Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Đất Đông Anh theo lời môi giới đã tăng gấp đôi kể tuần trước, và kỳ vọng sẽ tăng vài lần sau khi chính thức có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vào tháng 6 tới đây...

<div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Như VnEconomy đưa tin, dự kiến, sau khi thống nhất với Bộ X&acirc;y dựng về ti&ecirc;u chuẩn, ti&ecirc;u ch&iacute; v&agrave; &yacute; kiến của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội sẽ ph&ecirc; duyệt, ban h&agrave;nh quy hoạch n&agrave;y v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 6 tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>ĐẤT NỀN TĂNG DỰNG NGƯỢC V&Igrave; &ldquo;QUỸ ĐẤT HIẾM&quot;?</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Trong vai một nh&agrave; đầu tư nhỏ lẻ t&igrave;m kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực x&atilde; Xu&acirc;n Canh, huyện Đ&ocirc;ng Anh - nơi dự kiến sẽ được định hướng x&acirc;y dựng c&aacute;c khu đ&ocirc; thị mới hiện đại, ph&oacute;ng vi&ecirc;n VnEconomy được m&ocirc;i giới đưa đi thăm c&aacute;c khu đất nền sạch nằm ven s&ocirc;ng Hồng, giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; đầy đủ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo lời của m&ocirc;i giới, đất Đ&ocirc;ng Anh lu&ocirc;n được hỗ trợ bởi nhiều th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực như quy hoạch l&ecirc;n quận, ăn theo dự &aacute;n của nhiều chủ đầu tư nổi tiếng, thế nhưng đến thời điểm n&agrave;y, khi c&oacute; th&ocirc;ng tin quy hoạch ph&acirc;n khu đ&ocirc; thị s&ocirc;ng Hồng, thanh khoản mới thực sự c&oacute;, gi&aacute; đất cũng v&ugrave;n vụt tăng theo. Nếu như tuần trước ở c&aacute;c khu vực ven s&ocirc;ng x&atilde; Xu&acirc;n Canh gi&aacute; chỉ dao động tầm 17-18 triệu đồng/m2 v&igrave; nằm trong hang c&ugrave;ng ng&otilde; hẻm th&igrave; giờ đ&atilde; l&ecirc;n đến 28 -30 triệu đồng/m2.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">&ldquo;S&aacute;ng nay em chốt với kh&aacute;ch một miếng đất gần 200m2 gi&aacute; 28 triệu đồng/m2, vừa chốt xong kh&aacute;ch lại c&oacute; người hỏi mua lu&ocirc;n 30-35 triệu/m2. Nếu chị trường vốn để từ giờ đến l&uacute;c c&ocirc;ng bố quy hoạch th&igrave; &iacute;t nhất cũng phải l&ecirc;n 50 triệu đồng/m2. C&ograve;n kh&ocirc;ng th&igrave; lấy h&ocirc;m trước, h&ocirc;m sau em c&oacute; kh&aacute;ch được gi&aacute; sẽ đứng ra b&aacute;n cho chị, ch&ecirc;nh nhau 5-8 triệu đồng/m2 c&oacute; lời lu&ocirc;n, m&igrave;nh t&igrave;m kiếm cơ hội kh&aacute;c &rdquo;, Nguyễn Văn Minh, nh&acirc;n vi&ecirc;n s&agrave;n m&ocirc;i giới khu vực n&agrave;y quảng c&aacute;o.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Cũng theo Minh, quỹ đất ở c&aacute;c khu vực x&atilde; Xu&acirc;n Canh, T&agrave;m X&aacute; nh&igrave;n thẳng ra đ&ocirc; thị s&ocirc;ng Hồng rất hiếm, bởi hầu hết l&agrave; đất của người d&acirc;n, đ&atilde; ở. C&ograve;n khu vực b&atilde;i giữa để x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị mới l&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp, kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ ph&aacute;p l&yacute;. &ldquo;Đất để x&acirc;y dựng dự &aacute;n chắc chắn kh&ocirc;ng thể đầu tư v&igrave; đ&oacute; l&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp, đất của th&agrave;nh phố, m&igrave;nh chỉ n&ecirc;n đầu tư đất ăn theo ven đ&ocirc; thị, m&agrave; chị nh&igrave;n thấy quỹ đất rất hiếm d&acirc;n ở kh&aacute; đ&ocirc;ng rồi, n&ecirc;n gi&aacute; tăng c&oacute; l&yacute; do của n&oacute;. Từ ng&agrave;y c&oacute; th&ocirc;ng tin quy hoạch s&ocirc;ng Hồng một ng&agrave;y em tiếp 10 đo&agrave;n kh&aacute;ch, c&oacute; những người ban ng&agrave;y bận đi l&agrave;m, đ&ecirc;m lại đi xem đất, thanh khoản rất tốt, gi&aacute; đất tăng theo ng&agrave;y, chị tha hồ lướt&rdquo;, Minh n&oacute;i.