Bão Vamco sắp vào Biển Đông là cơn bão mạnh!

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, bão Vamco được dự báo sẽ đi vào Biển Đông vào sáng 12/11 và được dự báo di chuyển nhanh, cường độ mạnh.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến cơn b&atilde;o Vamco được dự b&aacute;o sắp đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng, &ocirc;ng Mai Văn Khi&ecirc;m, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đối với cơn b&atilde;o Vamco (b&atilde;o số 13 khi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng), từ ng&agrave;y 6/11, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; nhận định sớm về t&igrave;nh h&igrave;nh b&atilde;o số 12, b&atilde;o Vamco v&agrave; đ&atilde; gửi th&ocirc;ng tin cho Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai (PCTT).</p> <p>Trung t&acirc;m dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c đ&agrave;i kh&iacute; tượng thủy văn ở miền Trung c&oacute; những th&ocirc;ng tin sớm về cơn b&atilde;o Vamco gửi cho ch&iacute;nh quyền c&aacute;c địa phương để c&oacute; phương &aacute;n ứng ph&oacute;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bão Vamco sắp vào Biển Đông là cơn bão mạnh! - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/icdn-dantri-com-vn_img-7709-1605008970064.jpg" title="Bão Vamco sắp vào Biển Đông là cơn bão mạnh! - 1" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Mai Văn Khi&ecirc;m.</p> </figcaption> </figure> <p>&quot;B&atilde;o Vamco c&oacute; nhiều điểm đặc biệt hơn cơn b&atilde;o số 12. B&atilde;o Vamco xuất ph&aacute;t điểm gần giống với cơn b&atilde;o số 9, bề mặt nước biển khu vực b&atilde;o h&igrave;nh th&agrave;nh ở v&ugrave;ng biển ngo&agrave;i khơi Philippines khoảng 31-32 độ C l&agrave; điều kiện để b&atilde;o tăng cường độ. Đầu giờ chiều 10/11, b&atilde;o Vamco đang ở cường độ cấp 9, trong c&aacute;c giờ tiếp theo cường độ cơn b&atilde;o n&agrave;y sẽ tăng rất nhanh. Nhiều khả năng trước khi đổ bộ v&agrave;o Philippines b&atilde;o Vamco c&oacute; thể đạt cường độ cấp 13&quot;, &ocirc;ng Khi&ecirc;m cho biết.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Khi&ecirc;m, b&atilde;o số 10 vừa qua khi v&agrave;o Philippines đ&atilde; suy yếu rất nhanh do cấu tr&uacute;c của b&atilde;o nhỏ. Nhưng đối với b&atilde;o Vamco c&oacute; ho&agrave;n lưu rộng n&ecirc;n khi v&agrave;o Philippines &iacute;t bị suy yếu. Dự kiến, s&aacute;ng 12/11, b&atilde;o Vamco v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng sẽ đạt ở cường độ cấp 12, giật cấp 15.</p> <p>&quot;Kh&aacute;c với cơn b&atilde;o số 10, b&atilde;o Vamco được dự b&aacute;o sẽ di chuyển nhanh gần giống như cơn b&atilde;o số 9. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, mặc d&ugrave; cường độ c&oacute; thể thay đổi nhưng sẽ kh&ocirc;ng giảm được nhiều như cơn số 10. Cường độ của b&atilde;o c&oacute; thể sẽ thay đổi, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cập nhật li&ecirc;n tục sau, nhưng nhận định chung b&atilde;o Vamco l&agrave; cơn b&atilde;o mạnh&quot;, &ocirc;ng Khi&ecirc;m cho biết.</p> <p>C&ograve;n theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ng&agrave;y 10/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch ph&iacute;a Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 700km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bão Vamco sắp vào Biển Đông là cơn bão mạnh! - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/icdn-dantri-com-vn_bao-vamco-1605008665529.jpg" title="Bão Vamco sắp vào Biển Đông là cơn bão mạnh! - 2" /> <figcaption> <p>Vị tr&iacute; v&agrave; hướng di chuyển của b&atilde;o Vamco. (Ảnh: NCHMF).</p> </figcaption> </figure> <p>Dự b&aacute;o trong 24 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km v&agrave; c&oacute; khả năng mạnh th&ecirc;m. Đến 13h ng&agrave;y 11/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch ph&iacute;a Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.</p> <p>Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, b&atilde;o di chuyển chủ yếu theo hướng T&acirc;y, mỗi giờ đi được 20-25km, đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng. Đến 13h ng&agrave;y 12/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch Quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 760km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.</p> <p>Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ng&agrave;y 13/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch Quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 340km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.</p> <p>Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo,&nbsp;b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.</p> <p><strong>Nguyễn Dương</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top