Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Bí thư Thành ủy

Tối 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Thành ủy.

<div> <p>Chiều 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ <span>H&agrave; Nội</span> bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kh&oacute;a XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đo&agrave;n Chủ tịch b&aacute;o c&aacute;o Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII do Th&agrave;nh ủy chuẩn bị. Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ kh&oacute;a mới.</p> <p>Với 100% đại biểu nhất tr&iacute;, Đại hội thống nhất danh s&aacute;ch đề cử bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII gồm 80 người. Từ danh s&aacute;ch n&agrave;y, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi bau Bi thu Thanh uy toi nay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/znews-photo-zadn-vn_ed6a7576820d7c53251c_zing.jpg" title="Hà Nội bầu Bí thư Thành ủy tối nay ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại biểu bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kh&oacute;a XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: <em>Nhật Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&aacute;o c&aacute;o Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII, Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng cho biết so với kho&aacute; XVI, số lượng ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố giảm 6,5%.</p> <p>Sau khi c&ocirc;ng bố kết quả bầu Ban Chấp Đảng bộ kh&oacute;a mới, Đại hội sẽ lấy phiếu giới thiệu chức danh B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XVII.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/znews-photo-zadn-vn_c584c125d35f2d01744e_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ban Kiểm phiếu Đại hội thực hiện kiểm phiếu. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến 19h c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới họp phi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n để bầu Ban Thường vụ v&agrave; c&aacute;c chức danh B&iacute; thư, Ph&oacute; b&iacute; thư, Ủy ban Kiểm tra v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XVII.</p> <p>Trao đổi với b&aacute;o ch&iacute;, &ocirc;ng Phạm Thanh Học, Ph&oacute; trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, cho biết kết quả bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII v&agrave; c&aacute;c chức danh B&iacute; thư, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 13/10.</p> </div>

Theo zingnews.vn
back to top