Bão số 12 suy yếu, miền Trung mưa rất lớn

Chuyên gia nhận định các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục hứng mưa lớn và gió mạnh những giờ tới khi bão số 12 đi sâu vào đất liền.

<div> <p>Trưa 10/11, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia cho biết b&atilde;o số 12 đ&atilde; đi v&agrave;o đất liền c&aacute;c tỉnh từ B&igrave;nh Định đến Ninh Thuận v&agrave; suy yếu th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới.</p> <p>L&uacute;c 10h, t&acirc;m &aacute;p thấp nhiệt đới nằm tr&ecirc;n đất liền. Sức gi&oacute; mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 12 giờ tới, h&igrave;nh th&aacute;i n&agrave;y đi theo hướng t&acirc;y, vận tốc 10-15 km/h, tiến s&acirc;u v&agrave;o đất liền v&agrave; suy yếu dần th&agrave;nh một v&ugrave;ng &aacute;p thấp.</p> <p>S&aacute;ng 10/11, Ban chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai tổ chức cuộc họp ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 12 chuẩn bị v&agrave;o đất liền v&agrave; cơn b&atilde;o Vamco sắp v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p>&Ocirc;ng Mai Văn Khi&ecirc;m, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết l&uacute;c 8h s&aacute;ng, t&acirc;m b&atilde;o nằm s&aacute;t bờ biển c&aacute;c tỉnh từ B&igrave;nh Định đến Ninh Thuận, g&acirc;y gi&oacute; mạnh v&agrave; mưa rất lớn cho khu vực. Hiện, b&atilde;o duy tr&igrave; sức gi&oacute; cấp 8, giật cấp 10.</p> <p>Theo chuy&ecirc;n gia, 12 giờ qua, nhiều nơi đ&atilde; xuất hiện mưa lớn nhưng do b&atilde;o c&ograve;n ở ph&iacute;a ngo&agrave;i n&ecirc;n mưa chỉ tập trung ở ven biển, v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; mưa phổ biến 50-70 mm. Từ s&aacute;ng nay, địa phương miền n&uacute;i bắt đầu c&oacute; mưa to dần.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 12 vao dat lien anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/znews-photo-zadn-vn_bao_sang_10.11.jpg" title="bão số 12 vào đất liền ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong khi b&atilde;o số 12 chưa v&agrave;o đất liền, cơ quan kh&iacute; tượng cảnh b&aacute;o th&ecirc;m về cơn b&atilde;o Vamco sắp v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng. Ảnh:<em> VNMDS</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ảnh hưởng của b&atilde;o số 12, mưa lớn tiếp tục gia tăng trong ng&agrave;y 10-11/11, trải rộng từ <span>Quảng Trị</span> đến ph&iacute;a bắc <span>Kh&aacute;nh H&ograve;a</span>. Tổng lượng mưa trong hai ng&agrave;y phổ biến 150-300 mm, trọng t&acirc;m mưa dồn về Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; <span>Quảng Nam</span>.</p> <p>Với lượng mưa n&agrave;y, &ocirc;ng Khi&ecirc;m cảnh b&aacute;o nguy cơ xuất hiện một đợt lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Trị đến Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; ph&iacute;a bắc T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Mực lũ ở b&aacute;o động 2-3, c&oacute; s&ocirc;ng tr&ecirc;n b&aacute;o động 3. Thời gian lũ l&ecirc;n cao từ đ&ecirc;m 12/11 đến ng&agrave;y 13/11.</p> <p>&ldquo;Khu vực miền Trung đ&atilde; mưa lũ rất l&acirc;u, nhiều nơi c&oacute; nguy cơ lũ qu&eacute;t, sạt lở đất rất cao. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp th&ecirc;m trong c&aacute;c bản tin dự b&aacute;o về những vị tr&iacute; thường xuy&ecirc;n xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất thời gian qua, để c&aacute;c địa phương c&oacute; phương &aacute;n ứng ph&oacute;&rdquo;, &ocirc;ng Khi&ecirc;m n&oacute;i.</p> <p>Chuy&ecirc;n gia cho biết trạm quan trắc ở An Nhơn (B&igrave;nh Định) đ&atilde; ghi nhận gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 9. S&ocirc;ng Cầu (Ph&uacute; Y&ecirc;n) c&oacute; gi&oacute; cấp 7, giật cấp 9. Trong khi đ&oacute;, Tuy H&ograve;a (Ph&uacute; Y&ecirc;n) c&oacute; gi&oacute; giật cấp 8. S&aacute;ng nay, gi&oacute; mạnh bao tr&ugrave;m Ph&uacute; Y&ecirc;n - Kh&aacute;nh Ho&agrave;.