Bảo hiểm chi trả 3,5 tỷ viện phí cho bệnh nhân phi công

Công ty bảo hiểm đã thanh toán 3,5 tỷ đồng viện phí trong thời gian bệnh nhân phi công điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4116222" style="text-align: justify;"><span>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng tập đi</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/benh-nhan-phi-cong-tap-di-4116222.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4116051" style="text-align: justify;"><span>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng giao tiếp tốt bằng lời</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/benh-nhan-phi-cong-giao-tiep-tot-bang-loi-4116051.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4114129" style="text-align: justify;"><span>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng ngồi xe lăn phơi nắng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/benh-nhan-phi-cong-ngoi-xe-lan-phoi-nang-4114129.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4113079" style="text-align: justify;"><span>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng vẫy tay ch&agrave;o b&aacute;c sĩ</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/benh-nhan-phi-cong-vay-tay-chao-bac-si-4113079.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4113533" style="text-align: justify;"><span>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng nhớ mật khẩu sau hai th&aacute;ng h&ocirc;n m&ecirc;</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/benh-nhan-phi-cong-nho-mat-khau-sau-hai-thang-hon-me-4113533.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Ch&acirc;u,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chiều 23/6&nbsp;cho biết: &quot;Hiện bệnh viện đ&atilde; nhận được tiền chuyển khoản của c&ocirc;ng ty bảo hiểm cho bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng&nbsp;trong thời gian nhập viện&nbsp;v&agrave; điều trị Covid-19 từ ng&agrave;y 18/3 đến&nbsp;22/5&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Chi ph&iacute; điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy chưa được t&iacute;nh to&aacute;n do bệnh nh&acirc;n chưa xuất viện.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/23/benh-nhan-phi-cong-2-6896-1592901514.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=hP1CwA1gJVCyeq_Q_wBeEw" itemprop="url" /> <meta content="960" itemprop="width" /> <meta content="640" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/i1-suckhoe-vnecdn-net_benh-nhan-phi-cong-2-6896-1592901514.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/23/benh-nhan-phi-cong-2-6896-1592901514.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xKac5AimZmM3ZKq2kyitig 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/06/23/benh-nhan-phi-cong-2-6896-1592901514.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=q380GOWx8IKQLZDfflVB7w 2x" /><img alt="Bệnh nhân phi công đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 22/6. Ảnh do bệnh viện cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/i1-suckhoe-vnecdn-net_benh-nhan-phi-cong-2-6896-1592901514.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ng&agrave;y 22/6. <em>Ảnh do bệnh viện cung cấp.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Phi c&ocirc;ng quốc tịch Anh, 43 tuổi, l&agrave; bệnh nh&acirc;n Covid-19&nbsp;nặng nhất tại Việt Nam.&nbsp;Bệnh nh&acirc;n được ghi nhận nhiễm nCoV, điều trị tại&nbsp;Khoa Nhiễm D&nbsp;Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ng&agrave;y 18/3. Khi đ&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm cho thấy&nbsp;tải lượng virus&nbsp;của bệnh nh&acirc;n cao gấp nhiều lần người bệnh kh&aacute;c. C&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; cảnh gi&aacute;c ngay từ đầu với t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n, tiến h&agrave;nh thảo luận để thống nhất hướng điều trị.