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/17/cafefcdn-com_photo-1-16159413181991319667873.png" title="Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tại một l&ocirc; đất kh&aacute;c gần đ&ecirc; s&ocirc;ng Hồng, Minh cho biết, gi&aacute; cũng đang được ch&agrave;o b&aacute;n tăng gần gấp đ&ocirc;i, l&ecirc;n đến 50-55 triệu đồng/m2. &ldquo;Theo quy hoạch s&ocirc;ng Hồng sẽ c&oacute; một con đường rộng 40 m&eacute;t mở rộng đ&ecirc;. Đằng trước l&agrave; đường lớn, đằng sau tiếp gi&aacute;p dự &aacute;n của Vingroup khởi c&ocirc;ng ngay trong qu&yacute; 2/2021 (Vinhomes Cổ Loa) n&ecirc;n mua c&agrave;ng sớm, bi&ecirc;n độ lợi nhuận c&agrave;ng cao. B&acirc;y giờ chị mua gi&aacute; 50 triệu/m2, c&oacute; thể tuần sau, th&aacute;ng sau l&ecirc;n 60 triệu/m2, v&agrave; đến l&uacute;c c&oacute; quy hoạch, động thổ dự &aacute;n l&ecirc;n 80 triệu qu&aacute; b&igrave;nh thường&rdquo;, Minh n&oacute;i chắc nịch.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/17/cafefcdn-com_photo-1-16159413192911714670316.jpeg" title="Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo giới thiệu của Minh, một &quot;c&ograve; đất&quot; th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; đất ven s&ocirc;ng x&atilde; Xu&acirc;n Canh, nơi sẽ tiếp gi&aacute;p với đ&ocirc; thị mới dự kiến được x&acirc;y ở b&atilde;i s&ocirc;ng Hồng khu vực Xu&acirc;n Canh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tại khu vực x&atilde; Đ&ocirc;ng Hội, Mai L&acirc;m, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng nằm trong khu vực dự kiến được x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị mới, xong c&ograve; đất ở đ&acirc;y cũng tranh thủ cơ hội thổi gi&aacute; l&ecirc;n trời. Một nh&acirc;n vi&ecirc;n m&ocirc;i giới tại Mai L&acirc;m cho biết, gi&aacute; đất nền đường L&ecirc; X&aacute;, Mai L&acirc;m đang được giao dịch xung quanh mức 54 triệu đồng/m2, so với thời điểm 2008 l&agrave; khoảng 5 triệu đồng/m2, gấp 11 lần. &ldquo;Tối h&ocirc;m qua chị vừa ngồi n&oacute;i chuyện với một &ocirc;ng b&ecirc;n Bộ rồi, chắc chắn th&aacute;ng 6 n&agrave;y sẽ l&agrave;m đường ven đ&ecirc; mở rộng th&ecirc;m 40m theo quy hoạch ph&acirc;n khu đ&ocirc; thị s&ocirc;ng Hồng, em mua miếng đất n&agrave;y của chị kiểu g&igrave; cũng c&oacute; người hỏi mua ngay, ch&ecirc;nh 5-6 gi&aacute; l&agrave; em b&aacute;n được rồi, tất nhi&ecirc;n để đến l&uacute;c l&agrave;m ch&iacute;nh thức c&oacute; quy hoạch gi&aacute; c&ograve;n gấp đ&ocirc;i, gấp ba nhưng được gi&aacute; m&igrave;nh cứ b&aacute;n lu&ocirc;n t&igrave;m kiếm cơ hội kh&aacute;c&rdquo;, Giang, Gi&aacute;m đốc một s&agrave;n m&ocirc;i giới khu vực n&agrave;y cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>GI&Aacute; TĂNG BAO NHI&Ecirc;U L&Agrave; HỢP L&Yacute;?</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Kh&ocirc;ng phải đến thời điểm n&agrave;y m&agrave; kể từ năm 2010, gi&aacute; đất Đ&ocirc;ng Anh đ&atilde; trải qua nhiều cơn sốt n&oacute;ng. Giai đoạn 2010 - 2011 l&agrave; thời kỳ l&ecirc;n ng&ocirc;i của đất nền Đ&ocirc;ng Anh khi giới đầu cơ &quot;đi tắt đ&oacute;n đầu&quot; dự &aacute;n cầu Nhật T&acirc;n, Đ&ocirc;ng Tr&ugrave;. Thời điểm đ&oacute;, người người, nh&agrave; nh&agrave; đua nhau gom h&agrave;ng tỷ đồng &quot;&ocirc;m&quot; đất để chờ ng&agrave;y gi&aacute; l&ecirc;n. Khi cầu đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động từ l&acirc;u th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư vẫn ngậm đắng nuốt cay v&igrave; thị trường rơi tự do.