Cái đẹp cần tôn vinh nhưng đừng để tha hóa

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam, việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ là điều cần thiết. Phụ nữ là phái đẹp, tôn vinh họ là động lực để họ phấn đấu ngày càng đẹp hơn. Vấn đề là phải quản lý được một số người đẹp, tạo môi trường để họ không tha hóa.

<div><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/25/trinh-hoa-binh-1.png" /> <p><em>PGS.TS Trịnh H&ograve;a B&igrave;nh</em></p> </div> <p><strong>Thi sắc đẹp để l&agrave;m g&igrave;?</strong></p> <p><em>Tại phi&ecirc;n họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ng&agrave;y 19/9, Trưởng Ban D&acirc;n nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, nhiều cử tri băn khoăn về mục đ&iacute;ch của c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp tr&agrave;n lan trong thời gian vừa qua. C&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; mục đ&iacute;ch của c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp hiện nay l&agrave; g&igrave; v&agrave; Bộ Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao &ndash; Du lịch đ&atilde; thấy rằng c&aacute;c cuộc thi n&agrave;y đ&atilde; đạt được mục đ&iacute;ch đặt ra hay chưa. Hiện nay c&oacute; rất nhiều dư &acirc;m từ c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp, khi nhiều c&ocirc; g&aacute;i chỉ sau một ng&agrave;y, một giờ trở n&ecirc;n nổi tiếng, dẫn đến nhiều vấn đề kh&aacute;c. Dưới g&oacute;c nh&igrave;n x&atilde; hội học th&igrave; theo &ocirc;ng c&oacute; n&ecirc;n tiếp tục tổ chức c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp như hiện nay?</em></p> <p>Việc tổ chức c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp l&agrave; cần thiết, ph&ugrave; hợp với xu thế chung của thế giới. Ở Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đ&atilde; c&oacute; từ năm 1988. Đến nay, nhiều hoa hậu đại diện cho cuộc thi sắc đẹp n&agrave;y vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đại diện của c&aacute;i đẹp. Từ đ&oacute; đến nay, cuộc thi hoa hậu đ&atilde; trở th&agrave;nh th&ocirc;ng lệ để cổ vũ, t&ocirc;n vinh c&aacute;i đẹp của người phụ nữ Việt Nam tr&iacute; tuệ, thuần hậu, trong s&aacute;ng, đậm chất &Aacute; Đ&ocirc;ng.</p> <p><em>Nhưng dư luận th&igrave; c&oacute; nhiều nghi ngại về ph&iacute;a sau &aacute;nh h&agrave;o quang từ những cuộc thi sắc đẹp n&agrave;y?</em></p> <p>Thực ra ai cũng mong người phụ nữ sẽ đẹp hơn, ai cũng mong muốn được nh&igrave;n những phụ nữ xinh đẹp v&agrave; t&ocirc;n vinh họ. T&ocirc;n vinh c&aacute;i đẹp trong x&atilde; hội hiện đại l&agrave; tất nhi&ecirc;n. Cổ vũ họ để họ đẹp hơn th&igrave; x&atilde; hội cũng đẹp hơn. Vấn đề l&agrave; một số người đẹp sau khi được t&ocirc;n vinh, hoặc chưa đến mức được danh hiệu m&agrave; chỉ cần lọt v&agrave;o &ldquo;top c&aacute;c người đẹp&rdquo; th&ocirc;i, l&agrave; đ&atilde; tự tay định gi&aacute; sắc đẹp của m&igrave;nh bằng tiền. Một số người biến sắc đẹp của m&igrave;nh th&agrave;nh thị trường, dẫn đến những dư luận xấu.</p> <p><em>V&igrave; sao họ lại l&agrave;m thế, phải chăng v&igrave; sự sa ng&atilde; của một v&agrave;i c&aacute; nh&acirc;n trước c&aacute;m dỗ của đồng tiền?</em></p> <p>C&oacute; nhiều l&yacute; do để họ tham gia v&agrave;o thị trường sắc đẹp như v&igrave; ho&agrave;n cảnh cuộc sống kh&oacute; khăn, v&igrave; sức c&aacute;m dỗ qu&aacute; lớn, v&igrave; bị dụ dỗ&hellip; Thế l&agrave; người ta sử dụng c&aacute;c danh hiệu sắc đẹp v&agrave;o c&aacute;c hoạt động kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh như mua b&aacute;n d&acirc;m. Điều n&agrave;y vi phạm chuẩn mực đạo đức x&atilde; hội cũng như quy định của c&aacute;c cuộc thi, đi ngược lại mục đ&iacute;ch tốt đẹp của c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp.</p> <p><em>Họ sẽ lập luận, nếu sắc đẹp l&agrave; t&agrave;i sản của c&aacute; nh&acirc;n họ th&igrave; họ c&oacute; quyền sử dụng?