Đề xuất chấm dứt một dự án BOT tại TP HCM

Đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt với cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 2,7 km, tổng đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng, được đề xuất chấm dứt hợp đồng BOT sau 5 năm đình trệ.

<div> <p class="Normal">Nội dung được Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải n&ecirc;u trong b&aacute;o c&aacute;o vừa gửi UBND TP HCM về t&igrave;nh h&igrave;nh triển khai c&aacute;c dự &aacute;n giao th&ocirc;ng trọng điểm, trong đ&oacute; đề cập hướng giải quyết với hợp đồng BOT (x&acirc;y dựng - kinh doanh - chuyển giao) tại tuyến đường nối n&oacute;i tr&ecirc;n.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/22/duong-noi-cao-toc-1-1398-15910-3392-6392-1611291917.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=fuUuRJz-Qm3KbIoaJMAAkw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="833" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-noi-cao-toc-1-1398-15910-3392-6392-1611291917.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/22/duong-noi-cao-toc-1-1398-15910-3392-6392-1611291917.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=y66gP6E19uGEo6GSfZnJ9w 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/22/duong-noi-cao-toc-1-1398-15910-3392-6392-1611291917.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jiyYJ9JsffK6PkdczJO0qg 2x" /><img alt="Trụ cầu kết nối với nút giao cầu vượt Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1 nằm chơ vơ sau khi đơn vị thi công rút đi. Ảnh: Hữu Công." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-noi-cao-toc-1-1398-15910-3392-6392-1611291917.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trụ cầu kết nối n&uacute;t giao cầu vượt V&otilde; Văn Kiệt - quốc lộ 1 nằm chơ vơ sau khi đơn vị thi c&ocirc;ng r&uacute;t đi. Ảnh: <em>Hữu C&ocirc;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><span>Dự &aacute;n đường nối</span> n&agrave;y được Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải ph&ecirc; duyệt năm 2010, kinh ph&iacute; gần 2.400 tỷ đồng. Nhưng do thiếu vốn, th&aacute;ng 4/2015, UBND TP HCM đề xuất Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p chỉ định nh&agrave; đầu tư. C&ocirc;ng ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Y&ecirc;n Kh&aacute;nh (C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, đơn vị thu ph&iacute; cao tốc TP HCM - Trung Lương) năm 2016 được TP HCM chọn l&agrave;m đối t&aacute;c, vốn đầu tư dự &aacute;n giảm c&ograve;n 1.550 tỷ đồng. TP HCM lo phần giải ph&oacute;ng mặt bằng, ước t&iacute;nh 560 tỷ đồng.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng tr&igrave;nh gồm hai đường song h&agrave;nh, mỗi đường một l&agrave;n xe hỗn hợp v&agrave; một l&agrave;n &ocirc;t&ocirc;, x&acirc;y n&uacute;t giao hai đầu tuyến. Dự &aacute;n sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh sẽ ph&aacute;t huy hiệu quả đại lộ V&otilde; Văn Kiệt, kỳ vọng giảm &ugrave;n tắc tr&ecirc;n tuyến quốc lộ 1 - ho&agrave;n chỉnh mạng lưới giao th&ocirc;ng ph&iacute;a t&acirc;y nam th&agrave;nh phố, kết nối Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long.</p> <p class="Normal">Theo thỏa thuận, nh&agrave; đầu tư tự thu xếp vốn, trong đ&oacute; vốn chủ sở hữu (vốn g&oacute;p) gần 15%, vốn vay từ ng&acirc;n h&agrave;ng 85%. Khi l&agrave;m xong c&ocirc;ng tr&igrave;nh, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh được đặt một trạm để thu ph&iacute; ho&agrave;n vốn trong 17 năm 8 th&aacute;ng. Dự &aacute;n khi đ&oacute; t&iacute;nh ho&agrave;n th&agrave;nh cuối năm 2017 nhưng mới đạt khoảng 12% khối lượng th&igrave; ngưng thi c&ocirc;ng do đối t&aacute;c của TP HCM kh&ocirc;ng đủ năng lực.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh do <span>Đinh Ngọc Hệ</span> - &Uacute;t &quot;Trọc&quot; (cựu Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn - Bộ Quốc ph&ograve;ng) th&agrave;nh lập, đưa ch&aacute;u g&aacute;i l&agrave; Vũ Thị Hoan (36 tuổi) l&agrave;m tổng gi&aacute;m đốc. &Ocirc;ng Hệ đang chịu &aacute;n chung th&acirc;n trong vụ &aacute;n đấu thầu, <span>thu ph&iacute; cao tốc TP HCM - Trung Lương</span> v&agrave; một vụ &aacute;n trước đ&oacute;. C&ugrave;ng 2 vụ &aacute;n tương tự, b&agrave; Hoan bị tuy&ecirc;n phạt 14 năm t&ugrave;. Cơ quan điều tra x&aacute;c định c&ocirc;ng ty n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; vốn, lập ra chỉ để k&yacute; hợp đồng li&ecirc;n doanh phục vụ mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n, kiếm lời.</p> <p class="Normal">Theo Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải, việc giải quyết hợp đồng BOT tại dự &aacute;n đường nối đại lộ V&otilde; Văn Kiệt với cao tốc TP HCM - Trung Lương li&ecirc;n quan t&agrave;i ch&iacute;nh, đầu tư, tư ph&aacute;p... UBND TP HCM cần lấy &yacute; kiến chuy&ecirc;n ng&agrave;nh từng lĩnh vực, đ&aacute;nh gi&aacute; chặt chẽ, to&agrave;n diện trong giải quyết. Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải kiến nghị UBND th&agrave;nh phố chỉ đạo Sở Tư ph&aacute;p tham mưu, đề xuất thủ tục tiếp nhận dự &aacute;n, chấm dứt hợp đồng BOT; xử l&yacute; vi phạm nh&agrave; đầu tư...</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top