Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn

Các nhà khoa học phát hiện, lượng khí nhà kính tăng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhận thức của con người.

<div> <div><!--start video embed --> <div> <div><img alt="Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn" src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594_500x300.jpg" /> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <video active-mode="720" controls="" data-mode="240|360|480|720" data-subtitle="0" id="media-video-233184" max-mode="720" playsinline="" preload="auto" src="https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594/vne/master.m3u8" style="width: 100%; height: 100%;" type="application/x-mpegURL" webkit-playsinline="">&nbsp;</video> </div> </div> <!--[if IE]> <div id="flash_player_233184" class="flash_content" style="display:none;"> <object width="100%" height="100%" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="videoplayer_233184" codebase="https://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"> <param name="movie" value="https://s.vnecdn.net/video/flash/vneplayer.swf"> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#000000"> <param name="wmode" value="transparent"> <param name="flashvars" value="xmlPath=&mAuto=true&asseturl=https://s.vnecdn.net/video/flash/assetv3.swf&dynamicview=false&sharemode=false&autoHide=false&tracktype=video&typeview=1&playerid=videoplayer&trackurl=https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594/vne/master.m3u8&thumburl=&tracklink=&adszoneid=&adsTag=&activemode=720&tracktitle=Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn"> <param name="allowfullscreen" value="true"> <embed bgcolor="#000000" width="100%" height="100%" name="videoplayer_233184" flashvars="xmlPath=&mAuto=true&asseturl=https://s.vnecdn.net/video/flash/assetv3.swf&dynamicview=false&sharemode=false&autoHide=false&tracktype=video&typeview=1&playerid=videoplayer&trackurl=https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/12/13/bien-doi-khi-hau-co-the-khien-con-nguoi-kem-thong-minh-hon-1544669594/vne/master.m3u8&thumburl=&tracklink=&adszoneid=&adsTag=&activemode=720&tracktitle=Biến đổi khí hậu có thể khiến con người kém thông minh hơn" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" pluginspage="https://get.adobe.com/flashplayer/" src="https://s.vnecdn.net/video/flash/vneplayer.swf"> </object> </div> <![endif] --></div> <div>Biến đổi kh&iacute; hậu c&oacute; thể khiến con người k&eacute;m th&ocirc;ng minh hơn</div> </div> </div> </div> <!--end video embed --></div> </div>

Theo vnexpress.net
back to top