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đến giữa năm 2014 &ndash; 2015, cơn sốt lại nổi l&ecirc;n khi h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng quan trọng ở Đ&ocirc;ng Anh đi v&agrave;o vận h&agrave;nh, như cầu Nhật T&acirc;n, cầu Đ&ocirc;ng Tr&ugrave; ch&iacute;nh thức th&ocirc;ng xe, nh&agrave; ga T2 s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, tuyến đường 5 k&eacute;o d&agrave;i được ho&agrave;n thiện. Đất nền nơi đ&acirc;y lại một lần nữa n&oacute;ng l&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đến thời điểm năm 2019, khi Đ&ocirc;ng Anh đang tập trung r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute;, cố gắng ho&agrave;n thiện to&agrave;n bộ ti&ecirc;u ch&iacute; trong Đề &aacute;n l&ecirc;n quận, đặc biệt, khi dự &aacute;n th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh bắc H&agrave; Nội diện t&iacute;ch 272 ha, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD được động thổ, thị trường đất nền ở huyện n&agrave;y lại rạo rực. Ở thời điểm đ&oacute;, đất Đ&ocirc;ng Anh được giao dịch xung quanh mức gi&aacute; 30-33 triệu đồng/m2 đất mặt đường rộng v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i đến trước thời điểm c&oacute; th&ocirc;ng tin quy hoạch đ&ocirc; thị s&ocirc;ng Hồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Thế nhưng, kh&aacute;c với những lần trước, th&ocirc;ng tin quy hoạch s&ocirc;ng Hồng đ&atilde; được c&ograve; đất thổi gi&aacute; tăng gấp đ&ocirc;i, l&ecirc;n đến 50-60 triệu đồng/m2 chỉ trong v&ograve;ng một tuần.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/17/cafefcdn-com_photo-2-16159413197931817566101.jpeg" title="Đất Đông Anh tăng giá chóng mặt với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 3." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đất trong khu vực ven s&ocirc;ng x&atilde; Xu&acirc;n Canh đ&atilde; được c&ograve; thổi l&ecirc;n gấp đ&ocirc;i chỉ trong một tuần.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đ&aacute;nh gi&aacute; về hiện tượng n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Văn Đ&iacute;nh, Ph&oacute; tổng thư k&yacute; Hiệp hội bất động sản Việt Nam, cho biết, Đ&ocirc;ng Anh l&agrave; một trong những địa phương c&oacute; quy hoạch huyện l&ecirc;n quận. Đ&ocirc;ng Anh cũng được quy hoạch trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh đối trọng với trung t&acirc;m Ho&agrave;n Kiếm, ph&aacute;t triển theo hướng hiện đại, trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh, c&ocirc;ng nghệ cao&hellip; Từ những th&ocirc;ng tin đ&oacute; gi&aacute; đất đương nhi&ecirc;n cũng sẽ tăng theo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Th&ocirc;ng thường, gi&aacute; đất tăng sẽ tỷ lệ thuận với mức độ đầu tư. Nếu quy hoạch chỉ ở chủ trương, bản vẽ th&igrave; mức độ tăng rơi v&agrave;o khoảng 3-5% l&agrave; hợp l&yacute;. Trong khi Đ&ocirc;ng Anh về bản chất đầu tư chưa c&oacute; g&igrave; nhiều ngo&agrave;i hai trục đường Nhật T&acirc;n v&agrave; đường quốc lộ 5 k&eacute;o d&agrave;i, c&aacute;c dự &aacute;n vẫn nằm trong giai đoạn x&acirc;y dựng đề &aacute;n, quy hoạch, do đ&oacute;, nếu tăng cao qu&aacute; sẽ l&agrave; con dao hai lưỡi tạo sự cản trở ph&aacute;t triển. Gi&aacute; đất sẽ tăng l&agrave;m tăng chi ph&iacute; đầu tư để ph&aacute;t triển hạ tầng dự &aacute;n khu vực n&agrave;y, l&agrave;m cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cảm thấy kh&ocirc;ng