Anh Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Sáng 11/11/2020, tại Hà Nội, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn khóa XI đã bỏ phiếu bầu anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 -2022.

<div> <p>Dự Hội nghị, c&oacute;: b&agrave; Trương Thị Mai, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư T.Ư Đảng, Trưởng ban D&acirc;n vận T.Ư; &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đăng Quang, Ph&oacute; Trưởng ban tổ chức T.Ư; &ocirc;ng L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p, nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban B&iacute; thư T.Ư Đo&agrave;n, BCH T.Ư Đo&agrave;n kh&oacute;a XI.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Anh Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/image3-tienphong-vn_tien_phong_bi_thu_thu_nhat_t_u_doan_7_istv.jpg" /><span class="fig">B&agrave; Trương Thị Mai, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư T.Ư Đảng, Trưởng ban D&acirc;n vận T.Ư tặng hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n anh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Dương Triều</span></div> </div> <div> <p>Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, b&agrave; Trương Thị Mai nhấn mạnh, T.Ư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức đại diện cho tiếng n&oacute;i cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước. V&igrave; vậy, người đứng đầu tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng. B&agrave; Mai th&ocirc;ng tin, h&ocirc;m nay, anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu l&agrave;m B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n cũng l&agrave; ng&agrave;y anh L&ecirc; Quốc Phong ch&iacute;nh thức tạm biệt Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, nơi anh đ&atilde; gắn b&oacute; suốt hơn 20 năm, trưởng th&agrave;nh v&agrave; được Đảng tin cậy, chỉ định, ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p với số phiếu tuyệt đối. B&agrave; Trương Thị Mai ghi nhận v&agrave; ch&uacute;c mừng sự trưởng th&agrave;nh của anh L&ecirc; Quốc Phong, tiếp tục ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ mới trong vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Anh Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/image3-tienphong-vn_tien_phong_bi_thu_thu_nhat_t_u_doan_6_ddum.jpg" /><span class="fig">Anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p, nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n tặng hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Dương Triều</span></div> </div> <p>Ch&uacute;c mừng anh Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ mới, b&agrave; Trương Thị Mai đ&aacute;nh gi&aacute; cao qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu, trưởng th&agrave;nh của t&acirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n. Trưởng ban D&acirc;n vận T.Ư Trương Thị Mai tin tưởng v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn, anh Nguyễn Anh Tuấn tiếp nối truyền thống của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, sẽ nỗ lực, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; Đảng đ&atilde; tin tưởng, giao ph&oacute; để &quot;xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng&rdquo;.</p> </div> <p><strong>L&agrave;m mới m&igrave;nh sau mỗi ng&agrave;y, mỗi việc</strong></p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, t&acirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn x&uacute;c động chia sẻ: &quot;<span>T&ocirc;i xem việc giao nhiệm vụ n&agrave;y cho t&ocirc;i giống như l&agrave; tạm ứng niềm tin của Bộ Ch&iacute;nh trị, của BCH T.Ư Đo&agrave;n d&agrave;nh cho t&ocirc;i. T&ocirc;i phải tự l&agrave;m mới m&igrave;nh sau mỗi ng&agrave;y, mỗi c&ocirc;ng việc, nỗ lực, cố gắng c&ugrave;ng Ban B&iacute; thư T.Ư Đo&agrave;n để đạt được hiệu quả tốt nhất, đến với thanh ni&ecirc;n một c&aacute;ch tốt hơn v&agrave; ho&agrave;n trả tạm ứng niềm tin đ&oacute;&quot;.&nbsp;</span></p> <p><span>Chia sẻ với <em>Tiền Phong</em> ngay sau khi trở th&agrave;nh B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, một trong những nhiệm vụ m&agrave; c&aacute; nh&acirc;n anh v&agrave; Ban B&iacute; thư T.Ư Đo&agrave;n sẽ quyết liệt thực hiện trong thời gian tới l&agrave; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đo&agrave;n. Sự đổi mới để l&agrave;m sao c&aacute;c nội dung, chương tr&igrave;nh, hoạt động của Đo&agrave;n thực sự s&aacute;t, thiết th&acirc;n với nhu cầu của thanh thiếu nhi; những việc của Đo&agrave;n phải tham gia một c&aacute;ch t&iacute;ch cực v&agrave;o thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước.</span></p> <p>&ldquo;Bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng phải tự l&agrave;m mới m&igrave;nh sau mỗi ng&agrave;y, mỗi c&ocirc;ng việc, trong sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, điều h&agrave;nh để đạt được hiệu quả cao nhất, đến với thanh ni&ecirc;n một c&aacute;ch tốt hơn&rdquo;, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn n&oacute;i.</p> <p>T&acirc;n B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n b&agrave;y tỏ mong muốn, mỗi bạn trẻ sống c&oacute; kh&aacute;t vọng, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trước hết với bản th&acirc;n m&igrave;nh. &ldquo;Khi x&aacute;c định được tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n tốt rồi th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đầy đủ với cộng đồng v&agrave; xa hơn nữa l&agrave; với đất nước. Từng thanh ni&ecirc;n l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n th&igrave; 24 triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam mới cấu th&agrave;nh một sức mạnh chung đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của đất nước&rdquo;, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn nhắn nhủ bạn trẻ cả nước.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Anh Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/image3-tienphong-vn_tien_phong_bi_thu_thu_nhat_t_u_doan_5_klai.jpg" /></div> </div> <p>Anh Nguyễn Anh Tuấn l&agrave; Tiến sĩ Quản l&yacute; kinh tế. Anh từng l&agrave; c&aacute;n bộ Ph&ograve;ng Quản l&yacute; khoa học; giảng vi&ecirc;n khoa Ng&acirc;n h&agrave;ng &ndash; T&agrave;i ch&iacute;nh; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n. Từ th&aacute;ng 6/2009, anh Tuấn l&agrave; Ủy vi&ecirc;n BCH T.Ư Đo&agrave;n kh&oacute;a IX, Ph&oacute; trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học T.Ư Đo&agrave;n. Trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau tại T.Ư Đo&agrave;n, từ th&aacute;ng 8/2014, anh Tuấn được bầu l&agrave;m B&iacute; thư T.Ư Đo&agrave;n; B&iacute; thư thường trực T.Ư Đo&agrave;n (th&aacute;ng 1/2018), Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (th&aacute;ng 12/2019). Ng&agrave;y 11/11/2020, anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu anh l&agrave;m B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n.</p> <p>Trước đ&oacute;, anh L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết T.Ư Đảng, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n đ&atilde; được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng, chỉ định tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Th&aacute;p.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top