Bà Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Trả lời VietNamNet bên hành lang Quốc hội chiều nay, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy cho biết, chiều nay (9/11), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc NHNN Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Trả lời VietNamNet b&ecirc;n h&agrave;nh lang Quốc hội chiều nay, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn T&uacute;y cho biết, chiều nay (9/11), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho &yacute; kiến về việc tr&igrave;nh Quốc hội ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm nh&acirc;n sự Thống đốc NHNN Việt Nam thay &ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng.</p> <p>Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu cho hay, theo phương &aacute;n của Ch&iacute;nh phủ, nh&acirc;n sự được giới thiệu để tr&igrave;nh &nbsp;Quốc hội ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng nh&agrave; nước l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Hồng, Ph&oacute; Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bà Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ba-nguyen-thi-hong-duoc-gioi-thieu-lam-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&agrave; Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Trần Thường</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo chương tr&igrave;nh kỳ họp Quốc hội, s&aacute;ng 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c sẽ tr&igrave;nh Quốc hội ph&ecirc; chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với &ocirc;ng Chu Ngọc Anh (đ&atilde; được ph&acirc;n c&ocirc;ng về H&agrave; Nội, sau đ&oacute; được HĐND TP.H&agrave; Nội bầu l&agrave;m Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố) v&agrave; Thống đốc NHNN Việt Nam đối với &ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng (đ&atilde; được ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng).</p> <p>Sau đ&oacute;, Quốc hội sẽ thảo luận v&agrave; bỏ phiếu k&iacute;n kiến để ph&ecirc; chuẩn v&agrave; th&ocirc;ng qua nghị quyết về nội dung n&agrave;y trong chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>Ng&agrave;y 12/11 Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y Tờ tr&igrave;nh đề nghị Quốc hội ph&ecirc; chuẩn việc bổ nhiệm nh&acirc;n sự một số th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ. Ch&aacute;nh &aacute;n TAND tối cao Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh tr&igrave;nh b&agrave;y Tờ tr&igrave;nh đề nghị Quốc hội ph&ecirc; chuẩn việc bổ nhiệm nh&acirc;n sự Thẩm ph&aacute;n TAND tối cao. Sau đ&oacute; c&aacute;c ĐBQH thảo luận tại đo&agrave;n về nội dung n&agrave;y.</p> <p>Ng&agrave;y 13/11, Quốc hội ph&ecirc; chuẩn việc bổ nhiệm nh&acirc;n sự một số th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ, nh&acirc;n sự Thẩm ph&aacute;n TAND tối cao bằng h&igrave;nh thức bỏ phiếu k&iacute;n.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 20/10&nbsp;Bộ Ch&iacute;nh trị c&ocirc;ng bố quyết định điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng &ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam giữ chức Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.</p> <p>B&agrave; Nguyễn Thị Hồng&nbsp;sinh năm 1968. B&agrave; được&nbsp;bổ nhiệm l&agrave;m Ph&oacute; thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng nh&agrave; nước từ ng&agrave;y&nbsp;25/8/2014 cho đến nay. Trước đ&oacute; b&agrave; từng giữ chức Vụ trưởng Vụ ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Lương cơ sở tăng từ 1/7: Người lao động có tăng thu nhập?

Lương cơ sở tăng từ 1/7: Người lao động có tăng thu nhập?

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.
back to top