</em></p> <p>Đ&uacute;ng thế, nhưng khi đ&atilde; được t&ocirc;n vinh, trở th&agrave;nh biểu tượng của c&aacute;i đẹp, người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng, h&igrave;nh mẫu để những người phụ nữ kh&aacute;c phấn đấu, th&igrave; việc l&agrave;m của họ lại ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng. Biến sắc đẹp th&agrave;nh thị trường mua b&aacute;n, cũng l&agrave; một c&aacute;ch rẻ r&uacute;ng người phụ nữ, cho d&ugrave; gi&aacute; của họ c&oacute; cao đến thế n&agrave;o. Đ&acirc;y l&agrave; sự tha h&oacute;a của c&aacute; nh&acirc;n, m&agrave; kh&oacute; một tổ chức n&agrave;o c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được.</p> <p><strong>D&acirc;y chuyền ăn theo cuộc thi sắc đẹp</strong></p> <p><em>Những vụ việc người mẫu, hoa hậu b&aacute;n d&acirc;m thời gian gần đ&acirc;y khiến dư luận rất quan t&acirc;m. Dường như số vụ việc như vậy ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều?</em></p> <p>Trước đ&acirc;y th&igrave; những trường hợp n&agrave;y c&oacute; thể &iacute;t, c&aacute; biệt, nhưng ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều người bị ph&aacute;t hiện khiến x&atilde; hội thấy nghi ngại. C&oacute; những c&ocirc; g&aacute;i chỉ sau đ&ecirc;m đăng quang l&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh &ldquo;c&oacute; gi&aacute;&rdquo; theo đ&uacute;ng nghĩa đen. Từ đ&oacute;, cả một d&acirc;y chuyền ăn theo c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp ph&iacute;a sau. Những người đẹp ng&atilde; v&agrave;o c&aacute;c đường d&acirc;y ấy cũng nhanh ch&oacute;ng. Khi ấy, người ta mới đặt ra c&acirc;u hỏi c&oacute; n&ecirc;n tiếp tục tổ chức c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp nữa kh&ocirc;ng. Quan ngại ấy l&agrave; đ&uacute;ng, c&oacute; cơ sở.</p> <p><em>&Ocirc;ng th&igrave; giữ quan điểm vẫn cần tổ chức để t&ocirc;n vinh sắc đẹp?</em></p> <p>Đ&uacute;ng thế, theo t&ocirc;i l&agrave; vẫn n&ecirc;n, nhưng phải quản l&yacute; được. Kh&ocirc;ng để người đẹp bị tha h&oacute;a. Đơn vị tổ chức, c&aacute;c cơ quan chức năng li&ecirc;n quan, phải quản l&yacute; được việc n&agrave;y. Kh&ocirc;ng để h&igrave;nh th&agrave;nh những đường d&acirc;y biến sắc đẹp th&agrave;nh thị trường. C&oacute; m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh để c&aacute;c người đẹp hoạt động, tỏa s&aacute;ng, trở th&agrave;nh biểu tượng c&aacute;i đẹp của cộng đồng. Ở đ&acirc;y vai tr&ograve; quản l&yacute; Nh&agrave; nước l&agrave; rất quan trọng.</p> <p><em>Nhưng nếu đ&oacute; l&agrave; sự tha h&oacute;a của c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; việc quản l&yacute; l&agrave; cực kỳ kh&oacute;?</em></p> <p>Đ&uacute;ng l&agrave; rất kh&oacute;, nhưng nếu ch&uacute;ng ta quản l&yacute; tốt, kh&ocirc;ng để cho c&aacute;c đường d&acirc;y mua b&aacute;n d&acirc;m, trao đổi sắc đẹp, định gi&aacute; người đẹp theo danh hiệu&hellip; tồn tại th&igrave; c&aacute;c người đẹp cũng &iacute;t c&oacute; nguy cơ bị tha h&oacute;a. Rồi nhiều khi ch&iacute;nh ngay ban tổ chức cũng kh&ocirc;ng được vi phạm c&aacute;c chuẩn mực, kh&ocirc;ng được dễ d&atilde;i, l&agrave;m thay đổi, biến h&igrave;nh cuộc thi sắc đẹp sang những mục đ&iacute;ch kh&aacute;c.</p> <p><em>Đ&oacute; lại l&agrave; việc của c&ocirc;ng an, văn h&oacute;a, th&ocirc;ng tin&hellip; kh&aacute; phức tạp?</em></p> <p>Bởi vậy mới kh&oacute;. Để c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp trở về với đ&uacute;ng nghĩa th&igrave; phải dẹp được những tệ nạn n&agrave;y. Việc tổ chức c&aacute;c cuộc thi sắc đẹp cũng phải thực hiện theo đ&uacute;ng quy định như 1 năm kh&ocirc;ng tổ chức qu&aacute; 3 cuộc thi. Chứ nếu cứ tổ chức r&igrave;nh rang, li&ecirc;n tục, kh&ocirc;ng quản l&yacute;, th&igrave; rất dễ dẫn đến những ti&ecirc;u cực khiến dư luận nghi ngại.