Bộ Y tế khuyến cáo không mua sản phẩm “Xương khớp Minh Thắng”

Trên các website xuongkhopminhthang.net, xk1.dongyminhthang.net đang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Minh Thắng với nội dung sai quy định, không đúng sự thật.

<div>Cục An to&agrave;n thực phẩm (Bộ Y tế) đang phối hợp với c&aacute;c cơ quan chức năng để xử l&yacute;.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&aacute;c cơ quan chức năng xử l&yacute;, Cục An to&agrave;n thực phẩm, Bộ Y tế khuyến c&aacute;o người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe <strong>Vi&ecirc;n xương khớp </strong>tại một số website n&ecirc;u tr&ecirc;n.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Theo đ&oacute;, website xuongkhopminhthang.net đăng tải th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o sản phẩm thổi phồng, sai sự thật. Sản phẩm <em>vi&ecirc;n xương khớp Minh Thắng</em> l&agrave; thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng quảng c&aacute;o như thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng &quot;điều trị thẳng v&agrave;o t&acirc;m bệnh&quot;: <span>Xương Khớp Minh Thắng</span> l&agrave; c&ocirc;ng thức đ&ocirc;ng y gia truyền đ&atilde; mang lại &ldquo;ph&eacute;p m&agrave;u&rdquo; đ&aacute;nh tan cơn đau, điều trị dứt điểm cho 12.000 bệnh nh&acirc;n bị xương khớp tr&ecirc;n cả nước.</div>

Theo kienthuc.net.vn
back to top