Đề nghị điều tra tiệm vàng giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Hai tiệm vàng ở Hà Nội bị cho đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.

<div> <p>Trong bản &aacute;n sơ thẩm c&ocirc;ng bố chiều 10/5, TAND H&agrave; Nội tuy&ecirc;n phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Nhật Cường) tổng h&igrave;nh phạt 14 năm t&ugrave; về c&aacute;c tội Bu&ocirc;n lậu v&agrave; Vi phạm quy định kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Trần Ngọc &Aacute;nh (Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm t&ugrave; giam về tội Bu&ocirc;n lậu. 11 bị c&aacute;o c&ograve;n lại bị phạt c&aacute;c mức &aacute;n từ 3 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave; đến 9 năm t&ugrave;.</p> <p>Ngo&agrave;i tuy&ecirc;n &aacute;n c&aacute;c bị c&aacute;o, HĐXX cũng kiến nghị Bộ C&ocirc;ng an tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng lậu v&agrave; đường d&acirc;y trung gian chuyển tiền tr&aacute;i ph&eacute;p ra nước ngo&agrave;i đ&atilde; gi&uacute;p sức cho Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường B&ugrave;i Quang Huy bu&ocirc;n lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_bi_cao_zing.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nguyễn Bảo Ngọc bị x&aacute;c định gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho B&ugrave;i Quang Huy bu&ocirc;n lậu l&ocirc; h&agrave;ng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đ&oacute;, 2 tiệm v&agrave;ng ở quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội, gồm tiệm Lộc Ph&aacute;t (ở phố H&agrave; Trung) v&agrave; tiệm Thuận Ph&aacute;t (tr&ecirc;n phố H&agrave;ng Dầu) bị nghi đ&atilde; giao dịch tổng số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">2.500 tỷ đồng</abbr> với C&ocirc;ng ty Nhật Cường.</p> <p>&quot;Kiến nghị Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an tiếp tục điều tra, xem x&eacute;t, l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của người li&ecirc;n quan&quot;, chủ tọa n&oacute;i v&agrave; cho rằng nếu c&oacute; căn cứ cần xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh để tr&aacute;nh bỏ lọt tội phạm.</p> <p>Đối với một số bị can đ&atilde; bỏ trốn, đặc biệt l&agrave; B&ugrave;i Quang Huy, t&ograve;a sơ thẩm cũng đề xuất Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử l&yacute; nghi&ecirc;m.</p> <p>Trước đ&oacute;, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị c&aacute;o Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp n&agrave;y d&ugrave;ng 2 phần mềm ERP v&agrave; Misa để quản l&yacute;, ghi ch&eacute;p số liệu về việc bu&ocirc;n lậu. Qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo cấp dưới th&ocirc;ng qua 2 tiệm v&agrave;ng tr&ecirc;n để chuyển tiền thanh to&aacute;n cho c&aacute;c nh&agrave; cung cấp ở nước ngo&agrave;i v&agrave; tiền c&ocirc;ng vận chuyển.</p> <p>Theo lời khai, tiệm v&agrave;ng Lộc Ph&aacute;t gi&uacute;p C&ocirc;ng ty Nhật Cường chuyển <abbr class="rate-vnd">1.729 tỷ đồng</abbr>, trong đ&oacute; nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền c&ograve;n lại chuyển v&agrave;o 21 t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p>C&ograve;n tiệm v&agrave;ng Thuận Ph&aacute;t đ&atilde; nhận chuyển 795 tỷ, trong đ&oacute; tiền mặt l&agrave; 487 tỷ, số c&ograve;n lại chuyển qua 14 t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>B&ugrave;i Thanh Phượng (nh&acirc;n vi&ecirc;n tiệm v&agrave;ng Thuận Ph&aacute;t) thừa nhận l&agrave; người nhận tiền mặt của C&ocirc;ng ty Nhật Cường. Về l&yacute; do nhận tiền, b&agrave; Phượng khai c&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đến nhờ hiệu v&agrave;ng thu tiền hộ tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường n&ecirc;n gi&uacute;p đỡ.</p> <p>C&ograve;n Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu v&agrave;ng Lộc Ph&aacute;t) khai chỉ chuyển tiền cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong nước, kh&ocirc;ng chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i.</p> <p>Theo HĐXX, người trực tiếp thu&ecirc; 2 tiệm v&agrave;ng n&agrave;y nhận v&agrave; chuyển tiền l&agrave; B&ugrave;i Quang Huy đang bỏ trốn. Do đ&oacute;, cơ quan tố tụng chưa c&oacute; căn cứ l&agrave;m r&otilde;, xử l&yacute; h&agrave;nh vi chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i trong giai đoạn một của vụ &aacute;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_nc.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ocirc;ng ty Nhật Cường từng c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng ở khắp H&agrave; Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bản &aacute;n sơ thẩm x&aacute;c định từ khoảng th&aacute;ng 1/2014 đến th&aacute;ng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của B&ugrave;i Quang Huy, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; tổ chức, tham gia đường d&acirc;y nhập lậu hơn 255.000 điện thoại v&agrave; sản phẩm c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c từ 16 nh&agrave; cung cấp nước ngo&agrave;i.</p> <p>Tổng số h&agrave;ng lậu đ&atilde; giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>. Sau khi ph&acirc;n phối h&agrave;ng lậu, Huy c&ugrave;ng c&aacute;c bị c&aacute;o thu lợi 221 tỷ.</p> <p>Để che giấu doanh thu, Tổng gi&aacute;m đốc B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường sử dụng, ghi ch&eacute;p số liệu về việc bu&ocirc;n lậu tr&ecirc;n 2 hệ thống phần mềm kế to&aacute;n.</p> <p>Trong vụ &aacute;n, B&ugrave;i Quang Huy giữ vai tr&ograve; chủ mưu. Trần Ngọc &Aacute;nh l&agrave; đồng phạm t&iacute;ch cực nhất, chỉ sau Huy. C&ograve;n Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c gi&uacute;p sức cho Huy v&agrave; &Aacute;nh bu&ocirc;n lậu số h&agrave;ng trị gi&aacute; hơn <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
T&T Homes thắng giải Dự án đáng sống năm 2023

T&T Homes thắng giải Dự án đáng sống năm 2023

Ngày 22/9/2023, trong khuôn khổ “Diễn đàn phát triển bền vững thị trường bất động sản” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) do T&T Homes tư vấn phát triển đã được vinh danh “Dự án đáng sống năm 2023”.
back to top