Bệnh viện Hà Nội siết chặt kiểm soát lây nhiễm nCoV

Các bệnh viện tại Hà Nội tăng cường sàng lọc, phân loại, cách ly người đến khám chữa bệnh, sau khi Bệnh viện E xuất hiện một ca nhiễm nCoV.

<div>&nbsp; <p><span>Ca nhiễm mới tại H&agrave; Nội</span> được ghi nhận s&aacute;ng 20/8, điều trị nội tr&uacute; tại Bệnh viện E, chưa x&aacute;c định được nguồn l&acirc;y. <span>Bệnh viện E ngưng hoạt động từ đ&ecirc;m qua</span>, phong tỏa, khử khuẩn, chuyển bệnh nh&acirc;n sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.</p> <p>Từ b&agrave;i học Bệnh viện E, Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid-19 th&agrave;nh phố H&agrave; Nội x&aacute;c định c&aacute;c bệnh viện l&agrave; nơi c&oacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm cao, do số lượng người từ c&aacute;c nơi đến kh&aacute;m chữa bệnh đ&ocirc;ng. Sở Y tế H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu c&aacute;c bệnh viện khẩn trương đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ an to&agrave;n, r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c biện ph&aacute;p v&agrave; kịch bản ph&ograve;ng chống dịch...</p> <p>R&uacute;t kinh nghiệm từ đợt dịch trước, c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh của H&agrave; Nội đ&atilde; t&aacute;i khởi động nhiều biện ph&aacute;p chống dịch. C&aacute;c bệnh viện ph&acirc;n luồng bệnh nh&acirc;n ngay từ cổng, bố tr&iacute; ph&ograve;ng kh&aacute;m s&agrave;ng lọc tại khoa kh&aacute;m bệnh, kiểm so&aacute;t chặt chẽ người ra v&agrave;o, thực hiện khai b&aacute;o y tế... C&aacute;c khoa trọng điểm như khoa hồi sức t&iacute;ch cực, khoa cấp cứu, khoa truyền nhiễm, khoa bệnh nhiệt đới v&agrave; người bệnh c&oacute; chỉ định chăm s&oacute;c cấp I tại c&aacute;c khoa l&acirc;m s&agrave;ng kh&aacute;c, được xem l&agrave; khu vực dễ bị nCoV tấn c&ocirc;ng.</p> <p><strong>Bệnh viện Bạch Mai </strong>duy tr&igrave; kiểm so&aacute;t ngay từ cổng bệnh viện, chỉ những người mang khẩu trang mới được v&agrave;o. Mọi lối v&agrave;o c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;, khoa ph&ograve;ng đều được đo nhiệt độ, người bệnh phải đeo khẩu trang, rửa tay s&aacute;t khuẩn để đảm bảo an to&agrave;n.</p> <p>Bệnh viện ph&acirc;n luồng với bệnh nh&acirc;n cấp cứu v&agrave; bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng cấp cứu để s&agrave;ng lọc, ph&aacute;t hiện sớm ca bệnh. Bắt buộc c&aacute;ch ly ngay với những bệnh nh&acirc;n nghi ngờ. Người thăm bệnh nh&acirc;n nội tr&uacute; bị hạn chế, một số khoa kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p người th&acirc;n chăm nu&ocirc;i.</p> <p><strong>Bệnh viện K, ung bướu H&agrave; Nội, viện Phổi Trung ương</strong>, <strong>L&atilde;o khoa Trung ương</strong> nơi điều trị bệnh nh&acirc;n nặng đ&atilde; lập sẵn c&aacute;c chốt s&agrave;ng lọc, trực 24/24 giờ, kiểm tra th&acirc;n nhiệt 100% người ra v&agrave;o kể cả c&aacute;n bộ y tế. Bệnh viện tăng cường kh&aacute;m chữa bệnh từ xa, kh&aacute;m chữa bệnh tại nh&agrave;, điều trị ngoại tr&uacute; cho bệnh nh&acirc;n.</p> <p>Ri&ecirc;ng bệnh viện K, c&aacute;n bộ y tế &quot;đi từng tầng, g&otilde; từng ph&ograve;ng điều trị, r&agrave; từng người ra v&agrave;o bệnh viện&quot;. Những người đ&atilde; qua s&agrave;ng lọc được đ&oacute;ng dấu v&agrave;o tay ở vị tr&iacute; dễ nhận thấy gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế v&agrave; bảo vệ c&oacute; thể kiểm tra, theo d&otilde;i. Suất ăn từ thiện hoặc suất ăn dinh dưỡng phục vụ tại buồng bệnh, giảm nguy cơ l&acirc;y nhiễm khi di chuyển ra ngo&agrave;i để mua đồ v&agrave; đảm bảo vệ sinh.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/20/BV-K3-2963-1597900624.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=L6U0bjE2BfU_s2tEZmsbGA" itemprop="url" /> <meta content="960" itemprop="width" /> <meta content="638" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/65/i1-suckhoe-vnecdn-net_bv-k3-2963-1597900624.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/20/BV-K3-2963-1597900624.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=_ptaWWrhD2k66ywoNmasew 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/20/BV-K3-2963-1597900624.