Bộ trưởng Tài chính: Chỉ 0,2% đơn vị sự nghiệp công tự chủ được

Tại Hội nghị mở rộng giữa Chính phủ với các địa phương mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng thừa nhận hiện chỉ có khoảng 0,2% đơn vị sự nghiệp công tự chủ được cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

<div> <p style="text-align: justify;">Về vấn đề cơ cấu lại ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước (NSNN) gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y, đổi mới khu vực sự nghiệp c&ocirc;ng, Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Đinh Tiến Dũng cho biết dự to&aacute;n năm 2019 Ch&iacute;nh phủ tr&igrave;nh Quốc hội đ&atilde; giảm khoảng 10.000 tỉ đồng chi thường xuy&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, điều đ&aacute;ng lo ngại với l&atilde;nh đạo ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave; tiến độ triển khai đổi mới khu vực sự nghiệp c&ocirc;ng c&ograve;n chậm. Đến nay mới ban h&agrave;nh 2/8 Nghị định tự chủ của đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập theo lĩnh vực. Chỉ c&oacute; khoảng 0,2% số đơn vị tự chủ được cả chi thường xuy&ecirc;n v&agrave; chi đầu tư</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n về nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp nh&agrave; nước (DNNN), Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; quản l&yacute; việc định gi&aacute; doanh nghiệp, chống thất tho&aacute;t, tham nhũng trong cổ phần ho&aacute; v&agrave; tho&aacute;i vốn; b&aacute;n cổ phần lần đầu 21 doanh nghiệp, thu về 21,6 ngh&igrave;n tỉ đồng v&agrave; tho&aacute;i vốn thu về 18,3 ngh&igrave;n tỉ đồng, thặng dư 18,2 ngh&igrave;n tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Tuy nhi&ecirc;n, tiến độ triển khai chưa đạt y&ecirc;u cầu. Theo kế hoạch, năm 2018 phải ho&agrave;n th&agrave;nh cổ phần h&oacute;a &iacute;t nhất 85 doanh nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 20.12.2018, mới c&oacute; 15 doanh nghiệp được cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt phương &aacute;n cổ phần h&oacute;a&quot;, Bộ trưởng n&ecirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, việc đăng k&yacute;, giao dịch ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n của c&aacute;c doanh nghiệp cổ phần h&oacute;a chậm. Đến nay, c&ograve;n 667 doanh nghiệp đ&atilde; cổ phần ho&aacute; nhưng chưa đăng k&yacute; giao dịch, ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n, ảnh hưởng tới mục ti&ecirc;u đổi mới khu vực DNNN l&agrave; tăng cường t&iacute;nh c&ocirc;ng khai, minh bạch, n&acirc;ng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, năm 2018 Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; cắt giảm 536 đầu mối nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả, th&ocirc;ng suốt c&aacute;c hoạt động nghiệp vụ của ng&agrave;nh. T&iacute;nh đến nay, đ&atilde; thực hiện cắt giảm theo chỉ ti&ecirc;u bi&ecirc;n chế được giao l&agrave; 3.488 bi&ecirc;n chế (tương đương 4,7% so với năm 2015).</p> <p style="text-align: justify;">Trước thực trạng tr&ecirc;n, người đứng đầu ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh quyết t&acirc;m năm 2019 tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh c&aacute;c Nghị định về tự chủ cho c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập theo lĩnh vực; Danh mục dịch vụ sự nghiệp c&ocirc;ng, quy hoạch mạng lưới; Định mức kinh tế kỹ thuật,... Thực hiện lộ tr&igrave;nh điều chỉnh gi&aacute; gắn với việc n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; kiểm so&aacute;t lạm ph&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y, tinh giản bi&ecirc;n chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống ch&iacute;nh trị, bộ m&aacute;y nh&agrave; nước theo Nghị quyết số 18 của Trung ương. Dự to&aacute;n chi thường xuy&ecirc;n NSNN được bố tr&iacute; theo đ&uacute;ng số bi&ecirc;n chế của c&aacute;c cơ quan, đơn vị được cấp c&oacute; thẩm quyền giao.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại DNNN theo đ&uacute;ng lộ tr&igrave;nh đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt, gắn với việc đăng k&yacute;, ni&ecirc;m yết giao dịch tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n, tăng cường c&ocirc;ng khai, minh bạch, đổi mới quản trị.</p> <p style="text-align: justify;">Thực hiện Nghị quyết Quốc hội, trong năm 2019, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh sẽ tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ, tr&igrave;nh Quốc hội ban h&agrave;nh Nghị quyết về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng nguồn thu cổ phần ho&aacute;, tho&aacute;i vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Giải ph&aacute;p n&agrave;y sẽ gi&uacute;p giải quyết &yacute; kiến của một số địa phương về giải quyết nguồn thu về cổ phần h&oacute;a như tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u vừa kiến nghị&quot;, Bộ trưởng n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo motthegioi.vn
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top