Công bố quyết định bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 27/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Lai Châu.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_calaichau.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định điều động v&agrave; bổ nhiệm Đại t&aacute; Nguyễn Viết Giang giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Lai Ch&acirc;u.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đ&atilde; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an về việc điều động, bổ nhiệm Đại t&aacute; Nguyễn Viết Giang, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Giang đến nhận v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Lai Ch&acirc;u;</p> <p>Đồng thời l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an th&ocirc;ng b&aacute;o quyết định của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an về việc điều động Đại t&aacute; H&agrave; Văn Tuy&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Lai Ch&acirc;u đến nhận nhiệm vụ v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Kạn.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đ&atilde; ch&uacute;c mừng v&agrave; ghi nhận đ&aacute;nh gi&aacute; cao đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c đồng ch&iacute; Đại t&aacute; H&agrave; Văn Tuy&ecirc;n v&agrave; Đại t&aacute; Nguyễn Viết Giang. Đ&acirc;y l&agrave; những đồng ch&iacute; được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, c&oacute; nhiều kinh nghiệm, trưởng th&agrave;nh từ cơ sở, từng kinh qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c trong lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, lập trường ki&ecirc;n định, mẫn c&aacute;n với c&ocirc;ng việc.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_cabackan.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thứ trưởng Lương Tam Quang &nbsp;tặng hoa chức mừng Đại t&aacute; H&agrave; Văn Tuy&ecirc;n được điều động v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Kạn .</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng hai đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn Viết Giang v&agrave; Đại t&aacute; H&agrave; Văn Tuy&ecirc;n tr&ecirc;n cương vị mới, sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận c&ocirc;ng việc, c&ugrave;ng Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an hai tỉnh Lai Ch&acirc;u v&agrave; Bắc Kạn ph&aacute;t huy vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tr&ecirc;n c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c C&ocirc;ng an, g&oacute;p phần bảo đảm ổn định an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, phục vụ sự nghiệp ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương; x&acirc;y dựng lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n trong sạch, vững mạnh, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top