Điều ông Trump sợ nhất

Việc Tổng thống Trump vẫn không chịu chấp nhận kết quả bầu cử cho thấy nỗi sợ lớn nhất của ông: bị xem là người thua cuộc.

<div> <p>Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa để chọn ra ứng vi&ecirc;n đại diện đảng Cộng h&ograve;a tranh cử năm 2016, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đ&atilde; thắng dễ d&agrave;ng.</p> <p>Một trong những người thua cuộc ở Iowa, ng&ocirc;i sao truyền h&igrave;nh thực tế Donald Trump, lập tức c&aacute;o buộc &ocirc;ng Cruz gian lận bằng một loạt tweet giận dữ. Một số tweet gợi nhớ ch&uacute;ng ta đến t&igrave;nh h&igrave;nh hiện tại.</p> <p>&ldquo;V&igrave; những h&agrave;nh vi gian lận của Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, phải tổ chức một cuộc bầu cử mới hoặc hủy kết quả của &ocirc;ng Cruz&rdquo;, &ocirc;ng Trump viết tr&ecirc;n Twitter th&aacute;ng 2/2016.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump so thua cuoc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_merlin_179990250_21f5942d_3b85_4310_a63b_7351d146885f_superjumbo.jpg" title="ông Trump sợ thua cuộc ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thua cuộc l&agrave; nỗi sợ lớn nhất của tổng thống. Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chuyện n&agrave;y nhanh ch&oacute;ng bị qu&ecirc;n l&atilde;ng v&igrave; những biến động của cuộc bầu cử năm đ&oacute;, c&ugrave;ng với chiến thắng mở ra nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. D&ugrave; vậy, n&oacute; vẫn cho thấy th&oacute;i quen của &ocirc;ng Trump khi cố gắng tr&aacute;nh trở th&agrave;nh biệt danh &ocirc;ng thường g&aacute;n gh&eacute;p cho người kh&aacute;c: kẻ thua cuộc.</p> <p>&ldquo;&#39;Kẻ thất bại&#39; l&agrave; từ đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng ấy sẽ d&ugrave;ng để gọi những người l&agrave;m &ocirc;ng kh&oacute; chịu&rdquo;, Jack O&rsquo;Donnell, người quản l&yacute; một s&ograve;ng bạc ở th&agrave;nh phố Atlantic, New Jersey cho &ocirc;ng Trump v&agrave;o những năm 1980, n&oacute;i với <em>New York Times</em>. &ldquo;Trong thế giới của &ocirc;ng Trump, trở th&agrave;nh người thua cuộc l&agrave; điều tồi tệ nhất. &Ocirc;ng ấy sẽ l&agrave;m mọi thứ để tr&aacute;nh bị gọi như vậy&rdquo;.</p> <p>Suốt sự nghiệp của m&igrave;nh, &ocirc;ng Trump đ&atilde; thuyết phục v&agrave; c&ocirc;ng k&iacute;ch người kh&aacute;c tr&ecirc;n mặt b&aacute;o, trong đơn kiện, v&agrave; gần đ&acirc;y nhất l&agrave; tr&ecirc;n Twitter. Tổng thống sẽ l&agrave;m như vậy mỗi khi &ocirc;ng kh&ocirc;ng được xem l&agrave; người tuyệt vời nhất, th&ocirc;ng minh nhất v&agrave; khỏe nhất, <em>New York Times</em> nhận định.</p> <p>&Ocirc;ng sẽ biến sai th&agrave;nh đ&uacute;ng bằng c&aacute;ch lặp đi lặp lại một tuy&ecirc;n bố cho đến khi n&oacute; trở th&agrave;nh sự thật hoặc khiến người kh&aacute;c phải đầu h&agrave;ng v&igrave; qu&aacute; mệt mỏi, d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o &ocirc;ng cũng l&agrave; người th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; chiến thắng. Tr&ecirc;n thực tế, th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất của &ocirc;ng kh&ocirc;ng nằm ở lĩnh vực bất động sản, m&agrave; l&agrave; chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh.