Bộ Ngoại giao nói về khu vực bãi Tư Chính, giàn khoan DK1 đang bị Trung Quốc xâm phạm

Nói về vị trí lô dầu khí 06-1 tại bãi Tư Chính và giàn khoan DK1 mà Việt Nam đang khai thác nhưng bị nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Lô 06-1 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc là vụ việc nghiêm trọng”.

<div> <p>Chiều 25/7, tại cuộc họp b&aacute;o thường kỳ Bộ Ngoại giao, b&aacute;o giới b&agrave;y tỏ sự quan t&acirc;m đặc biệt tới diễn biến căng thẳng tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; h&agrave;nh động g&acirc;y hấn của Trung Quốc tại khu vực b&atilde;i Tư Ch&iacute;nh của Việt Nam.</p> <p>Theo đ&oacute;, h&agrave;ng loạt c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến vụ việc được đặt ra:<em> Vị tr&iacute; hiện tại của nh&oacute;m t&agrave;u Hải Dương 8 Trung Quốc l&agrave; ở đ&acirc;u? Cho đến thời điểm n&agrave;y Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; để giải quyết xung đột? Trong trường hợp những nỗ lực ngoại giao v&agrave; biện ph&aacute;p Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m trong thời gian qua chưa đem lại hiệu quả th&igrave; bước tiếp theo Việt Nam sẽ l&agrave;m g&igrave; để giải quyết bất đồng?</em></p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Bộ Ngoại giao nói về khu vực bãi Tư Chính, giàn khoan DK1 đang bị Trung Quốc xâm phạm - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/04/npn-le-thi-thu-hang-1562233397564.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/25/npn-le-thi-thu-hang-1562233397564.jpg" title="Bộ Ngoại giao nói về khu vực bãi Tư Chính, giàn khoan DK1 đang bị Trung Quốc xâm phạm - 1" /> <figcaption> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Việt Nam L&ecirc; Thị Thu Hằng (ảnh: Nhật Minh)</p> </figcaption> </figure> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao L&ecirc; Thị Thu Hằng nhấn mạnh vụ việc nghi&ecirc;m trọng n&agrave;y đ&atilde; được đề cập trong c&aacute;c ph&aacute;t biểu trước đ&acirc;y. Như đ&atilde; nhiều lần khẳng định, Việt Nam ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền v&agrave; quyền t&agrave;i ph&aacute;n như đ&atilde; được x&aacute;c lập tại C&ocirc;ng ước Li&ecirc;n Hợp quốc về Luật biển 1982 bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n cơ sở luật ph&aacute;p quốc tế.</p> <p>&ldquo;Việt Nam đ&atilde; c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức giao thiệp ngoại giao ph&ugrave; hợp, trao c&ocirc;ng h&agrave;m phản đối ph&iacute;a Trung Quốc, y&ecirc;u cầu c&aacute;c t&agrave;u r&uacute;t ngay khỏi v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.&rdquo; - b&agrave; L&ecirc; Thị Thu Hằng n&ecirc;u r&otilde; quan điểm. &nbsp;</p> <p>Cũng theo người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Việt Nam, c&aacute;c lực lượng chức năng Việt Nam triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp đ&uacute;ng ph&aacute;p luật, duy tr&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh ổn định, đảm bảo tự do h&agrave;ng kh&ocirc;ng, h&agrave;ng hải, đề cao thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, t&ocirc;n trọng chủ quyền, quyền chủ quyền v&agrave; quyền t&agrave;i ph&aacute;n của c&aacute;c quốc gia như được x&aacute;c lập tại c&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n hợp quốc về luật Biển năm 1982 l&agrave; lợi &iacute;ch v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm chung của c&aacute;c nước v&agrave; cộng đồng quốc tế.</p> <p>&ldquo;Việt Nam hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; sẵn s&agrave;ng c&ugrave;ng c&aacute;c nước v&agrave; cộng đồng quốc tế nỗ lực đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o mục ti&ecirc;u n&oacute;i tr&ecirc;n v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển của tất cả c&aacute;c quốc gia trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.&rdquo; - b&agrave; Hằng nhấn mạnh.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Bộ Ngoại giao nói về khu vực bãi Tư Chính, giàn khoan DK1 đang bị Trung Quốc xâm phạm - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/25/674270104677464606768541929014617455984640-n-1564049209250.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/25/674270104677464606768541929014617455984640-n-1564049209250(1).jpg" title="Bộ Ngoại giao nói về khu vực bãi Tư Chính, giàn khoan DK1 đang bị Trung Quốc xâm phạm - 2" /> <figcaption> <p>L&ocirc; 06-1 Việt Nam đang khai th&aacute;c, nằm ho&agrave;n to&agrave;n trong v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (ảnh: PVN)</p> </figcaption> </figure> <p>Trước đề nghị x&aacute;c định vị tr&iacute; l&ocirc; 06-1 gần b&atilde;i Tư Ch&iacute;nh v&agrave; gi&agrave;n khoan DK1 m&agrave; Việt Nam đang khai th&aacute;c nhưng bị nh&oacute;m t&agrave;u Hải Dương 8 của Trung Quốc g&acirc;y hấn, Người ph&aacute;t ng&ocirc;n L&ecirc; Thị Thu Hằng n&ecirc;u r&otilde;: &ldquo;L&ocirc; 06-1 nằm ho&agrave;n to&agrave;n trong v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế của Việt Nam&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top