecirc; chuẩn miễn nhiệm c&aacute;c chức vụ n&agrave;y được Quốc hội tiến h&agrave;nh bằng h&igrave;nh thức bỏ phiếu k&iacute;n. Nghị quyết về nội dung n&agrave;y sẽ được biểu quyết th&ocirc;ng qua ngay sau đ&oacute;.</p> <p>Hai &ocirc;ng Chu Ngọc Anh v&agrave; L&ecirc; Minh Hưng cũng c&oacute; thể ph&aacute;t biểu &yacute; kiến sau miễn nhiệm.</p> <p>Quy tr&igrave;nh ph&ecirc; chuẩn miễn nhiệm hai chức danh n&agrave;y được Quốc hội tiến h&agrave;nh sau khi &ocirc;ng Chu Ngọc Anh v&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ mới.</p> <p>Hồi giữa th&aacute;ng 9, &ocirc;ng Chu Ngọc Anh được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng, chỉ định th&ocirc;i giữ chức B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự đảng Bộ Khoa học C&ocirc;ng nghệ v&agrave; tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng được t&iacute;n nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội.</p> <p>&Ocirc;ng Chu Ngọc Anh l&agrave; tiến sĩ Vật l&yacute;, sinh năm 1965, qu&ecirc; x&atilde; Th&aacute;i H&ograve;a, huyện Ba V&igrave;, H&agrave; Nội. &Ocirc;ng từng giữ c&aacute;c chức vụ Ph&oacute; vụ trưởng Vụ C&ocirc;ng nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng v&agrave; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ, Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.</p> <p>Trước khi được bổ nhiệm l&agrave;m Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ v&agrave;o năm 2016, &ocirc;ng Chu Ngọc Anh từng l&agrave;m Thứ trưởng (2011-2013). Giai đoạn 2013-2015, &ocirc;ng l&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư, Chủ tịch UBND tỉnh Ph&uacute; Thọ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phe chuan mien nhiem hai thanh vien Chinh phu anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_le_minh_hung_zing.jpg" title="phê chuẩn miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đối với &ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng, h&ocirc;m 20/10, &ocirc;ng ch&iacute;nh thức nhận quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị về việc điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng được điều động về thay &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n - người được ph&acirc;n c&ocirc;ng, điều động tham gia Ban chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP.HCM v&agrave; được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng sinh năm 1970, qu&ecirc; ở x&atilde; Sơn T&acirc;n, huyện Hương Sơn, tỉnh H&agrave; Tĩnh. &Ocirc;ng Hưng l&agrave; một trong những người l&atilde;nh đạo trẻ nhất trong lịch sử ng&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam khi được bổ nhiệm l&agrave;m Thống đốc ở tuổi 46 v&agrave; cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ trẻ nhất nhiệm kỳ n&agrave;y.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, &ocirc;ng kinh qua nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau, nhưng phần lớn thời gian gắn b&oacute; với Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước.</p> <p>Từ năm 2011 đến 2014, &ocirc;ng Hưng l&agrave; Ph&oacute; thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng c&oacute; hơn một năm giữ cương vị Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top