Bão Etau tiến sát bờ biển Nha Trang

Sáng 10/11, bão Etau nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ với sức gió 90 km/h, có thể vào Nha Trang trưa nay.

<div> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, 6h h&ocirc;m nay, t&acirc;m b&atilde;o tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển từ B&igrave;nh Định đến Ninh Thuận, gi&oacute; mạnh nhất cấp 9, giật tăng ba cấp.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/10/bao-vao-Nha-Trang-3900-1604963679.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=d84Xu0wdNQUJTlpc68caEA" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="545" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_bao-vao-nha-trang-3900-1604963679.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/10/bao-vao-Nha-Trang-3900-1604963679.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=GCySUDiNNkpLDPGVmic3vw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/10/bao-vao-Nha-Trang-3900-1604963679.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=EulyJrTWC5sq0rB2lOkucw 2x" /><img alt="Đường đi của bão Etau theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lúc 5h sáng nay. Ảnh: NCHMF." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_bao-vao-nha-trang-3900-1604963679.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đường đi của b&atilde;o Etau theo bản tin của Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia l&uacute;c 5h s&aacute;ng nay. Ảnh: <em>NCHMF.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Nửa ng&agrave;y tới b&atilde;o đi hướng T&acirc;y, tốc độ 10-15 km/h, đổ bộ v&agrave;o Kh&aacute;nh H&ograve;a, sau đ&oacute; suy yếu th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới. Đến 16h, t&acirc;m &aacute;p thấp ở Nam T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Đ&agrave;i Hải qu&acirc;n Mỹ v&agrave; trang Tropical Storm Risk (Đại học College London, Anh) c&ugrave;ng chung dự b&aacute;o, t&acirc;m b&atilde;o c&oacute; thể đổ bộ v&agrave;o TP Nha Trang, Kh&aacute;nh H&ograve;a trưa nay, với sức gi&oacute; khoảng 65 km/h, sau đ&oacute; suy yếu th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới.</p> <p class="Normal">Ảnh hưởng của b&atilde;o, hiện đảo L&yacute; Sơn (Quảng Ng&atilde;i) v&agrave; thị x&atilde; An Nhơn (B&igrave;nh Định) đ&atilde; c&oacute; gi&oacute; cấp 7, giật cấp 9. V&ugrave;ng biển c&aacute;c tỉnh từ Quảng Ng&atilde;i đến Ninh Thuận c&oacute; mưa b&atilde;o, gi&oacute; mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12, s&oacute;ng biển cao 4-6 m.</p> <p class="Normal">Đất liền từ B&igrave;nh Định đến Kh&aacute;nh H&ograve;a c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 7, giật l&ecirc;n hai cấp. C&aacute;c tỉnh n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; mưa to từ tối qua với tổng lượng mưa 50-150 mm.</p> <p class="Normal"><strong>TP Nha Trang s&aacute;ng nay</strong> mưa lớn, gi&oacute; r&iacute;t mạnh. C&acirc;y xanh tr&ecirc;n đường Th&iacute;ch Quảng Đức, phường Phước Long bị bật gốc, ng&atilde; rạp xuống chiếm gần hết một nửa l&agrave;n đường. Nhiều c&acirc;y xanh dọc bờ biển bị gi&oacute; cuốn nghi&ecirc;ng ngả. S&oacute;ng biển vỗ mạnh, cao khoảng 3 m.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/10/cay-do-7040-1604966111.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=T2i8C-ILeWBMJhr0T1ttxA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="802" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_cay-do-7040-1604966111.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/10/cay-do-7040-1604966111.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=pkEPQX8xJ4immT5_KV0tDQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/10/cay-do-7040-1604966111.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RObodtLL6UqYCOEBfEOZcw 2x" /><img alt="Cây xanh ngã trên đường Thích Quảng Đức, phước Long, TP Nha Trang, sáng 10/11. Ảnh: Xuân Ngọc." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_cay-do-7040-1604966111.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">C&acirc;y xanh ng&atilde; tr&ecirc;n đường Th&iacute;ch Quảng Đức, phường Phước Long, TP Nha Trang, s&aacute;ng 10/11. Ảnh: <em>Xu&acirc;n Ngọc.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">&Ocirc;ng L&ecirc; Tấn Bản, Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; N&ocirc;ng th&ocirc;n Kh&aacute;nh H&ograve;a, cho hay từ đ&ecirc;m qua đến s&aacute;ng nay mưa rất lớn, từ huyện Vạn Ninh đến th&agrave;nh phố. Dự kiến Nha Trang l&agrave; t&acirc;m b&atilde;o, địa phương đ&atilde; sơ t&aacute;n hơn 2.440 người d&acirc;n ở những khu vực thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi cao r&aacute;o.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m nay v&agrave; ng&agrave;y mai, Quảng Trị đến ph&iacute;a Bắc Kh&aacute;nh H&ograve;a tiếp tục mưa to với lượng mưa 200-400 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 450 mm; Quảng B&igrave;nh, ph&iacute;a Nam Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n c&oacute; lượng mưa 100-200 mm.</p> <p class="Normal">Etau l&agrave; cơn b&atilde;o thứ 12 v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng trong năm nay. Trước đ&oacute;, trong th&aacute;ng 10, miền Trung hứng chịu <span>bốn cơn b&atilde;o</span> v&agrave; một &aacute;p thấp nhiệt đới. Ba đợt lũ c&ugrave;ng <span>13 vụ lở n&uacute;i</span> trong th&aacute;ng qua l&agrave;m 159 người chết, 71 người kh&aacute;c đang mất t&iacute;ch.</p> <p class="Normal">Hai cơn b&atilde;o đầu th&aacute;ng 11 bị suy yếu th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới, nhưng g&acirc;y mưa to, ngập lụt, sạt lở nhiều tỉnh th&agrave;nh miền Trung.</p>

Theo vnexpress.net
back to top