Chiều 23/5, không có ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân 91 điều trị tại BV Chợ Rẫy tạm ngưng lọc máu liên tục

Bản tin lúc 18h ngày 23/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân 91- nam phi công người Anh chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị hiện đã tạm ngưng lọc máu liên tục

<div> <p><strong>T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16/4 đến 18h ng&agrave;y 23/5: Đ&atilde; tr&ograve;n 36 ng&agrave;y Việt Nam bảo vệ đựơc th&agrave;nh quả bước đầu trong c&ocirc;ng cuộc chống dịch COVID-19 l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</strong></p> <p><strong>-</strong> T&iacute;nh đến 18h ng&agrave;y 23/5: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay. T&iacute;nh đến s&aacute;ng nay cũng bước v&agrave;o ng&agrave;y thứ 4, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga v&agrave; Mỹ được c&ocirc;ng bố chiều ng&agrave;y 18/5</p> <p>- T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 23/5 đến 18h ng&agrave;y 23/5: 0 ca mắc mới được ghi nhận</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/23/media-suckhoedoisong-vn_ca_mac_moi_chieu_23.5.jpg" /></p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 14.744, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 266</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 7.726</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 6.752</p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19:</strong></p> <p>Đến thời điểm n&agrave;y c&oacute; 267 ca bệnh/324 bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta.&nbsp;57 bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương v&agrave; tuyến tỉnh. Trong đ&oacute;, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Li&ecirc;u l&agrave; 17 ca; Bệnh viện đa khoa Th&aacute;i B&igrave;nh l&agrave; 6 ca...</p> <p>T&iacute;nh đến chiều ng&agrave;y 23/5, trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị, theo d&otilde;i sức khoẻ tại c&aacute;c cơ sở y tế,&nbsp;hiện c&oacute; 6 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2 v&agrave; 3 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh 2 lần trở l&ecirc;n với virus SARS-CoV-2.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị bệnh nh&acirc;n 91 tại BV Chợ Rẫy, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ti&ecirc;n lượng bệnh nh&acirc;n c&ograve;n nặng v&igrave; phụ thuộc gần ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o hệ thống ECMO, nhiễm tr&ugrave;ng phổi chưa khống chế được.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n được giảm liều thuốc an thần, c&oacute; nhịp tự thở dao động 15-25 lần mỗi ph&uacute;t, c&ograve;n h&ocirc;n m&ecirc;. C&aacute;c b&aacute;c sĩ tiếp tục vật l&yacute; trị liệu h&ocirc; hấp, nội soi phế quản h&uacute;t đ&agrave;m v&agrave; cấy dịch rửa phế quản, theo d&otilde;i điều chỉnh nước điện giải v&agrave; đ&ocirc;ng m&aacute;u, dinh dưỡng tĩnh mạch v&agrave; đường ti&ecirc;u h&oacute;a.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n được chẩn đo&aacute;n mắc hội chứng suy h&ocirc; hấp cấp tiến triển, vi&ecirc;m phổi do vi khuẩn Burkholderia cepacia, nhiễm nấm m&aacute;u, tổn thương thận cấp.</p> <p>k&iacute;p điều trị quyết định tạm ngưng lọc m&aacute;u li&ecirc;n tục v&igrave; lượng nước tiểu của bệnh nh&acirc;n kh&aacute; hơn, khi điều trị bằng thuốc kiểm so&aacute;t được lượng nước ra v&agrave; v&agrave;o cơ thể.</p> <p>Một th&aacute;ng rưỡi qua, bệnh nh&acirc;n lu&ocirc;n phải điều trị bằng phương ph&aacute;p Si&ecirc;u lọc m&aacute;u li&ecirc;n tục (CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy), do t&igrave;nh trạng suy thận. Đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p đ&oacute;ng vai tr&ograve; thay thế thận lọc bỏ chất độc v&agrave; dịch một c&aacute;ch từ từ v&agrave; li&ecirc;n tục, gi&uacute;p ngăn ngừa tổn thận th&ecirc;m v&agrave; th&uacute;c đẩy hồi phục thận.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ sẽ tiếp tục theo d&otilde;i, chờ đợi c&aacute;c diễn tiến l&acirc;m s&agrave;ng tiếp theo để quyết định c&oacute; lọc m&aacute;u lại hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Khi tiếp nhận bệnh nh&acirc;n tối 22/5 , c&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; hội chẩn v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n ngay trong đ&ecirc;m. Bệnh viện Chợ Rẫy đ&atilde; th&agrave;nh lập một tổ chuy&ecirc;n gia đặc biệt, sẽ theo d&otilde;i, hội chẩn, b&aacute;o c&aacute;o xin &yacute; kiến Tiểu ban Điều trị mỗi ng&agrave;y, khi cần sẽ hội chẩn cấp quốc gia về t&igrave;nh h&igrave;nh bệnh nh&acirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top