Đại gia Lê Phước Vũ: Nợ vay ngất ngưởng, cổ phiếu HSG rơi không phanh

Nợ vay nhiều, trong khi đó lợi nhuận của Hoa Sen càng giảm, hàng tồn kho cao và các khoản phải thu ngắn hạn ngất ngưởng.

<p style="text-align: justify;"><b>Cổ phiếu HSG đang đi xuống v&ugrave;ng gi&aacute; thấp nhất trong nhiều năm</b></p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n ng&agrave;y 19.12, cổ phiếu C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Hoa Sen (HSG) chỉ c&ograve;n giao dịch ở mức 7.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu so với mức đỉnh gi&aacute; tr&ecirc;n 25.000 đồng/cổ phiếu đầu năm, HSG đ&atilde; khiến &ocirc;ng chủ v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nắm giữ cổ phiếu n&agrave;y thua lỗ tr&ecirc;n 70% khoản đầu tư.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Hoa Sen (HSG) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o về việc đăng k&yacute; mua v&agrave;o 4 triệu cổ phiếu HSG th&ocirc;ng qua phương thức thỏa thuận.</p> <p style="text-align: justify;">Với mức gi&aacute; chỉ 7.000 đồng/cổ phiếu hiện nay, con số m&agrave; &ocirc;ng Vũ chi ra để mua v&agrave;o số cổ phiếu n&agrave;y v&agrave;o khoảng 28 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, c&ugrave;ng thời điểm &ocirc;ng L&ecirc; Phước Vũ c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; mua v&agrave;o lượng cổ phiếu tr&ecirc;n th&igrave; C&ocirc;ng ty TNHH Tập đo&agrave;n Đầu tư Hoa Sen, nơi &ocirc;ng Vũ đang l&agrave; chủ tịch cũng muốn b&aacute;n ra lượng cổ phiếu tương ứng để giảm tỷ lệ sở hữu c&ograve;n 24,32%.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, nhiều khả năng đ&acirc;y sẽ l&agrave; thương vụ b&aacute;n sang tay cổ phiếu giữa ch&iacute;nh &ocirc;ng chủ tập đo&agrave;n n&agrave;y với doanh nghiệp của m&igrave;nh nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của &ocirc;ng tại Hoa Sen.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Đại gia Lê Phước Vũ: Nợ vay ngất ngưởng, cổ phiếu HSG rơi không phanh - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/24/photo-1-15456209903781587317537.jpg" title="Đại gia Lê Phước Vũ: Nợ vay ngất ngưởng, cổ phiếu HSG rơi không phanh - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;">Diễn biến cổ phiếu T&ocirc;n Hoa sen từ đầu năm 2018 đến nay.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, việc mua b&aacute;n cổ phiếu theo kiểu lấy từ &ldquo;t&uacute;i tr&aacute;i bỏ sang t&uacute;i phải&rdquo; của &ocirc;ng chủ tập đo&agrave;n n&agrave;y chỉ l&agrave; một điểm nhỏ trong h&agrave;ng loạt vấn đề đau đầu m&agrave; Tập đo&agrave;n n&agrave;y đang trải qua.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Đại gia Lê Phước Vũ: Nợ vay ngất ngưởng, cổ phiếu HSG rơi không phanh - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/24/photo-1-1545620992695689196281.jpg" title="Đại gia Lê Phước Vũ: Nợ vay ngất ngưởng, cổ phiếu HSG rơi không phanh - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;">H&agrave;ng tồn kho chất cao v&agrave; c&aacute;c khoản nợ vay ngất ngưởng</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><b>Liệu c&oacute; l&acirc;m v&agrave;o &ldquo;v&ograve;ng xo&aacute;y&rdquo; nợ nần?</b></p> <p style="text-align: justify;">Sẽ chẳng c&oacute; g&igrave; đ&aacute;ng n&oacute;i nếu Hoa Sen l&agrave;m ăn hiệu quả, lợi nhuận r&ograve;ng tăng trưởng tương ứng c&ugrave;ng với số nợ vay. Đằng n&agrave;y c&agrave;ng vay nợ nhiều, lợi nhuận của Hoa Sen c&agrave;ng giảm, h&agrave;ng tồn kho cao v&agrave; c&aacute;c khoản phải thu ngắn hạn ngất ngưởng.