hiệu quả v&agrave; phải r&uacute;t lui chủ trương đầu tư. Đ&acirc;y l&agrave; một trong vấn đề m&agrave; nhiều địa phương đ&atilde; từng phải d&ugrave;ng mệnh lệnh h&agrave;nh ch&iacute;nh như ở V&acirc;n Đồn, Ph&uacute; Quốc phải d&ugrave;ng mệnh lệnh vi hiến để xử l&yacute; về hiện tượng tăng gi&aacute; đất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">&ldquo;Với khu Đ&ocirc;ng Anh, cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước cần linh hoạt, l&agrave;m thế n&agrave;o để ổn định m&ocirc;i trường đầu tư, tăng gi&aacute; th&igrave; tốt cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nhưng tăng h&agrave;i h&ograve;a chứ kh&ocirc;ng thể tăng kịch trần khi chưa đầu tư g&igrave;&rdquo;, &ocirc;ng Đ&iacute;nh nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>Theo tờ tr&igrave;nh đồ &aacute;n của Ban c&aacute;n sự Đảng UBND TP.H&agrave; Nội, Quy hoạch ph&acirc;n khu đ&ocirc; thị s&ocirc;ng Hồng nằm tr&ecirc;n địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh 55 phường, x&atilde; v&agrave; 13 quận, huyện của H&agrave; Nội, gồm: Đan Phượng, Bắc Từ Li&ecirc;m, T&acirc;y Hồ, Ba Đ&igrave;nh, Ho&agrave;n Kiếm, Hai B&agrave; Trưng, Ho&agrave;ng Mai, Thanh Tr&igrave;, Thường T&iacute;n, M&ecirc; Linh, Đ&ocirc;ng Anh, Long Bi&ecirc;n v&agrave; Gia L&acirc;m.</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Diện t&iacute;ch b&atilde;i s&ocirc;ng được nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng với tỷ lệ 5% khoảng 1.590 ha theo Quy hoạch 257 gồm 5 b&atilde;i: Thượng C&aacute;t - Li&ecirc;n Mạc, Ho&agrave;ng Mai - Thanh Tr&igrave;, Chu Phan - Tr&aacute;ng Việt, Đ&ocirc;ng Dư - B&aacute;t Tr&agrave;ng, Kim Lan - Văn Đức. Diện t&iacute;ch b&atilde;i s&ocirc;ng được ph&eacute;p x&acirc;y dựng với tỷ lệ 15% khoảng 408 ha gồm b&atilde;i T&agrave;m X&aacute; - Xu&acirc;n Canh. C&aacute;c b&atilde;i s&ocirc;ng n&agrave;y được định hướng x&acirc;y dựng c&aacute;c khu đ&ocirc; thị mới hiện đại, c&aacute;c khu nh&agrave; ở sinh th&aacute;i chất lượng cao v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng đ&ocirc; thị phục vụ cho cư d&acirc;n hai b&ecirc;n s&ocirc;ng v&agrave; khu vực nội đ&ocirc;. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết kế chịu lũ với tầng 1 sử dụng đỗ xe, c&ocirc;ng cộng để giảm thiểu thiệt hại khi c&oacute; lũ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đối với c&aacute;c khu vực d&acirc;n cư tồn tại như Thượng C&aacute;t - Li&ecirc;n Mạc, Nhật T&acirc;n - Tứ Li&ecirc;n, Ho&agrave;ng Mai - Thanh Tr&igrave;, T&agrave;m X&aacute;, Chu Phan - Tr&aacute;ng Việt, Bồ Đề&hellip; được giữ lại, v&agrave; t&aacute;i thiết đ&ocirc; thị, mở rộng 5% diện t&iacute;ch d&acirc;n cư hiện c&oacute; để bổ sung hạ tầng x&atilde; hội v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c khu nh&agrave; ở phục vụ, d&atilde;n d&acirc;n, t&aacute;i định cư tại chỗ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đối với c&aacute;c khu vực b&atilde;i s&ocirc;ng c&ograve;n lại được định hướng ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng gian mở với c&aacute;c loại h&igrave;nh: Kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng vi&ecirc;n - quảng trường đ&ocirc; thị, c&ocirc;ng vi&ecirc;n ngập lũ, phục hồi tự nhi&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng gian sinh th&aacute;i n&ocirc;ng nghiệp nhằm đa dạng h&oacute;a việc sử dụng khu vực đen sống t&ugrave;y theo đặc điểm về địa h&igrave;nh địa chất v&agrave; vị tr&iacute; của c&aacute;c b&atilde;i s&ocirc;ng&hellip;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Vneconomy
back to top