Quy định mới loại bỏ tư duy "xe to đền xe nhỏ" khi xảy ra tai nạn

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa cho biết, tại Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đang được Chính phủ trình Quốc hội thông qua có rất nhiều điểm mới mang tính tích cực, nhân văn và phù hợp với luật pháp quốc tế.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Đại diện Cục&nbsp;<span>Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng</span> (Bộ C&ocirc;ng an) vừa cho biết, tại Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đang được Ch&iacute;nh phủ tr&igrave;nh Quốc hội th&ocirc;ng qua c&oacute; rất nhiều điểm mới mang t&iacute;nh t&iacute;ch cực, nh&acirc;n văn v&agrave; ph&ugrave; hợp với luật ph&aacute;p quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">Dự thảo Luật n&agrave;y c&oacute; nhiều&nbsp;điểm mới so với Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ năm 2008 như: quy định về đấu gi&aacute; biển số xe, quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch v&agrave; cấp <span>giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe</span>; trừ điểm tr&ecirc;n giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe; quy định về dừng đỗ xe;&hellip; đ&atilde; được VietNamNet đề cập đến.</p> <p style="text-align: justify;">Một điểm rất t&iacute;ch cực cũng được &ldquo;luật ho&aacute;&rdquo; chi tiết trong dự thảo Luật, đ&oacute; l&agrave; giải quyết <span>tai nạn giao th&ocirc;ng</span>&nbsp;sẽ căn cứ v&agrave;o lỗi vi phạm của c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức li&ecirc;n quan, bỏ ho&agrave;n to&agrave;n tư duy &ldquo;xe to phải đền xe b&eacute;&rdquo;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Quy định mới loại bỏ tư duy 'xe to đền xe nhỏ' khi xảy ra tai nạn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_qua-roi-tu-duy-cu-tai-nan-la-xe-to-den-xe-nho.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Khi xảy ra tai nạn, Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng sẽ điều tra, x&aacute;c minh, x&aacute;c định r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n, hậu quả để l&agrave;m căn cứ bồi thường theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật.&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Đại diện Cục Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng cho rằng,&nbsp;tai nạn giao th&ocirc;ng đường bộ l&agrave; sự việc kh&ocirc;ng ai mong muốn, nhưng nếu xảy ra tai nạn&nbsp;th&igrave; phải giải quyết, xử l&yacute; n&ecirc;n cần quy định tr&aacute;ch nhiệm cụ thể của c&aacute;c cơ quan, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan; c&oacute; sự kết nối giữa c&aacute;c cơ sở dữ liệu.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Tại&nbsp;Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ năm 2008 c&oacute; quy định nhưng giản đơn, chưa đầy đủ, chưa r&otilde; r&agrave;ng, tản m&aacute;t ở v&agrave;i điều luật, chủ yếu hướng dẫn tại c&aacute;c th&ocirc;ng tư của c&aacute;c bộ, hiệu lực ph&aacute;p l&yacute; chưa cao&rdquo;, đại diện Cục Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Vị n&agrave;y cho rằng,&nbsp;trong dự thảo Luật mới, nguy&ecirc;n tắc bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao th&ocirc;ng phải căn cứ v&agrave;o kết luận của cơ quan c&oacute; thẩm quyền điều tra, x&aacute;c minh, x&aacute;c định r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n, hậu quả để l&agrave;m căn cứ bồi thường.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, tại Điều 57 dự thảo Luật quy định r&otilde;:&nbsp;&ldquo;Điều tra, x&aacute;c minh, giải quyết vụ tai nạn giao th&ocirc;ng phải l&agrave;m r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n do con người, do cơ sở hạ tầng giao th&ocirc;ng hay do phương tiện kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n hoặc c&aacute;c yếu tố bất ngờ g&acirc;y ra l&agrave;m căn cứ x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm của người c&oacute; li&ecirc;n quan trong vụ tai nạn; tr&aacute;ch nhiệm c&aacute; nh&acirc;n, cơ quan, tổ chức trong việc quản l&yacute; nguồn nguy hiểm g&acirc;y tai nạn&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Đại diện Cục Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng khẳng định: &ldquo;Những h&agrave;nh vi vi phạm do c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức thực hiện phải được xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định của ph&aacute;p luật. Kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện cứ tai nạn l&agrave; xe to phải đền xe nhỏ&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Dự thảo luật mới cũng quy định&nbsp;cụ thể tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao th&ocirc;ng; tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan Y tế; tr&aacute;ch nhiệm của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp; tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan C&ocirc;ng an; tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan Qu&acirc;n đội; tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan, đơn vị bảo tr&igrave;, khai th&aacute;c đường bộ v&agrave; cơ quan, đơn vị đăng kiểm; tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, n&ecirc;u r&otilde; lộ tr&igrave;nh x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao th&ocirc;ng d&ugrave;ng chung; quy định c&aacute;ch thống k&ecirc;, b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; chỉ số tăng, giảm về tai nạn giao th&ocirc;ng cho ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới theo c&aacute;ch t&iacute;nh số vụ, số người chết, số người bị thương tr&ecirc;n 100.000 d&acirc;n, tr&ecirc;n 10.000 phương tiện giao th&ocirc;ng v&agrave; thời hạn t&iacute;nh chết do tai nạn giao th&ocirc;ng trong 30 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y xảy ra vụ tai nạn.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Với 8 chương 93 điều, Luật Bảo đảm trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ (dự thảo) bao gồm c&aacute;c nội dung quy định về: Hệ thống b&aacute;o hiệu đường bộ; quy tắc giao th&ocirc;ng đường bộ; phương tiện tham gia giao th&ocirc;ng đường bộ; người điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng đường bộ; tổ chức chỉ huy, điều khiển giao th&ocirc;ng v&agrave; giải quyết &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng đường bộ; giải quyết tai nạn giao th&ocirc;ng đường bộ; thực thi ph&aacute;p luật v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute;; quản l&yacute; nh&agrave; nước về trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; dự thảo Luật được Bộ C&ocirc;ng an chủ tr&igrave; soạn thảo, t&aacute;ch biệt hẳn với phần Hạ tầng giao th&ocirc;ng đường bộ (do Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải chủ tr&igrave; soạn thảo) khỏi Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ 2008 hiện h&agrave;nh. Hiện, dự thảo Luật đang được Ch&iacute;nh phủ tr&igrave;nh Quốc hội xem x&eacute;t th&ocirc;ng qua.&nbsp;</p> </blockquote> </div>

Theo vietnamnet.vn
Bí quyết lái xe tay ga an toàn cho phái nữ mùa mưa dông

Bí quyết lái xe tay ga an toàn cho phái nữ mùa mưa dông

Mùa mưa không chỉ khiến đường trơn trượt mà còn gây giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người tham gia, đặc biệt là phái nữ. Dưới đây là một số bí quyết giúp phái nữ lái xe tay ga an toàn trong mùa mưa.
back to top