</p> <p><strong>Bản lĩnh để kh&ocirc;ng tha h&oacute;a</strong></p> <p><em>Con người vốn dễ bị những c&aacute;m dỗ dẫn lối h&agrave;nh vi. Đ&oacute; l&agrave; bản năng. L&agrave;m thế n&agrave;o để chiến thắng bản năng, &ocirc;ng c&oacute; lời khuy&ecirc;n n&agrave;o để c&aacute;c người đẹp kh&ocirc;ng sa ng&atilde;?</em></p> <p>Lại l&agrave; một việc kh&oacute; nữa. L&agrave;m sao để kh&ocirc;ng sa ng&atilde; trước một cuộc sống ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c với trước khi đeo tr&ecirc;n m&igrave;nh danh hiệu người đẹp. Sức c&aacute;m dỗ của đồng tiền l&agrave; rất lớn, nhưng nh&acirc;n phẩm con người c&ograve;n lớn hơn, kh&ocirc;ng c&oacute; đồng tiền n&agrave;o mua được. Khi l&agrave;m bất cứ điều g&igrave; cũng n&ecirc;n nghĩ đến những chuẩn mực đạo đức x&atilde; hội, nhất l&agrave; khi m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave; người được c&ocirc;ng ch&uacute;ng biết đến. Điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi c&aacute;c người đẹp phải c&oacute; bản lĩnh, c&oacute; nền tảng văn h&oacute;a, hiểu biết.</p> <p><em>C&ograve;n ở g&oacute;c độ quản l&yacute;, l&agrave;m thế n&agrave;o để quản l&yacute; tốt hơn c&aacute;c cuộc thi người đẹp?</em></p> <p>Đ&oacute; l&agrave; phải l&agrave;m tốt hơn c&aacute;c c&ocirc;ng việc sau cuộc thi, sau lễ t&ocirc;n vinh sắc đẹp. Nghĩa l&agrave; kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc;n vinh để đấy, m&agrave; phải tạo ra những hoạt động, m&ocirc;i trường lạnh mạnh cho họ. C&aacute;c hoạt động thiện nguyện v&igrave; cộng đồng, x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh của c&aacute;i đẹp l&agrave; chuẩn mực, phải được t&iacute;nh đến b&agrave;i bản chứ kh&ocirc;ng l&agrave;m chụp giật.</p> <p><em>Khi tổ chức c&aacute;c cuộc thi, c&oacute; n&ecirc;n y&ecirc;u cầu th&iacute; sinh phải c&oacute; tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, nhận thức cao hơn, bản lĩnh hơn?</em></p> <p>Thực ra việc một người c&oacute; bị tha h&oacute;a hay kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng phải v&igrave; họ c&oacute; tr&igrave;nh độ học vấn cao hay thấp, m&agrave; v&igrave; bản lĩnh trước c&aacute;m dỗ của họ k&eacute;m. Do đ&oacute;, n&acirc;ng ti&ecirc;u ch&iacute; cuộc thi kh&ocirc;ng giải quyết được, m&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; nhận thức của từng c&aacute; nh&acirc;n trong việc giữ g&igrave;n h&igrave;nh ảnh, nh&acirc;n phẩm của m&igrave;nh.</p> <p><em>Xin cảm ơn những chia sẻ của &ocirc;ng!</em></p> <blockquote> <p><strong>Theo b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp thẩm tra việc thực hiện c&aacute;c nghị quyết của Quốc hội về gi&aacute;m s&aacute;t chuy&ecirc;n đề v&agrave; chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội kh&oacute;a 14, t&igrave;nh trạng xuống cấp về đạo đức gia đ&igrave;nh, đạo đức x&atilde; hội đang ở mức nghi&ecirc;m trọng. Việc x&acirc;y dựng tấm gương người tốt, việc tốt hiệu quả chưa r&otilde; rệt, hệ gi&aacute; trị chuẩn mực đặc trưng của con người mới chưa được x&acirc;y dựng. Việc quy hoạch quỹ đất cho x&acirc;y dựng c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a ở c&aacute;c địa phương c&ograve;n bất cập; hiệu quả của hệ thống thiết chế văn h&oacute;a c&ograve;n chưa cao. Việc quy hoạch quỹ đất cho x&acirc;y dựng c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a ở c&aacute;c địa phương c&ograve;n bất cập. Qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a mạnh ở Việt Nam đ&atilde; bộc lộ c&aacute;c m&acirc;u thuẫn giữa bảo tồn văn h&oacute;a v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị tại c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn. Tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute; nh&agrave; nước trong bảo vệ, khai th&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t huy đối với một số di t&iacute;ch lịch sử, văn h&oacute;a chưa r&otilde; n&eacute;t.</strong></p> </blockquote> <p><strong>T&ocirc; Hội</strong><em> (thực hiện)</em></p> <p>&nbsp;</p> <!--.saic-wrapper -->

