Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn

Các nhà khoa học phát hiện, lượng khí nhà kính tăng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhận thức của con người.

<div> <div><!--start video embed --> <div> <div><img alt="Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn" src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594_500x300.jpg" /> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <video active-mode="720" controls="" data-mode="240|360|480|720" data-subtitle="0" id="media-video-233184" max-mode="720" playsinline="" preload="auto" src="https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594/vne/master.m3u8" style="width: 100%; height: 100%;" type="application/x-mpegURL" webkit-playsinline="">&nbsp;</video> </div> </div> <!--[if IE]> <div id="flash_player_233184" class="flash_content" style="display:none;"> <object width="100%" height="100%" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="videoplayer_233184" codebase="https://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"> <param name="movie" value="https://s.vnecdn.net/video/flash/vneplayer.swf"> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#000000"> <param name="wmode" value="transparent"> <param name="flashvars" value="xmlPath=&mAuto=true&asseturl=https://s.vnecdn.net/video/flash/assetv3.swf&dynamicview=false&sharemode=false&autoHide=false&tracktype=video&typeview=1&playerid=videoplayer&trackurl=https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594/vne/master.m3u8&thumburl=&tracklink=&adszoneid=&adsTag=&activemode=720&tracktitle=Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn"> <param name="allowfullscreen" value="true"> <embed bgcolor="#000000" width="100%" height="100%" name="videoplayer_233184" flashvars="xmlPath=&mAuto=true&asseturl=https://s.vnecdn.net/video/flash/assetv3.swf&dynamicview=false&sharemode=false&autoHide=false&tracktype=video&typeview=1&playerid=videoplayer&trackurl=https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594/vne/master.m3u8&thumburl=&tracklink=&adszoneid=&adsTag=&activemode=720&tracktitle=Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" pluginspage="https://get.adobe.com/flashplayer/" src="https://s.vnecdn.net/video/flash/vneplayer.swf"> </object> </div> <![endif] --></div> <div>Biến đổi kh&iacute; hậu c&oacute; thể khiến con người k&eacute;m th&ocirc;ng minh hơn</div> </div> </div> </div> <!--end video embed --></div> </div>

Theo vnexpress.net
5 cách giải nhiệt iPhone mùa nắng nóng

5 cách giải nhiệt iPhone mùa nắng nóng

Sử dụng iPhone dưới điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng là lý do cho sự gia tăng nhiệt độ nhanh chóng. Tùy trường hợp, người dùng có thể chọn các giải pháp giải nhiệt khác nhau cho chiếc iPhone của mình như một số gợi ý dưới đây.
back to top