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến qu&yacute; III/2018, tổng dư nợ vay của HSG đ&atilde; l&ecirc;n đến hơn 18.000 tỷ đồng, trong đ&oacute; nợ vay ngắn hạn hơn 12.000 tỷ đồng, tỷ số nợ phải trả tr&ecirc;n tổng t&agrave;i sản l&ecirc;n gần 78%.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện, HSG đang vay tại 16 ng&acirc;n h&agrave;ng cả trong lẫn ngo&agrave;i nước, trong đ&oacute; c&oacute; 3 ng&acirc;n h&agrave;ng lớn của Việt Nam l&agrave; BIDV, Vietcombank, VietinBank lần lượt đều cho vay đến con số v&agrave;i ngh&igrave;n tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; HSG đ&atilde; tất to&aacute;n 8 khoản nợ tại 5 ng&acirc;n h&agrave;ng, gi&aacute; trị c&aacute;c khoản vay ngắn hạn lại tăng l&ecirc;n, tỷ lệ nợ tr&ecirc;n vốn chủ sở hữu của Hoa Sen vẫn l&ecirc;n mức kỷ lục l&agrave; 3,02 lần.</p> <p style="text-align: justify;">Gần đ&acirc;y, tập đo&agrave;n n&agrave;y li&ecirc;n tục c&oacute; văn bản giải tr&igrave;nh gửi cho Hose về kết quả kinh doanh năm sau thấp hơn năm trước, qu&iacute; sau thấp hơn qu&iacute; trước với c&aacute;c l&yacute; do: gi&aacute; vốn b&aacute;n h&agrave;ng tăng, chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp tăng, chi ph&iacute; l&atilde;i vay tăng.</p> <p style="text-align: justify;">Đơn cử, qu&iacute; 1.2018 lợi nhuận sau thuế của tập đo&agrave;n vỏn vẹn 87 tỉ đồng, qu&iacute; 2.2018 c&ograve;n thấp hơn, chưa đầy 83 tỉ đồng. B&aacute;o c&aacute;o kết quả kinh doanh qu&yacute; IV/2018 (ni&ecirc;n độ t&agrave;i ch&iacute;nh 2017-2018) của Hoa Sen cho hay tập đo&agrave;n lỗ tới 102 tỷ đồng trong kỳ d&ugrave; doanh thu vẫn tăng 24%.</p> <p style="text-align: justify;">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra khoản lỗ l&agrave; do chi ph&iacute; tăng cao khiến bi&ecirc;n lợi nhuận gộp giảm mạnh, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; chi ph&iacute; l&atilde;i vay cao v&agrave; lỗ tỷ gi&aacute; tăng cao d&ugrave; sản lượng h&agrave;ng b&aacute;n ra vẫn ổn định.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh trong cả ni&ecirc;n độ t&agrave;i ch&iacute;nh 2017-2018, Hoa Sen ghi nhận doanh thu tăng 32% nhưng l&atilde;i r&ograve;ng lại giảm mạnh 69% chỉ đạt 410 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">T&igrave;nh h&igrave;nh trong tương lai của cổ phiếu n&agrave;y cũng khiến nhiều nh&agrave; đầu tư đang hoang mang lo lắng. Khi tỷ gi&aacute;, l&atilde;i suất đ&atilde; qua v&ugrave;ng đ&aacute;y v&agrave; được b&aacute;o c&oacute; xu hướng tăng liệu c&oacute; khiến Hoa Sen l&acirc;m v&agrave;o &ldquo;v&ograve;ng xo&aacute;y&rdquo; nợ nần?</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, cũng như c&aacute;c &ldquo;đại gia nợ&rdquo; kh&aacute;c, 70% nợ vay của HSG l&agrave; ngắn hạn, v&agrave; việc doanh nghiệp n&agrave;y sử dụng nợ ngắn hạn đầu tư d&agrave;i hạn ở tầm quy m&ocirc; trong điều kiện thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh biến động lu&ocirc;n tiềm ẩn mạo hiểm.</p>

Theo soha.vn
Ngành nào có mức thu nhập tăng cao trong năm 2023?

Ngành nào có mức thu nhập tăng cao trong năm 2023?

Khối nhà hàng, khách sạn được dự báo có mức tăng trưởng lương trung bình từ 5-10% trong năm 2023. Shipper đang có mức tiền lương cao thứ hai thị trường, đạt 10,2 triệu đồng/tháng trong 5 nhóm ngành phổ thông được tuyển dụng trực tuyến.
Sai một li...đi hàng tỷ USD

Sai một li...đi hàng tỷ USD

Mục đích tốt đẹp đôi khi không thể che mờ phương tiện sử dụng, đặc biệt phương tiện sử dụng không phù hợp có thể gây phản cảm, nguy hại cho thương hiệu và sản phẩm.
back to top