Cầu Thanh Trì thường xuyên ùn tắc, tai nạn

Sáng 24/11, cả trăm ôtô nối đuôi nhau trên cầu Thanh Trì hướng từ trung tâm thủ đô sang quận Long Biên, tốc độ chỉ vài km/h.

<div> <p class="Normal">Ba l&agrave;n xe hướng sang quận Long Bi&ecirc;n đều k&iacute;n xe. &quot;&Ugrave;n tắc do nhiều xe đang chạy tốc độ tối đa 80 km/h rồi đột ngột đi chậm rẽ phải hoặc quay đầu ở ngay đầu cầu hướng khu đ&ocirc; thị Ecopark Hưng Y&ecirc;n&quot;, t&agrave;i xế taxi Mạc Đức Nguyễn ở quận Ho&agrave;ng Mai, n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Thường xuy&ecirc;n đi qua cầu Thanh Tr&igrave;, t&agrave;i xế Nguyễn cho biết tai nạn ở đ&acirc;y xảy ra như &quot;cơm bữa&quot;, c&oacute; ng&agrave;y 3 vụ, khiến cầu &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i 6-7 km. Phải chờ đợi qu&aacute; l&acirc;u, nhiều t&agrave;i xế xuống <span>th&aacute;o dải ph&acirc;n c&aacute;ch </span>cứng để tho&aacute;t ra.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/Cau-tt-1744-1606200857.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=xO-28f8_WR601hsnqOcoGA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="759" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_cau-tt-1744-1606200857.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/Cau-tt-1744-1606200857.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=wz_dLwBfqhh8PSt3y5Vs8g 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/Cau-tt-1744-1606200857.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=KZD8_iGu0qpW9PdS8DdpuA 2x" /><img alt="Ùn tắc, tai nạn triền miên trên cầu Thanh Trì" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_cau-tt-1744-1606200857.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Cầu Thanh Tr&igrave; &ugrave;n ứ gần điểm quay đầu ở đầu cầu hướng về Long Bi&ecirc;n s&aacute;ng 24/11. Ảnh: <em>Phương Sơn</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Nằm ở cửa ng&otilde; ph&iacute;a Bắc thủ đ&ocirc;, cầu Thanh Tr&igrave; d&agrave;i hơn 3 km, thiết kế ba l&agrave;n xe mỗi b&ecirc;n, nối quận Ho&agrave;ng Mai với Long Bi&ecirc;n. Hai l&agrave;n ngo&agrave;i c&ugrave;ng d&agrave;nh cho &ocirc;t&ocirc; tối đa 80 km/h, l&agrave;n thứ ba d&agrave;nh cho xe m&aacute;y, &ocirc;t&ocirc; dưới 9 chỗ chạy tối đa 50 km/h.</p> <p class="Normal">Hoạt động gần 14 năm nay, cầu Thanh Tr&igrave; qua nhiều lần cải tạo v&agrave; thường xuy&ecirc;n &ugrave;n tắc. V&agrave;i th&aacute;ng nay, khi cầu Thăng Long đại tu, lượng xe tải, xe container, xe kh&aacute;ch đổ dồn về cầu Thanh Tr&igrave;, khiến t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc th&ecirc;m nghi&ecirc;m trọng.</p> <p class="Normal">Trung t&aacute; L&ecirc; Quang H&ograve;a, Trưởng ph&ograve;ng Hướng dẫn điều khiển giao th&ocirc;ng v&agrave; dẫn đo&agrave;n, Cục Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng, cho rằng việc &ugrave;n tắc v&agrave; tai nạn giao th&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n ở cầu Thanh Tr&igrave; do lưu lượng phương tiện tăng gấp gần chục lần so với 10 năm trước, từ 15.000 l&ecirc;n 120.000 xe mỗi ng&agrave;y, dẫn đến sự qu&aacute; tải.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, việc tổ chức, ph&acirc;n l&agrave;n v&agrave; tốc độ xe chạy ở cầu Thanh Tr&igrave; chưa hợp l&yacute;. Hiện hai l&agrave;n ngo&agrave;i d&agrave;nh cho &ocirc;t&ocirc; chạy tối đa 80 km/h, nhưng kh&ocirc;ng ph&acirc;n chia th&agrave;nh &ocirc;t&ocirc; con, xe kh&aacute;ch v&agrave; xe tải, dẫn đến t&igrave;nh trạng c&aacute;c xe chạy lẫn lộn, xảy ra xung đột, nguy cơ tai nạn.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/cau-thanh-tri-1-8881-1606200858.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Di8YGjAxmMLUbLGEvPjUsw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="781" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_cau-thanh-tri-1-8881-1606200858.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/cau-thanh-tri-1-8881-1606200858.