</p> <h3>&quot;Chiến thắng hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; cả&quot;</h3> <p>Từ khi &ocirc;ng Joe Biden được dự đo&aacute;n l&agrave; người thắng cuộc đua tổng thống 2020, &ocirc;ng Trump li&ecirc;n tục đưa ra những c&aacute;o buộc về gian lận bầu cử.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i l&agrave; người thắng cử. C&oacute; gian lận bầu cử tr&ecirc;n khắp nước Mỹ&rdquo;, tổng thống viết tr&ecirc;n Twitter v&agrave;o tuần trước.</p> <p>Ng&agrave;y 23/11, ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Trump cuối c&ugrave;ng cũng cho ph&eacute;p qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực bắt đầu sau nhiều tuần tr&igrave; ho&atilde;n. Tổng thống cũng n&oacute;i &ocirc;ng sẽ rời đi nếu đại cử tri đo&agrave;n bầu cho &ocirc;ng Biden.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, &ocirc;ng ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng nhận thua v&agrave; một mực cho rằng việc &ocirc;ng Biden tr&uacute;ng cử chỉ l&agrave; do &quot;bầu cử gian lận quy m&ocirc; lớn&quot;.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục chiến đấu&rdquo;, &ocirc;ng Trump viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>V&agrave; v&agrave;o ng&agrave;y Lễ Tạ ơn, tổng thống lại tiếp tục đăng đ&agrave;n mạng x&atilde; hội: &ldquo;T&ocirc;i vừa xem thống k&ecirc; kết quả. Biden kh&ocirc;ng thể n&agrave;o c&oacute; được 80 triệu phiếu bầu. 100% l&agrave; cuộc bầu cử n&agrave;y đ&atilde; bị can thiệp&rdquo;.</p> <p>Những h&agrave;nh vi n&agrave;y cho thấy c&aacute;ch tổng thống nh&igrave;n nhận cuộc sống: nếu một người kh&ocirc;ng đứng nhất, người đ&oacute; kh&ocirc;ng l&agrave; g&igrave; cả.</p> <p>&ldquo;Hoặc l&agrave; bạn thắng, hoặc l&agrave; bạn thua&rdquo;, Michael D. Cohen, cựu luật sư của &ocirc;ng Trump, trả lời phỏng vấn v&agrave;o tuần trước. &ldquo;Thực tế chỉ l&agrave; thứ yếu với &ocirc;ng Trump&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Cohen l&agrave; người bị kết &aacute;n v&agrave;o năm 2018 v&igrave; trốn thuế v&agrave; c&aacute;c vi phạm về quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh chiến dịch. Từ đ&oacute;, &ocirc;ng trở th&agrave;nh một người mạnh mẽ chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump.</p> <p>Trong quyển s&aacute;ch <em>Disloyal: A Memoir</em>, &ocirc;ng Cohen đ&atilde; kể lại nhiều c&acirc;u chuyện về c&aacute;ch tổng thống tr&aacute;nh trở th&agrave;nh &ldquo;người thua cuộc&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump so thua cuoc anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_190227_michael_cohen_hearing_2_cs_1010a_88a9422af144a0aaff523142166adae7.jpg" title="ông Trump sợ thua cuộc ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Michael D. Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Trump. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm 2014, CNBC thực hiện khảo s&aacute;t về 25 người c&oacute; sức ảnh hưởng nhất thế giới v&agrave; &ocirc;ng Trump ban đầu chỉ xếp hạng 187/200. Tổng thống ra lệnh cho &ocirc;ng Cohen phải tăng thứ hạng.</p> <p>&ldquo;Chỉ cần đảm bảo l&agrave; t&ocirc;i nằm trong top 10&rdquo;, Tổng thống Trump n&oacute;i với &ocirc;ng Cohen.</p> Sau đ&oacute;, <span>15.000 USD đ&atilde; được chi cho việc mua địa chỉ IP để bầu cho &ocirc;ng Trump. Kế hoạch th&agrave;nh c&ocirc;ng, &ocirc;ng Trump trở th&agrave;nh người xếp thứ 9. </span> <p><span>&ldquo;Từ l&acirc;u, &ocirc;ng Trump tin rằng m&igrave;nh nằm trong top 10 l&agrave; l&agrave; nh&acirc;n vật quan trọng trong giới kinh doanh&rdquo;, &ocirc;ng Cohen viết trong hồi k&yacute;.