Đông Anh - Hà Nội: Bãi tập kết vật liệu trái phép hoạt động tại chân cầu Đông Trù

Nhiều năm qua, tại khu vực chân cầu Đông Trù, thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã trở thành bãi tập kết cát, sỏi, phế thải trái phép... gây ô nhiễm môi trường nhưng không hiểu vì lý do gì các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây nhiều bức xúc cho dư luận.

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/btnmt-onecmscdn-com_img_4440b.jpg" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p>B&atilde;i tập kết vật liệu tr&aacute;i ph&eacute;p hoạt động tại ch&acirc;n cầu Đ&ocirc;ng Tr&ugrave;, x&atilde; Đ&ocirc;ng Hội, huyện Đ&ocirc;ng Anh, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 9/6/2020 ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường đ&atilde; chứng kiến tận mắt tại ch&acirc;n cầu Đ&ocirc;ng Tr&ugrave; c&oacute; hệ thống nh&agrave; xưởng, m&aacute;y cẩu, m&aacute;y x&uacute;c v&agrave; nhiều b&atilde;i tập kết vật liệu x&acirc;y dựng... xe tải, c&ocirc;ng n&ocirc;ng vẫn thường xuy&ecirc;n ra v&agrave;o lấy h&agrave;ng, đất c&aacute;t rơi v&atilde;i đầy mặt đường.</p> <p>Cụ thể, xung quanh vị tr&iacute; ch&acirc;n cầu Đ&ocirc;ng Tr&ugrave; c&oacute; &iacute;t nhất hai đến ba b&atilde;i tập kết c&aacute;t, kế b&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c m&aacute;y x&uacute;c, m&aacute;y cẩu sẵn s&agrave;ng hoạt động khi c&oacute; c&aacute;c xe v&agrave;o. Cũng v&igrave; thế, qu&atilde;ng đường đi từ đ&ecirc; Phương Trạch xuống c&aacute;c b&atilde;i tập kết c&aacute;t lu&ocirc;n ch&igrave;m trong kh&oacute;i bụi.&nbsp;</p> <p>Người d&acirc;n nơi đ&acirc;y cho biết, chẳng hiểu c&aacute;c cơ quan chức năng địa phương ở đ&acirc;u, c&oacute; xử l&yacute; hay kh&ocirc;ng m&agrave; thời gian qua t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường do c&aacute;c xe tải, xe c&ocirc;ng n&ocirc;ng chở vật liệu x&acirc;y dựng ở c&aacute;c b&atilde;i dưới ch&acirc;n cầu Đ&ocirc;ng Tr&ugrave; chạy rầm rập suốt ng&agrave;y. Mỗi lần c&aacute;c xe chở c&aacute;t chạy con đường d&acirc;n đi, lại cuốn theo đầy bụi đất phủ khắp mặt đường, vừa &ocirc; nhiễm, vừa g&acirc;y mất an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/btnmt-onecmscdn-com_img_4411c.jpg" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p>C&aacute;c loại xe tải, c&ocirc;ng n&ocirc;ng vẫn&nbsp;thường xuy&ecirc;n ra v&agrave;o để lấy c&aacute;t&nbsp;tại c&aacute;c b&atilde;i tập kết vật liệu ngay c&aacute;c vị tr&iacute; ph&iacute;a&nbsp;dưới ch&acirc;n cầu Đồng Tr&ugrave;</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Khu vực n&agrave;y ng&agrave;y nắng th&igrave; bụi bẩn, ng&agrave;y mưa th&igrave; lầy lội b&ugrave;n đất. Mặt đường nhiều chỗ bong tr&oacute;c những ổ tr&acirc;u, ổ g&agrave; khiến người đi đường bức x&uacute;c. Trong khi đ&oacute;, &iacute;t khi thấy b&oacute;ng d&aacute;ng của lực lượng chức năng đứng ra xử l&yacute; c&aacute;c bến b&atilde;i vật liệu x&acirc;y dựng tr&aacute;i ph&eacute;p tại đ&acirc;y.</p> <p>Li&ecirc;n hệ với UBND x&atilde; Đ&ocirc;ng Hội, huyện Đ&ocirc;ng Anh để l&agrave;m r&otilde; sự việc tr&ecirc;n, cũng như để c&oacute; c&acirc;u trả lời về nạn đổ phế thải, san lấp mặt bằng, c&aacute;c bến b&atilde;i vật liệu x&acirc;y dựng nhiều năm d&agrave;i tồn tại trong khu khu vực n&agrave;y, ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường&nbsp;được gặp &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng - C&aacute;n bộ Thanh tra x&acirc;y dựng x&atilde;.</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/btnmt-onecmscdn-com_img_4402d.jpg" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p>B&ecirc;n cạnh, c&aacute;c b&atilde;i tập kết vật liệu tr&aacute;i ph&eacute;p nơi đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; điểm đến của nhiều đối tượng đổ c&aacute;c loại r&aacute;c thải, đất trạc, vật liệu x&acirc;y dựng</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng thừa nhận những sai phạm tại đ&acirc;y. Đến nay, ch&iacute;nh quyền x&atilde; đ&atilde; buộc một c&ocirc;ng ty chuyển đi nơi kh&aacute;c song c&ograve;n lại C&ocirc;ng ty&nbsp;Phương Chinh vẫn đang hoạt động b&igrave;nh thường v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n tr&aacute;i ph&eacute;p trong kinh doanh bến b&atilde;i v&agrave; tập kết c&aacute;t, vật liệu x&acirc;y dựng.</p> <p>&Ocirc;ng H&ugrave;ng cho biết th&ecirc;m, tại ch&acirc;n cầu Đ&ocirc;ng Tr&ugrave; c&ograve;n c&oacute; C&ocirc;ng ty B&ecirc; t&ocirc;ng Việt &Yacute; hoạt động kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p đ&atilde; được UBND huyện Đ&ocirc;ng Anh ra Quyết định xử l&yacute; cưỡng chế v&agrave;o cuối năm 2018 đầu năm 2019. Do y&ecirc;u của một số hộ d&acirc;n trước đ&oacute; cho C&ocirc;ng ty Việt &Yacute; thu&ecirc; đất b&atilde;i bồi ven s&ocirc;ng, v&igrave; vậy đơn vị n&agrave;y phải v&eacute;t to&agrave;n bộ số phế thải ch&ocirc;n lấp tại đ&acirc;y trả lại nguy&ecirc;n trạng đất sản xuất cho người d&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, họ mới m&uacute;c phế thải l&ecirc;n v&agrave; chưa di chuyển số phế thải n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Ngày 14/3, một lãnh đạo Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, Nhà trường đang phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt xác minh, làm rõ vụ một học sinh của trường bị một nhóm người hành hung.
Hà Nội: Kiểm tra, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị

Hà Nội: Kiểm tra, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh. Thời gian qua thành phố Hà Nội liên tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.
back to top