Theo Đời sống
Có nên bỏ Quỹ Bình ổn Giá xăng dầu?

Có nên bỏ Quỹ Bình ổn Giá xăng dầu?

Tại KLTT việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, TTCP chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng Quỹ BOG. Dư luận đặt câu hỏi có nên tiếp tục duy trì quỹ này khi có nhiều bất ổn.
Duyên nợ với… GS.VS Trần Đại Nghĩa

Duyên nợ với… GS.VS Trần Đại Nghĩa

Nhớ về Khoa học và Đời sống, chúng ta nhắc đến các vị Chủ nhiệm của Báo - những nhà khoa học tài năng, giàu lòng yêu nước, thương nòi, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại.
70 Trần Hưng Đạo… mái nhà chung để trở về

70 Trần Hưng Đạo… mái nhà chung để trở về

Đối với những người đã và đang công tác tại Khoa học và Đời sống, 70 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là mái nhà chung để trở về trong tình đồng nghiệp mến thương cùng niềm tự hào về tờ báo có truyền thống 65 năm.
Sản phẩm báo chí tạo dựng thương hiệu

Sản phẩm báo chí tạo dựng thương hiệu

Trong gần 65 năm qua, với đội ngũ phóng viên và cộng tác viên đông đảo là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, Khoa học và Đời sống đã có nhiều bài viết ấn tượng, làm nên thương hiệu, tên tuổi của tờ báo khoa học hàng đầu.
Báo in trong tòa soạn hội tụ đa phương tiện

Báo in trong tòa soạn hội tụ đa phương tiện

Quy trình sản xuất ấn phẩm báo in Khoa học và Đời sống trong tòa soạn hội tụ đa phương tiện từng bước được hoàn thiện ở mọi mặt, từ làm báo trên nền tảng số, đến bạn đọc có thể xem trang báo yêu thích trên điện thoại thông minh.
back to top