</span></p> <span> </span> <p><span>Tuy nhi&ecirc;n, CNBC đ&atilde; loại tổng thống khỏi danh s&aacute;ch m&agrave; kh&ocirc;ng đưa ra lời giải th&iacute;ch. Tức giận, &ocirc;ng Trump bắt luật sư Cohen buộc CNBC thu hồi quyết định, nhưng kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <span> </span> <p><span>Sau đ&oacute;, Tổng thống Trump y&ecirc;u cầu &ocirc;ng Cohen tạo ra c&acirc;u chuyện c&aacute;o buộc &ldquo;&ocirc;ng Trump bị CNBC đối xử tệ bạc&rdquo;.</span></p> <span> </span> <h3><span>Mọi thứ phải theo &yacute; tổng thống</span></h3> <span> </span> <p><span>Nỗi sợ kh&ocirc;ng được xem l&agrave; người giỏi nhất l&agrave; chủ đề xuy&ecirc;n suốt trong c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o v&agrave; quyển s&aacute;ch viết về &ocirc;ng Trump.</span></p> <span> </span> <p><span>&Ocirc;ng Trump cũng thể hiện quan điểm n&agrave;y trong một cuộc phỏng vấn năm 2014.</span></p> <span> </span> <p><span>&ldquo;Bạn c&oacute; thể cứng rắn v&agrave; t&agrave;n nhẫn, nhưng nếu bạn thua nhiều, sẽ kh&ocirc;ng ai nghe bạn cả, v&igrave; bạn l&agrave; kẻ thua cuộc. Yếu tố quan trọng nhất của người l&atilde;nh đạo l&agrave; chiến thắng&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i.</span></p> <span> </span> <p><span>Tổng thống thường d&ugrave;ng t&ograve;a &aacute;n để dập tắt bất cứ nghi ngờ n&agrave;o về sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&igrave;nh. &Ocirc;ng Trump đ&atilde; kiện nh&agrave; b&aacute;o Timothy L. O&rsquo;Brien v&igrave; d&aacute;m viết gi&aacute; trị t&agrave;i sản r&ograve;ng của tổng thống chưa đến <abbr class="rate-usd">250 triệu USD</abbr> trong một quyển s&aacute;ch xuất bản năm 2005. Đơn kiện n&agrave;y sau đ&oacute; bị t&ograve;a b&aacute;c bỏ.</span></p> <span> </span> <p><span>V&agrave; c&oacute; lẽ v&iacute; dụ ti&ecirc;u biểu nhất về kh&aacute;t vọng chiến thắng của &ocirc;ng Trump trong vai tr&ograve; tổng thống l&agrave; khi &ocirc;ng đ&oacute;ng cửa ch&iacute;nh phủ để đ&ograve;i tiền x&acirc;y tường bi&ecirc;n giới.</span></p> <span> </span> <p><span>L&atilde;nh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell của đảng Cộng h&ograve;a đ&atilde; đạt được thỏa hiệp với phe D&acirc;n chủ để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng ngừng hoạt động. Thỏa thuận n&agrave;y bao gồm việc g&aacute;c lại đ&agrave;m ph&aacute;n về tường bi&ecirc;n giới.</span></p> <span> </span> <p><span>&Ocirc;ng Trump ủng hộ thỏa thuận n&agrave;y, cho đến khi phe bảo thủ c&aacute;o buộc tổng thống ph&aacute; vỡ lời hứa &ldquo;x&acirc;y tường&rdquo; v&agrave; trở th&agrave;nh kẻ thất bại.</span></p> <span> </span> <table> <tbody> <tr> <td><span><img alt="ong Trump so thua cuoc anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_1.jpg" title="ông Trump sợ thua cuộc ảnh 3" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p><span>&Ocirc;ng Trump đứng trước mẫu bức tường bi&ecirc;n giới v&agrave;o năm 2018. Ảnh: <em>New York Times</em>.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <span> </span> <p><span>Tổng thống sau đ&oacute; đổi &yacute;. V&agrave; lần ch&iacute;nh phủ Mỹ đ&oacute;ng cửa d&agrave;i nhất trong lịch sử đ&atilde; bắt đầu như vậy. Nền kinh tế sau đ&oacute; bị thiệt hại <abbr class="rate-usd">11 tỷ USD</abbr>, theo Văn ph&ograve;ng Ng&acirc;n s&aacute;ch Quốc hội Mỹ.