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=iW7fSunStD_pDVpMP-s3-A 2x" /><img alt="Bệnh viện K bố trí hai phòng khám, hai phòng cách ly riêng trên 4 container và khu vực dã chiến, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/65/i1-suckhoe-vnecdn-net_bv-k3-2963-1597900624.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Bệnh viện K bố tr&iacute; hai ph&ograve;ng kh&aacute;m, hai ph&ograve;ng c&aacute;ch ly ri&ecirc;ng tr&ecirc;n 4 container v&agrave; khu vực d&atilde; chiến, sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; dịch bệnh. Ảnh: <em>Bệnh viện cung cấp</em></p> </figcaption> <p><strong>Một số bệnh viện kh&aacute;c </strong>sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; trước nguy cơ dịch bệnh l&acirc;y lan. Cụ thể, Bệnh viện Hữu Nghị, duy tr&igrave; ph&acirc;n loại s&agrave;ng lọc người bệnh. Nguy&ecirc;n tắc chung l&agrave; người c&oacute; triệu chứng vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp ho, sốt, chảy mũi, đau họng, tức ngực, kh&oacute; thở, người c&oacute; yếu tố dịch tễ (đi từ nước ngo&agrave;i về, tiếp x&uacute;c với người nhiễm hoặc c&oacute; nguy cơ...) kh&aacute;m ri&ecirc;ng, tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm cho bệnh nh&acirc;n kh&aacute;c.</p> <p>Người bệnh sau khi được s&agrave;ng lọc, x&aacute;c định chắc chắn kh&ocirc;ng c&oacute; yếu tố dịch tễ sẽ chuyển sang khu kh&aacute;m th&ocirc;ng thường. Tại khu kh&aacute;m th&ocirc;ng thường, nếu ph&aacute;t hiện yếu tố nguy cơ lại chuyển ngược sang khu kh&aacute;m ri&ecirc;ng Covid-19.</p> <p>C&aacute;c bệnh viện Đống Đa, Thanh Nh&agrave;n, H&agrave; Đ&ocirc;ng, Đức Giang, Bắc Thăng Long nhận trọng tr&aacute;ch tiếp nhận, chẩn đo&aacute;n, s&agrave;ng lọc v&agrave; điều trị bệnh nh&acirc;n nghi nhiễm. Bệnh viện y&ecirc;u cầu mỗi người bệnh đi c&ugrave;ng một người nh&agrave;, kh&ocirc;ng v&agrave;o thăm tại viện để c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng điều trị hạn chế được số người di chuyển v&agrave; kiểm so&aacute;t chặt chẽ hơn trong c&ocirc;ng t&aacute;c s&agrave;ng lọc.</p> <p>Bệnh viện Nam học v&agrave; Hiếm muộn Việt - Bỉ, b&aacute;c sĩ H&agrave; Ngọc Mạnh, gi&aacute;m đốc bệnh viện, cho biết hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh nh&acirc;n sốt v&agrave; mắc c&aacute;c chứng h&ocirc; hấp tới kh&aacute;m. Với những bệnh l&yacute; kh&ocirc;ng cấp cứu, người bệnh đặt lịch hẹn trước, bệnh viện sẽ sắp xếp tr&aacute;nh bệnh nh&acirc;n tới nhiều trong một l&uacute;c.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/20/IMG-5846-8564-1597900624.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=-BLk7tLINnCZTG24Lgw--g" itemprop="url" /> <meta content="960" itemprop="width" /> <meta content="576" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/73/i1-suckhoe-vnecdn-net_img-5846-8564-1597900624.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/20/IMG-5846-8564-1597900624.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=7Ps3SUSGRjvyUJqNK9HWfw 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/20/IMG-5846-8564-1597900624.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=lddiZGpPxonmWrYWWkP3Sw 2x" /><img alt="Bệnh viện Hà Nội bố trí khu sàng lọc dịch tễ tại cổng ra vào, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện. Ảnh: Thùy An" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/73/i1-suckhoe-vnecdn-net_img-5846-8564-1597900624.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Bệnh viện H&agrave; Nội bố tr&iacute; khu s&agrave;ng lọc dịch tễ tại cổng ra v&agrave;o, đo th&acirc;n nhiệt, đeo khẩu trang trước khi v&agrave;o bệnh viện. Ảnh: <em>Th&ugrave;y An</em></p> </figcaption> <p>&Ocirc;ng Khổng Minh Tuấn, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội nhấn mạnh h&ocirc;m 17/8, ở c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tại bệnh viện, người c&oacute; c&aacute;c biểu hiện bệnh đường h&ocirc; hấp cấp t&iacute;nh nhưng kh&ocirc;ng x&aacute;c định được nguy&ecirc;n nh&acirc;n, cần phải lấy mẫu x&eacute;t nghiệm ngay để tr&aacute;nh bỏ s&oacute;t. Ngo&agrave;i ra, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế phải tư vấn cho bệnh nh&acirc;n trước khi ra viện cần tiếp tục theo d&otilde;i tại địa phương trong v&ograve;ng 4 tuần v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm 4 lần.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top