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Khi ấy, cuộc chiến với Covid-19 vẫn c&ograve;n rất mới mẻ. C&ograve;n nhiều điều về dịch tễ, về điều trị li&ecirc;n quan đến căn bệnh mới,&nbsp;c&aacute;c chuy&ecirc;n gia&nbsp;y tế thế giới đang loay hoay l&yacute; giải. Do đ&oacute;, việc điều trị dựa theo chủ yếu kinh nghiệm của c&aacute;c b&aacute;c sĩ Nhiệt đới. B&aacute;c sĩ Ch&acirc;u hồi th&aacute;ng 5 từng chia sẻ, với c&aacute;c b&aacute;c sĩ, đ&oacute; l&agrave; những ng&agrave;y &quot;rất cực, rất qu&aacute; tải, rất mệt&quot;, thậm ch&iacute; &quot;đến l&uacute;c ngủ cũng nằm mơ thấy ph&aacute;c đồ điều trị cho&nbsp;phi c&ocirc;ng&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Một nh&oacute;m chat online được th&agrave;nh lập, quy tụ những chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu về chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hồi sức, truyền nhiễm, huyết học, h&ocirc; hấp, vi sinh l&acirc;m s&agrave;ng, dược l&acirc;m s&agrave;ng... tập trung theo d&otilde;i v&agrave; hội chẩn về &quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n mắc hội chứng &quot;b&atilde;o cytokine&quot; - hệ miễn dịch phản ứng th&aacute;i qu&aacute; chống lại ch&iacute;nh cơ thể; phổi đ&ocirc;ng đặc, h&ocirc;n m&ecirc; s&acirc;u, can thiệp&nbsp;ECMO,phải d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng đ&ocirc;ng heparin. Anh&nbsp;vừa bị rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u do Covid-19, đồng thời mắc th&ecirc;m hội chứng HIT - giảm tiểu cầu do dị ứng với heparin, nguy cơ chảy m&aacute;u cao, đe dọa t&iacute;nh mạng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c b&aacute;c sĩ hội chẩn, quyết định chuyển qua d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng đ&ocirc;ng bằng tĩnh mạch. Thuốc chưa từng sử dụng tại Việt Nam, <span>Bộ Y tế phải l&agrave;m thủ tục mua thuốc từ Đức</span>.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Khi chuyển từ Khoa Nhiễm D sang khoa&nbsp;Khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nh&acirc;n được 8&nbsp;b&aacute;c sĩ&nbsp;bệnh viện Nhiệt đới v&agrave; Chợ Rẫy c&ugrave;ng 16 điều dưỡng ng&agrave;y đ&ecirc;m t&uacute;c trực chăm s&oacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Phổi bệnh nh&acirc;n cứ đ&ocirc;ng đặc nặng dần. Lần chụp CT đầu ti&ecirc;n h&ocirc;m 12/5 thấy t&igrave;nh trạng xơ h&oacute;a đ&ocirc;ng đặc to&agrave;n bộ hai phổi, chỉ khoảng 10% v&ugrave;ng phổi c&ograve;n hoạt động, bệnh nh&acirc;n sẽ tử vong nếu rời m&aacute;y hỗ trợ sự sống. Bộ Y tế chỉ định gh&eacute;p phổi.</p> <p style="text-align: justify;">Đến ng&agrave;y 18/5, bệnh nh&acirc;n chụp CT lần hai, x&aacute;c định phổi c&oacute; những dấu hiệu phục hồi 10-20%. Ng&agrave;y 20/5,&nbsp;<span>Bộ Y tế khẳng định bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được điều trị hết nCoV</span>. Sự&nbsp;hồi phục của bệnh nh&acirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; &quot;kỳ diệu&quot;, nhờ&nbsp;sự nỗ lực hết m&igrave;nh của đội ngũ y b&aacute;c sĩ.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 22/5, bệnh nh&acirc;n được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy. Đến h&ocirc;m nay,&nbsp;bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; thể tự thở v&agrave;o&nbsp;ban ng&agrave;y,&nbsp;ban đ&ecirc;m thở oxy 0,5 l&iacute;t một&nbsp;ph&uacute;t, tỉnh t&aacute;o, giao tiếp tốt. Kết quả CT scan ngực cho thấy 85% phổi hồi phục. T&igrave;nh trạng nhiễm tr&ugrave;ng đ&atilde; hết.</p> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể cầm nắm tự ăn, viết, sử dụng điện thoại tinh tế, ăn được đồ ăn th&ocirc;ng thường, tập vật&nbsp;l&yacute; trị liệu, tập bước v&agrave; đứng l&ecirc;n cơ ch&acirc;n.&nbsp;C&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế hội chẩn quốc gia chiều 22/6 nhận định bệnh nh&acirc;n cần &iacute;t nhất 2-3 tuần nữa để phục hồi thể trạng mới đảm bảo c&oacute; thể đi lại an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Cách phòng chống cúm khi giao mùa xuân hè

Cách phòng chống cúm khi giao mùa xuân hè

Tình trạng mắc cúm đang gia tăng trên cả nước. Chỉ tính riêng huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã có trên 500 ca mắc cúm A. Những đối tượng có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai… nguy cơ nhiễm bệnh cao. 
back to top