</span></p> <span> </span> <p><span>Sau buổi lễ nhậm chức v&agrave;o năm 2017 của &ocirc;ng Trump, ch&iacute;nh quyền của &ocirc;ng tuy&ecirc;n bố đ&oacute; l&agrave; buổi lễ c&oacute; nhiều người tham gia nhất, mặc d&ugrave; nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Đ&oacute; l&agrave; một cuộc đua tưởng tượng - cuộc đua xem &ocirc;ng Trump hay người tiền nhiệm Barack Obama c&oacute; nhiều người tham dự lễ nhậm chức hơn, nhưng &ocirc;ng Trump đ&atilde; chạy đua quyết liệt.</span></p> <span> </span> <p><span>Bốn năm sau, người d&acirc;n Mỹ đ&atilde; bỏ phiếu xong, c&aacute;c đơn kiện c&aacute;o buộc gian lận bầu cử bị t&ograve;a b&aacute;c bỏ v&agrave; nhiều bang đ&atilde; chứng nhận kết quả. Tuy nhi&ecirc;n, người thua cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng năm 2020 vẫn nghĩ m&igrave;nh c&oacute; đ&aacute;m đ&ocirc;ng người ủng hộ.</span></p> <span> </span> <p><span>(Việc n&agrave;y c&oacute; l&yacute; một phần, d&ugrave; thua &ocirc;ng Joe Biden hơn 6 triệu phiếu, &ocirc;ng Trump gi&agrave;nh được gần 74 triệu phiếu, trở th&agrave;nh người thu về lượng phiếu cử tri cao thứ hai lịch sử Mỹ).</span></p> <span> </span> <p><span>Nhiệm kỳ của &ocirc;ng Trump kết th&uacute;c như c&aacute;ch n&oacute; bắt đầu, <em>New York Times</em> kết luận.</span></p> <span> </span> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rTDagUbPzeU/077f9a1d66538f0dd642/a664a9b446f1afaff6e0/720/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1606643002~acl=/rTDagUbPzeU/*~hmac=d723cb09ccc76ed01690dadfebf8c184" false="" source-url="/video-ong-trump-toi-van-la-tong-thong-my-dung-noi-chuyen-kieu-do-voi-toi-post1157396.html"> <div class="video-container formatted"><span> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="a0babee291ac78f221bd" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_11_27/201126210210_trump_white_house_point_thanksgiving_1126_live_video.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qvWqgJ8QSuU/732eef4c1302fa5ca313/14fb1a2bf56e1c30457f/480/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1606643002~acl=/qvWqgJ8QSuU/*~hmac=694a5406523bfaa0baf2fea581002245" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/0Xa2FJ_J13s/whls/vod/0/_llwUyBHsjhw-ld_H7W/a0babee291ac78f221bd.m3u8?authen=exp=1606599802~acl=/0Xa2FJ_J13s/*~hmac=196d0ef811f8739d97966fa78b5b50c4" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qvWqgJ8QSuU/732eef4c1302fa5ca313/14fb1a2bf56e1c30457f/480/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1606643002~acl=/qvWqgJ8QSuU/*~hmac=694a5406523bfaa0baf2fea581002245" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rTDagUbPzeU/077f9a1d66538f0dd642/a664a9b446f1afaff6e0/720/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1606643002~acl=/rTDagUbPzeU/*~hmac=d723cb09ccc76ed01690dadfebf8c184" type="video/mp4" /></video> </span></div> <figcaption><span><strong>&Ocirc;ng Trump: T&ocirc;i vẫn l&agrave; tổng thống Mỹ, đừng n&oacute;i chuyện kiểu đ&oacute; với t&ocirc;i</strong></span></figcaption> </figure> Tổng thống Trump đ&atilde; giận dữ với một ph&oacute;ng vi&ecirc;n sau khi được hỏi &ocirc;ng sẽ l&agrave;m g&igrave; nếu Đại cử tri đo&agrave;n bỏ phiếu cho Joe Biden. <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top