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=5k4TdL66pHqsIjPOceUwaA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/cau-thanh-tri-1-8881-1606200858.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=EYYVgUIoDA_ANIQ1_AI11A 2x" /><img alt="Ùn tắc, tai nạn triền miên trên cầu Thanh Trì - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_cau-thanh-tri-1-8881-1606200858.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Cầu Thanh Tr&igrave; c&oacute; ba l&agrave;n, hai l&agrave;n ngo&agrave;i d&agrave;nh cho &ocirc;t&ocirc; chạy tốc độ 80 km/h, một l&agrave;n hỗn hợp ph&iacute;a trong d&agrave;nh cho xe m&aacute;y v&agrave; &ocirc;t&ocirc; từ 9 chỗ trở xuống. Ảnh: <em>Phương Sơn</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Theo trung t&aacute; H&ograve;a, việc bố tr&iacute; l&agrave;n hỗn hợp cho &ocirc;t&ocirc; từ 9 chỗ trở xuống v&agrave; xe m&aacute;y ph&acirc;n c&aacute;ch với hai l&agrave;n &ocirc;t&ocirc; bằng &quot;con lươn&quot; khiến xe m&aacute;y v&agrave; &ocirc;t&ocirc; đi đan xen, khuất tầm nh&igrave;n v&agrave; xung đột, dẫn đến va chạm. Khi xảy ra tai nạn, va chạm nhẹ, một xe dừng ở tr&ecirc;n cầu l&agrave; xảy ra &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lối n&agrave;o tho&aacute;t ra.</p> <p class="Normal">Thống k&ecirc; của Cục Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng, 8 th&aacute;ng đầu năm, cầu Thanh Tr&igrave; xảy ra 33 vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, trong đ&oacute; ri&ecirc;ng l&agrave;n hỗn hợp chiếm gần 20 vụ. Cục Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đ&atilde; kiến nghị Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải H&agrave; Nội thu hẹp dải ph&acirc;n c&aacute;ch để chia l&agrave;n &ocirc;t&ocirc; th&agrave;nh ba l&agrave;n, xe con, xe kh&aacute;ch, xe tải; l&agrave;n trong c&ugrave;ng chỉ d&agrave;nh cho xe m&aacute;y; thay dải ph&acirc;n c&aacute;ch cứng bằng mềm; điều chỉnh tốc độ từ 80 xuống 60 km/h.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/quy-dau-8651-1606200858.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Pyk2vPe8ZhFBVOkBt9mZkQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="752" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_quy-dau-8651-1606200858.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/quy-dau-8651-1606200858.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=clr65Dv18uyyC-_X-ITVFA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/quy-dau-8651-1606200858.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=yaON063__HecXWchqZ0oKg 2x" /><img alt="Ùn tắc, tai nạn triền miên trên cầu Thanh Trì - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_quy-dau-8651-1606200858.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">S&aacute;t điểm đầu v&agrave; cuối cầu đều c&oacute; chỗ cho &ocirc;t&ocirc; từ dưới gầm nhập v&agrave;o v&agrave; quay đầu đi xuống, việc n&agrave;y g&acirc;y xung đột giao th&ocirc;ng. Ảnh: <em>Phương Sơn</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Trả lời <em>VnExpress </em>về đề xuất tr&ecirc;n, ng&agrave;y 24/11, &ocirc;ng Ng&ocirc; Mạnh Tuấn, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải H&agrave; Nội, cho biết đang xin th&ecirc;m &yacute; kiến của C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c ban ng&agrave;nh, sau đ&oacute; sẽ họp li&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; đưa ra giải ph&aacute;p cụ thể cho c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến cầu Thanh Tr&igrave;.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xuất hiện nhiều trẻ sốt, đau đầu...mắc viêm não, viêm màng não

Nhiều trẻ sốt, đau đầu... mắc viêm não, viêm màng não

Viêm màng não là những bệnh lý nhiễm trùng màng bao phủ não, nguyên nhân hầu hết là do virus gây ra, tỷ lệ biến chứng và tử vong cao. Đây là những bệnh có nguy cơ để lại di chứng nặng nề nên cần chú ý phát hiện sớm.
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top