Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội: Dân chủ, thận trọng, lựa chọn người xứng đáng

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, công tác nhân sự đã được Hà Nội chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, được các cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng và cấp ủy cấp trên phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong>L&atilde;nh đạo chủ chốt cơ bản tr&uacute;ng cử với số phiếu t&iacute;n nhiệm cao</strong></p> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o đầu tuần tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP&nbsp;H&agrave; Nội lần thứ XVII sẽ ch&iacute;nh thức khai mạc. Để tiến tới Đại hội, đ&atilde; c&oacute; 17.000 chi bộ v&agrave; 2.300 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt tỉ lệ 100%. Đối với c&aacute;c đảng bộ trực thuộc Th&agrave;nh ủy, Th&agrave;nh ủy lựa chọn v&agrave; chỉ đạo tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội 3 đảng bộ (quận Ba Đ&igrave;nh, huyện Gia L&acirc;m, Bộ Tư lệnh Thủ đ&ocirc;) qua đ&oacute; r&uacute;t kinh nghiệm chung v&agrave; chỉ đạo tiến h&agrave;nh đại hội tại c&aacute;c đảng bộ kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đ&atilde; tập trung chỉ đạo, c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh ủy v&agrave; c&aacute;c ban Đảng phối hợp đ&ocirc;n đốc, hướng dẫn chặt chẽ. C&aacute;c đảng bộ trực thuộc đ&atilde; x&acirc;y dựng kế hoạch chi tiết, ph&acirc;n c&ocirc;ng r&otilde; nội dung, tiến độ, tr&aacute;ch nhiệm tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n thực hiện; tổ chức đại hội th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n mọi phương diện.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến ng&agrave;y 18/8, Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội đ&atilde; chỉ đạo tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội tại 50/50 đảng bộ trực thuộc (đạt 100%), trong đ&oacute; 17 đại hội trực tiếp bầu b&iacute; thư.</p> <p style="text-align: justify;"><span>C&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự cấp ủy được c&aacute;c cấp ủy đảng chuẩn bị chu đ&aacute;o, theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, bảo đảm d&acirc;n chủ, kh&aacute;ch quan, c&ocirc;ng khai, minh bạch, được c&aacute;c cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng v&agrave; cấp ủy cấp tr&ecirc;n ph&ecirc; duyệt, đ&aacute;p ứng nhu cầu v&agrave; thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. C&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử đ&uacute;ng quy chế, lựa chọn nh&acirc;n sự xứng đ&aacute;ng, trong đ&oacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt cơ bản đều tr&uacute;ng cử với số phiếu t&iacute;n nhiệm cao.</span></p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ kh&oacute;a XVII đ&atilde; được chuẩn bị v&agrave; tiến h&agrave;nh từng bước, bảo đảm d&acirc;n chủ, thận trọng, đ&uacute;ng c&aacute;c quy tr&igrave;nh hướng dẫn của Trung ương. Th&agrave;nh ủy đ&atilde; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự nhiệm kỳ 2015-2020, Phương hướng nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố, nh&acirc;n sự Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, triển khai x&acirc;y dựng Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố, nh&acirc;n sự ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm khoa học, b&agrave;i bản, kỹ lưỡng.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, triển khai tổ chức c&aacute;c hội nghị của cấp ủy thực hiện quy tr&igrave;nh giới thiệu nh&acirc;n sự t&aacute;i cử v&agrave; nh&acirc;n sự lần đầu tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định. Chỉ đạo l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c thẩm định ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh trị nội bộ, nhất l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh trị hiện nay đối với nh&acirc;n sự Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố; r&agrave; so&aacute;t kỹ lưỡng từng hồ sơ nh&acirc;n sự, bảo đảm c&ocirc;ng t&acirc;m, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; kịp thời.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Đại hội sắp tới, tổng số nh&acirc;n sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố kho&aacute; XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 l&agrave; 81 đồng ch&iacute;, bầu tại Đại hội l&agrave; 71 đồng ch&iacute; (số dư 14,08%). Nh&acirc;n sự t&aacute;i cử l&agrave; 47/81 đồng ch&iacute;, nh&acirc;n sự lần đầu l&agrave; 34/81 đồng ch&iacute;. Số lượng ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy l&agrave; 17 đồng ch&iacute;. Số lượng ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XVII l&agrave; 13 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; c&oacute; chủ nhiệm v&agrave; 4 ph&oacute; chủ nhiệm.