Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, TPHCM và một số địa phương

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Vĩnh Phúc, Thái Bình vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

<div> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_hanoi.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 5/10, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội Chu Ngọc Anh đ&atilde; trao Quyết định số 4446/QĐ-UBND&nbsp;ng&agrave;y 2/10/2020 của Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố về việc tiếp nhận v&agrave; bổ nhiệm đối với đồng ch&iacute; Bạch Li&ecirc;n Hương, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội th&agrave;nh phố H&agrave; Nội giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội th&agrave;nh phố H&agrave; Nội. Thời hạn bổ nhiệm l&agrave; 5 năm, quyết định c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y k&yacute;.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong Quyết định số 9339-QĐ/TU&nbsp;ng&agrave;y 24/9/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng đồng ch&iacute; Bạch Li&ecirc;n Hương th&ocirc;i giữ chức vụ B&iacute; thư Huyện ủy Mỹ Đức, đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_vksndhanoi.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>* C&ugrave;ng ng&agrave;y, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Tr&iacute;, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao đ&atilde; trao Quyết định số 88/QĐ-VKSTC ng&agrave;y 1/10/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao về việc&nbsp;điều động, bổ nhiệm đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Thịnh Cường, Kiểm s&aacute;t vi&ecirc;n cao cấp, Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Thực h&agrave;nh quyền c&ocirc;ng tố v&agrave; kiểm s&aacute;t điều tra &aacute;n kinh tế (Vụ 3) giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội. Thời hạn bổ nhiệm l&agrave; 5 năm kể từ ng&agrave;y 1/10/2020.&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_tphcm.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Ng&agrave;y 5/10, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao quyết định của UBND th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh về việc ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận B&igrave;nh T&acirc;n kh&oacute;a II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Nhựt, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND quận B&igrave;nh T&acirc;n.</p> <p>Đồng thời l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao quyết định ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND quận B&igrave;nh T&acirc;n kh&oacute;a II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng ch&iacute; b&agrave; L&ecirc; Thị Ngọc Dung.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_longan.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Ng&agrave;y 5/10, đồng ch&iacute; Trần Văn Cần, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đ&atilde; trao quyết định bổ nhiệm c&oacute; thời hạn đồng ch&iacute; Nguyễn Minh H&ugrave;ng, Quyền Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng tỉnh Long An, kể từ ng&agrave;y 5/10/2020. Thời gian bổ nhiệm l&agrave; 5 năm.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_vinhphuc.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Chiều 5/10, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duy Th&agrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c đ&atilde; trao c&aacute;c quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Ph&uacute;c về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p>Theo c&aacute;c quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Ph&uacute;c, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh T&ugrave;ng, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; Thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh được điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n tỉnh, B&iacute; thư Đảng đo&agrave;n Hội N&ocirc;ng d&acirc;n tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c;</p> <p>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Tỉnh ủy được điều động, chỉ định giữ chức B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&aacute;c cơ quan tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c;</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Trường Giang, Ph&oacute; Trưởng Ban quản l&yacute; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp tỉnh được điều động, chỉ định giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&aacute;c cơ quan tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c;</p> <p>Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Nhung, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đ&agrave;i PTTH tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; Tổng Bi&ecirc;n tập B&aacute;o Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_cong_bo_cac_quyet_dinh_cua_ban_thuong_vu_tinh_uy_hdnd_tinh_ubnd_tinh_ve_cong_tac_can_bo_16230805102020.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Chiều 5/10, đồng ch&iacute; Nguyễn Tiến Th&agrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; chủ tr&igrave; hội nghị c&ocirc;ng bố c&aacute;c quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p>Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Ho&agrave;ng Yến, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ tỉnh được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh;</p> <p>Đồng ch&iacute; Trần Văn Thưởng, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Tỉnh ủy được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội v&agrave; HĐND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội v&agrave; HĐND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh;</p> <p>Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Đức Ho&agrave;ng, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng phụ tr&aacute;ch Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội v&agrave; HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội v&agrave; HĐND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh;</p> <p>Đồng ch&iacute; Phạm T&ugrave;ng L&acirc;m, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Th&aacute;i Thụy được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Quản l&yacute; Khu kinh tế v&agrave; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản l&yacute; Khu kinh tế v&agrave; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh;</p> <p>Đồng ch&iacute; Vũ Huy Ho&agrave;ng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiền Hải được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Sở T&agrave;i ch&iacute;nh, bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top