</p> <p>&ldquo;Chiều nay, khi cơn b&atilde;o đi s&acirc;u v&agrave;o đất liền, do tương t&aacute;c với địa h&igrave;nh, đ&ocirc; thị c&oacute; thể xảy ra gi&oacute; giật&rdquo;, &ocirc;ng Khi&ecirc;m lưu &yacute;.</p> <p>Ngo&agrave;i b&atilde;o số 12, đại diện cơ quan kh&iacute; tượng cũng cho biết cơn b&atilde;o Vamco chuẩn bị v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; nhiều điểm gần giống b&atilde;o số 9 (Molave) với điều kiện nhiệt lực, động lực lớn v&agrave; tiềm năng mạnh l&ecirc;n rất cao. Hiện, b&atilde;o ở cấp 8-9 v&agrave; tăng nhanh trong 2 ng&agrave;y tới, khả năng đổ bộ v&agrave;o Philippines với sức gi&oacute; mạnh cấp 13.</p> <p>Sau đ&oacute;, b&atilde;o Vamco giữ sức gi&oacute; mạnh cấp 12, giật cấp 15 đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng s&aacute;ng 12/11. Chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute; đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o mạnh, di chuyển nhanh với ho&agrave;n lưu rộng.</p> <p>Kết luận cuộc họp, Ph&oacute; thủ tướng <span>Trịnh Đ&igrave;nh Dũng</span> y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương cần l&ecirc;n phương &aacute;n cụ thể trong việc ứng ph&oacute;, kh&ocirc;ng chỉ khi b&atilde;o đổ bộ m&agrave; c&ograve;n ứng ph&oacute; với ho&agrave;n lưu sau b&atilde;o g&acirc;y mưa lớn.</p> <p>Ph&oacute; thủ tướng lưu &yacute; địa phương phải r&agrave; so&aacute;t, sơ t&aacute;n người d&acirc;n khỏi khu vực nguy hiểm, đề ph&ograve;ng lũ qu&eacute;t, sạt lở g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng về nh&agrave; cửa v&agrave; t&iacute;nh mạng.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đề nghị c&aacute;c địa phương gấp r&uacute;t triển khai phương &aacute;n ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 12, mưa lũ sau b&atilde;o v&agrave; cần sớm l&ecirc;n kế hoạch ứng ph&oacute; với cơn b&atilde;o số 13 sắp tới&rdquo;, Ph&oacute; thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng chỉ đạo.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/efDkEJLWoYg/871803597f179649cf06/e608cb362b72c22c9b63/720/cef3eb664b29a277fb38.mp4?authen=exp=1605139665~acl=/efDkEJLWoYg/*~hmac=32c912c4a9c31a97ecb029a89b6f590c" false="" source-url="/video-du-bao-duong-di-cua-con-bao-sap-vao-bien-dong-post1151382.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="cef3eb664b29a277fb38" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_qjlcv/2020_11_10/bao_13_thumb.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/aDFViqLxsn0/6171e830947e7d20246f/804ba0754031a96ff020/480/cef3eb664b29a277fb38.mp4?authen=exp=1605139665~acl=/aDFViqLxsn0/*~hmac=ec4e5a536f1b0328a3a0ba9613d8b742" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/xfjtWD3GWDk/whls/vod/0/I4rCUGoGcfgwkhaAi_q/cef3eb664b29a277fb38.m3u8?authen=exp=1605096465~acl=/xfjtWD3GWDk/*~hmac=d9e6f5b53f9804dedbf6fe069ba7b095" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/aDFViqLxsn0/6171e830947e7d20246f/804ba0754031a96ff020/480/cef3eb664b29a277fb38.mp4?authen=exp=1605139665~acl=/aDFViqLxsn0/*~hmac=ec4e5a536f1b0328a3a0ba9613d8b742" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/efDkEJLWoYg/871803597f179649cf06/e608cb362b72c22c9b63/720/cef3eb664b29a277fb38.mp4?authen=exp=1605139665~acl=/efDkEJLWoYg/*~hmac=32c912c4a9c31a97ecb029a89b6f590c" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Dự b&aacute;o đường đi của cơn b&atilde;o sắp v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng</span></strong> Sau khi b&atilde;o số 12 đổ bộ v&agrave;o Nam Trung Bộ, một cơn b&atilde;o kh&aacute;c tiến v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng ng&agrave;y 12/11 v&agrave; tiếp tục g&acirc;y mưa lớn cho Trung Bộ cuối tuần n&agrave;y.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top