</p> <p style="text-align: justify;"><span>81 đồng ch&iacute; được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. H&agrave; Nội kho&aacute; XVII, Th&agrave;nh phố đ&atilde; thực hiện đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c hồ sơ để tr&igrave;nh c&aacute;c cấp c&oacute; thẩm quyền thẩm định ph&ecirc; duyệt. Đồng thời, thực hiện đầy đủ quy tr&igrave;nh 5 bước một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c theo đ&uacute;ng quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW, ng&agrave;y 30/5/2019 của Bộ Ch&iacute;nh trị về Đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện đại hội</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố được Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Th&agrave;nh ủy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chỉ đạo trực tiếp; r&agrave; so&aacute;t, tiếp thu, ho&agrave;n thiện dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố qua nhiều v&ograve;ng, bảo đảm b&aacute;m s&aacute;t tinh thần chỉ đạo của Trung ương, c&aacute;c nội dung tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn của Thủ đ&ocirc;.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 10 hội nghị thảo luận, g&oacute;p &yacute; v&agrave;o dự thảo văn kiện đ&atilde; được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chỉ đạo tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; v&agrave; đăng tải xin &yacute; kiến nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; của Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 19/9/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội b&aacute;o c&aacute;o Bộ Ch&iacute;nh trị về c&aacute;c văn kiện v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị Đại hội của Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội bảo đảm chu đ&aacute;o, c&ocirc;ng phu, nghi&ecirc;m t&uacute;c, khoa học cả c&ocirc;ng t&aacute;c văn kiện v&agrave; nh&acirc;n sự tr&igrave;nh Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố, theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu Chỉ thị 35-CT/TW v&agrave; c&aacute;c văn bản hướng dẫn của Trung ương.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Ch&iacute;nh trị đ&aacute;nh gi&aacute; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;i qu&aacute;t cao, b&aacute;m s&aacute;t 14 nhiệm vụ, giải ph&aacute;p chủ yếu, đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute; đầy đủ, to&agrave;n diện kết quả đạt được tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực; chỉ ra 7 nh&oacute;m hạn chế, khuyết điểm, 5 b&agrave;i học kinh nghiệm; phương hướng, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển Thủ đ&ocirc; đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nh&igrave;n 2045.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Ch&iacute;nh trị cũng lưu &yacute; H&agrave; Nội cần phải thể hiện tinh thần, &yacute; thức s&acirc;u sắc, đầy đủ về vai tr&ograve;, vị tr&iacute; đặc biệt quan trọng của Thủ đ&ocirc;, tr&aacute;i tim của cả nước, trung t&acirc;m đầu n&atilde;o ch&iacute;nh trị - h&agrave;nh ch&iacute;nh quốc gia, trung t&acirc;m lớn về văn h&oacute;a, khoa học, gi&aacute;o dục, kinh tế v&agrave; giao dịch quốc tế, nơi c&oacute; truyền thống ngh&igrave;n năm văn hiến, anh h&ugrave;ng, Th&agrave;nh phố v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, s&aacute;ng tạo, &ldquo;Thủ đ&ocirc; của lương tri v&agrave; phẩm gi&aacute; con người&rdquo;; khẳng định vai tr&ograve;, tầm quan trọng h&agrave;ng đầu về ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, x&acirc;y dựng người H&agrave; Nội thanh lịch, v&atilde;n minh, x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, x&acirc;y dựng Đảng bộ Th&agrave;nh phố trong sạch, vững mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, Bộ Ch&iacute;nh trị cũng lưu &yacute; 8 vấn đề lớn Thủ đ&ocirc; cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới.</p> <p style="text-align: justify;">Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. H&agrave; Nội lần thứ XVII, Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch tổ chức phổ biến, qu&aacute;n triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Th&agrave;nh phố tới cấp chi bộ. Ban h&agrave;nh v&agrave; triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XVII; x&acirc;y dựng Quy chế l&agrave;m việc của Th&agrave;nh ủy (kh&oacute;a XVII) v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c to&agrave;n kh&oacute;a của Th&agrave;nh ủy.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, triển khai kiện to&agrave;n c&aacute;c chức danh l&atilde;nh đạo chủ chốt sau Đại hội, bảo đảm đ&uacute;ng quy định, đồng thời thực hiện tốt ch&iacute;nh s&aacute;ch, chế độ đối với c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ tuổi t&aacute;i cử theo Nghị định 26-NĐ/CP của Ch&iacute;nh phủ, Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top