Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Ngày 5/10, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baochinhphu-vn_banquanlylang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">L&atilde;nh đạo Ban Quản l&yacute; Lăng trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng Đại t&aacute; Phạm Hải Trung.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đo&agrave;n 969, Đại t&aacute; Phạm Văn Hiếu, Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định số 1469/QĐ-TTg ng&agrave;y 25/9/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc bổ nhiệm Đại t&aacute; Phạm Hải Trung giữ chức Ph&oacute; Trưởng ban Ban Quản l&yacute; Lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng B&ugrave;i Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản l&yacute; Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng khẳng định: Đ&acirc;y vừa vinh dự vừa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Phạm Hải Trung khi được giao nhiệm vụ Ph&oacute; Trưởng ban Ban Quản l&yacute; Lăng. Thiếu tướng B&ugrave;i Hải Sơn tin tưởng rằng tr&ecirc;n cương vị mới Đại t&aacute; Phạm Hải Trung sẽ c&ugrave;ng Thường vụ Đảng ủy Đo&agrave;n 969, l&atilde;nh đạo Ban Quản l&yacute; Lăng tiếp tục ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc, ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n diện nhiệm vụ giữ g&igrave;n l&acirc;u d&agrave;i, bảo vệ tuyệt đối an to&agrave;n thi h&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; ph&aacute;t huy &yacute; nghĩa ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a C&ocirc;ng tr&igrave;nh Lăng trong giai đoạn mới; g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o việc đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Khẳng định niềm vinh dự, tr&aacute;ch nhiệm lớn trước Đảng, Nh&agrave; nước, Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Qu&acirc;n ủy Trung ương, Bộ Quốc ph&ograve;ng v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, chiến sĩ to&agrave;n Ban Quản l&yacute; Lăng, Đại t&aacute; Phạm Hải Trung, Ph&oacute; Trưởng ban Ban Quản l&yacute; Lăng, Ph&oacute; Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng hứa sẽ c&ugrave;ng Thường vụ Đảng ủy Đo&agrave;n 969, l&atilde;nh đạo Ban Quản l&yacute; Lăng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, điều h&agrave;nh hoạt động được ph&acirc;n c&ocirc;ng của Ban Quản l&yacute; Lăng, quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ ch&iacute;nh trị đặc biệt được Đảng, Nh&agrave; nước, Qu&acirc;n đội v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tin tưởng giao ph&oacute;./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top