Bóng dáng con trai đã qua đời trong bài phát biểu của ông Joe Biden

Bài hát yêu thích của Beau Biden, người con trai quá cố của tổng thống đắc cử Joe Biden, đã được bật lên sau bài phát biểu của cha mình như một hành động tưởng niệm anh.

<div> <p>&Ocirc;ng Joe Biden v&agrave; b&agrave; Kamala Harris đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu trước người ủng hộ tại Trung t&acirc;m Chase ở bang Delaware v&agrave;o ng&agrave;y 7/11 sau khi được c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố l&agrave; người thắng cử.</p> <p>Kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu, khi ph&aacute;o hoa thắp s&aacute;ng bầu trời, b&agrave;i h&aacute;t <em>Sky Full of Stars</em> của nh&oacute;m Coldplay đ&atilde; được bật l&ecirc;n. B&agrave;i h&aacute;t n&agrave;y gợi nhớ đến người con trai đ&atilde; mất v&igrave; ung thư n&atilde;o của &ocirc;ng Biden, Beau Biden.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Joe Biden tuong niem con trai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_08t022525z_804741179_rc2qyj92y7an_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="Joe Biden tưởng niệm con trai ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hunter Biden, con thứ của &ocirc;ng Joe Biden, &ocirc;m cha m&igrave;nh sau khi &ocirc;ng kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo <em>CNN</em>, Coldplay l&agrave; một trong những nh&oacute;m nhạc y&ecirc;u th&iacute;ch của Beau Biden.</p> <p>Chris Martin, ca sĩ h&aacute;t ch&iacute;nh của Coldplay, đ&atilde; thể hiện ca kh&uacute;c <em>Til Kingdom Come</em> trong đ&aacute;m tang Beau Biden v&agrave;o năm 2015. Anh đ&atilde; đề nghị được h&aacute;t ca kh&uacute;c n&agrave;y sau khi biết Beau Biden l&agrave; người h&acirc;m mộ của nh&oacute;m nhạc.</p> <p>Trước đ&oacute;, khi kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu, &ocirc;ng Biden, một t&iacute;n đồ C&ocirc;ng gi&aacute;o, đ&atilde; tr&iacute;ch dẫn b&agrave;i th&aacute;nh ca nổi tiếng<em> On Eagles&#39;s Wings</em> (Tr&ecirc;n đ&ocirc;i c&aacute;nh đại b&agrave;ng).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Joe Biden tuong niem con trai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_39b4d424_3278_4ae9_b56c_16c328cfc696.jpg" title="Joe Biden tưởng niệm con trai ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&aacute;o hoa tại Trung t&acirc;m Chase sau b&agrave;i ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Biden. Ảnh: <em>AP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&agrave;i h&aacute;t &quot;nắm giữ niềm tin đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i chống đỡ v&agrave; t&ocirc;i tin l&agrave; cũng gi&uacute;p người <span>Mỹ</span> chống đỡ, cũng như nắm giữ hy vọng, v&agrave; t&ocirc;i hy vọng n&oacute; c&oacute; thể mang đến một ch&uacute;t an ủi, động vi&ecirc;n cho 230.000 người Mỹ đ&atilde; mất đi người th&acirc;n v&igrave; năm virus khủng khiếp n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&quot;T&ocirc;i d&agrave;nh tr&aacute;i tim m&igrave;nh cho mỗi một người trong c&aacute;c bạn&quot;, &ocirc;ng tiếp tục. &quot;Giờ đ&acirc;y, c&ugrave;ng nhau tr&ecirc;n đ&ocirc;i c&aacute;nh đại b&agrave;ng, ch&uacute;ng ta bắt tay v&agrave;o c&ocirc;ng việc m&agrave; Ch&uacute;a v&agrave; lịch sử đ&atilde; gọi ch&uacute;ng ta l&agrave;m&quot;.</p> <p>Tổng thống t&acirc;n cử của nước Mỹ n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i h&aacute;t y&ecirc;u th&iacute;ch của Beau Biden. &Ocirc;ng Biden cũng cho biết b&agrave;i h&aacute;t đ&atilde; truyền cảm hứng cho &ocirc;ng trong những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của chiến dịch tranh cử.</p> <p>&Ocirc;ng Biden được tuy&ecirc;n bố l&agrave; người chiến thắng trong cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng 2020 v&agrave;o s&aacute;ng 7/11, sau khi kết quả kiểm phiếu tại bang Pennsylvania cho thấy &ocirc;ng đ&atilde; dẫn trước &ocirc;ng Trump đến hơn 30.000 phiếu.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top