Chiều 24/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Tính đến 18 giờ ngày 24/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong vòng 12 giờ qua, giữ nguyên tổng số 325 ca mắc. 38 ngày qua Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

<div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/24/cdnmedia-baotintuc-vn_cach-ly-tap-trung-covid-19-250520.jpg" /> <figcaption>C&aacute;ch ly tập trung người nhập cảnh ph&ograve;ng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN</figcaption> </figure> </div> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly) hiện l&agrave; 15.412 trường hợp, trong đ&oacute;: C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện&nbsp;58; c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c&nbsp;8.523; c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;&nbsp;6.831 trường hợp.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, trong số c&aacute;c ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2 l&agrave;&nbsp;7 ca; số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n với virus SARS-CoV-2 l&agrave; 4 ca.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/24/cdnmedia-baotintuc-vn_bieu-do-chieu-240520.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> </div> <p>S&aacute;ng 24/5, Việt Nam đ&atilde; ghi nhận th&ecirc;m 1 ca mắc mới COVID-19, l&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch từ Nga về, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay từ khi nhập cảnh.&nbsp;Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y từng mắc COVID-19 tại Nga, đ&atilde; khỏi bệnh trước khi về Việt Nam. Ng&agrave;y 13/5, bệnh nh&acirc;n từ M&aacute;txcơva về S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN0062, được c&aacute;ch ly ngay tại Trung đo&agrave;n 125, Hải Dương. Tại đ&acirc;y bệnh nh&acirc;n được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, kết quả &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2.</p> <p>Đến hiện tại, tổng số ca nhiễm tr&ecirc;n chuyến bay VN0062 ng&agrave;y 13/5 l&agrave; 32 ca, tất cả được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh.&nbsp;</p> </div> <div> <p>Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng chống COVID-19 cho rằng Việt Nam đ&atilde; dập tắt c&aacute;c ổ dịch, nhưng nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn vẫn c&ograve;n; do đưa c&ocirc;ng d&acirc;n từ v&ugrave;ng dịch về nước; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, người lao động kỹ thuật cao c&aacute;c nước sang l&agrave;m việc tại c&aacute;c dự &aacute;n...</p> <p>Do đ&oacute;, người d&acirc;n kh&ocirc;ng được chủ quan, cần&nbsp;quản l&yacute; chặt chẽ người nhập cảnh, đường bi&ecirc;n giới, cửa khẩu, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c đường m&ograve;n lối mở... Ở&nbsp;trong nước phải thực hiện nghi&ecirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch ly, tiếp tục tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc đối với những nh&oacute;m đối tượng, khu vực c&oacute; nguy cơ...</p> <p>Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 đề nghị người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tiếp tục thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ với nhiệm &quot;nhiệm vụ k&eacute;p&quot;, vừa ph&aacute;t triển kinh tế, vừa ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
back to top