Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng "âm binh dẫn đường"

Dân gian nhiều nơi, đặc biệt là khu vực châu Á có nhiều giai thoại về hiện tượng "âm binh dẫn đường". Đội quân bí ẩn này thường xuất hiện với lực lượng lớn và có mặt ở những nơi hoang vu hẻo lánh. Họ hay xuất hiện khi con người gặp đại nạn.

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Một số giai thoại, truyền thuyết d&acirc;n gian c&aacute;c nước, trong đ&oacute; chủ yếu ở ch&acirc;u &Aacute; c&oacute; đề cập đến hiện tượng &quot;<strong> &acirc;m binh dẫn đường</strong>&quot; hết sức b&iacute; ẩn.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-2.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>&quot;&Acirc;m binh dẫn đường&quot; thường được mi&ecirc;u tả l&agrave; đội qu&acirc;n của Di&ecirc;m vương. Đội qu&acirc;n b&iacute; ẩn n&agrave;y thường xuất hiện với số lượng lớn. Họ l&agrave; những binh sĩ cưỡi ngựa, mặc &aacute;o gi&aacute;p, cầm vũ kh&iacute;...</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-3.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Đặc biệt, họ xuất hiện khi trời tối ở những nơi hoang vu vắng vẻ. Khi d&acirc;n ch&uacute;ng ở một nơi n&agrave;o đ&oacute; l&acirc;m v&agrave;o đại nạn th&igrave; thường l&agrave; l&uacute;c &quot;&acirc;m binh dẫn đường&quot; xuất hiện.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-4.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Theo quan điểm của người xưa, &quot;&acirc;m binh dẫn đường&quot; xuất hiện khi con người gặp đại nạn nhằm &quot;mở đường sinh tử&quot;.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-5.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Một trong những giai thoại nổi tiếng về hiện tượng &quot;&acirc;m binh dẫn đường&quot; xảy ra sau trận động đất mạnh ở Đường Sơn năm 1976 g&acirc;y hậu quả nặng nề về người v&agrave; t&agrave;i sản.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-6.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Cụ thể, một người l&iacute;nh Trung Quốc từng tham gia chiến dịch cứu hộ cứu nạn kể rằng đ&atilde; gặp &quot;<span>đội qu&acirc;n &acirc;m binh</span>&quot; khi tr&ecirc;n đường đến Đường Sơn v&agrave;o khoảng 8h tối.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-7.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Khi &quot;&acirc;m binh&quot; xuất hiện, mọi xe cộ của đo&agrave;n cứu trợ bỗng dừng lại v&agrave; kh&ocirc;ng thể di chuyển. Người ta đ&atilde; kiểm tra xe nhưng kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện xe gặp trục trặc kỹ thuật hay sự cố n&agrave;o.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-8.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Th&ecirc;m nữa, nhiều người trong đo&agrave;n cứu hộ cho hay họ nghe thấy tiếng người ngựa chạy từ ph&iacute;a Đường Sơn tới.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-9.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Sau khi &quot;đội qu&acirc;n &acirc;m binh của Di&ecirc;m vương&quot; đi qua, xe cộ mới c&oacute; thể nổ m&aacute;y b&igrave;nh thường v&agrave; đo&agrave;n cứu hộ tiếp tục l&ecirc;n đường tới khu vực xảy ra trận động đất để gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n gặp nạn v&agrave; khắc phục hậu quả.</em></div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Bi an muon doi khong giai ve hien tuong " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/bi-an-muon-doi-khong-giai-ve-hien-tuong-am-binh-dan-duong-hinh-10.jpg" title="Bí ẩn muôn đời không giải về hiện tượng " /></em></p> <div style="text-align: center;"><em>Hiện tượng b&iacute; ẩn n&agrave;y hiện vẫn chưa được khoa học chứng minh l&agrave; c&oacute; thật hay kh&ocirc;ng. V&igrave; vậy, n&oacute; trở th&agrave;nh b&iacute; ẩn lớn m&agrave; con người cố gắng đi t&igrave;m lời giải.</em></div> </div> <div> <div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Theo kienthuc.net.vn
back to top