Bộ LĐ-TB&XH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã công bố và trao 7 quyết định bổ nhiệm có thời hạn tới các cá nhân trong ngành.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bộ LĐ-TBXH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_img-6293-1604304418067.jpg" title="Bộ LĐ-TBXH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự - 1" /> <figcaption>L&atilde;nh đạo Bộ LĐ-TB&amp;XH chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n vừa được bổ nhiệm s&aacute;ng 2/11. (Ảnh: Gi&aacute;p Tống)</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung đ&aacute;nh gi&aacute; cao &yacute; nghĩa của việc bổ nhiệm nh&acirc;n sự, qua đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; nỗ lực phấn đấu của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; được l&atilde;nh đạo v&agrave; tập thể đ&aacute;nh gi&aacute;, ghi nhận.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới cấp uỷ, l&atilde;nh đạo c&aacute;c cục, vụ, nh&agrave; trường, trung t&acirc;m đ&atilde; d&agrave;nh thời gian r&egrave;n luyện, bồi dưỡng v&agrave; gi&uacute;p đỡ v&agrave; đặc biệt đ&atilde; thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c chỉ đạo của Bộ trưởng trong c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch c&aacute;n bộ thời gian qua.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bộ LĐ-TBXH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_psx-20201102114333-1604304517986.jpg" title="Bộ LĐ-TBXH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự - 2" /> <figcaption>Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung (b&ecirc;n phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng tới &ocirc;ng Vũ Xu&acirc;n H&acirc;n. (Ảnh: Dũng Mạnh)</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; về c&aacute;c quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng khẳng định: &ldquo;C&aacute;c đồng ch&iacute; được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch v&agrave; do ch&iacute;nh c&aacute;c đơn vị đề xuất từ chủ trương trước đ&oacute;. Việc bổ nhiệm cũng đ&atilde; thực hiện đầy đủ quy tr&igrave;nh, c&aacute;c bước theo quy định hiện h&agrave;nh&hellip;&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Trước khi bỏ phiếu, tập thể ban c&aacute;n sự Đảng cũng đ&atilde; tham khảo kết quả bỏ phiếu ở c&aacute;c cấp dưới v&agrave; nhận thấy kết quả đồng thuận đều đạt xấp xỉ 100 % số phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng khẳng định: &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; phần thưởng xứng đ&aacute;ng tới c&aacute;c đồng ch&iacute;, l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh của c&aacute; nh&acirc;n phấn đấu v&agrave; sự gi&uacute;p đỡ của tập thể. Đồng thời, ch&uacute;ng ta đ&atilde; thực hiện quy tr&igrave;nh nh&acirc;n sự một c&aacute;ch c&ocirc;ng khai, minh bạch, d&acirc;n chủ v&agrave; đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung lưu &yacute; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được bổ nhiệm cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đ&oacute; c&oacute; 3 điểm cần lưu &yacute;.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Bộ LĐ-TBXH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_psx-20201102113748-1604304582535.jpg" title="Bộ LĐ-TBXH: Công bố nhiều quyết định quan trọng về nhân sự - 3" /> <figcaption> <p>Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung (b&ecirc;n phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Ph&ograve;ng, chống tệ nạn x&atilde; hội tới &ocirc;ng Trần Ngọc Tu&yacute;. (Ảnh: Dũng Mạnh)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Đầu ti&ecirc;n l&agrave; cần tiếp tục khi&ecirc;m tốn học hỏi. Cần to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; với c&ocirc;ng việc. Ở vị trị tr&iacute; mới, y&ecirc;u cầu sẽ cao hơn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; cần ch&uacute; trọng ph&aacute;t huy sức mạnh tập thể, vị tha v&agrave; hướng tới quyền lợi của tập thể&hellip;&rdquo; - Bộ trưởng lưu &yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu &yacute;, phần thưởng lớn nhất của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n d&agrave;nh cho Bộ ch&iacute;nh l&agrave; việc ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất c&ocirc;ng việc ở vị tr&iacute; được giao. C&aacute;c tập thể khi đ&atilde; tin v&agrave; lựa chọn nh&acirc;n sự v&agrave;o vị tr&iacute; mới th&igrave; cần tiếp tục tạo điều kiện để nh&acirc;n sự ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Thay mặt c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được bổ nhiệm, &ocirc;ng Phạm Vũ Quốc B&igrave;nh, t&acirc;n Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục gi&aacute;o dục nghề nghiệp, đ&atilde; gửi lời cảm ơn trước sự quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ của Ban c&aacute;n sự Đảng, l&atilde;nh đạo Bộ, l&atilde;nh đạo đơn vị khi đ&atilde; giao trọng tr&aacute;ch tới c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n trong buổi c&ocirc;ng bố kết quả bổ nhiệm h&ocirc;m nay.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Vũ Quốc B&igrave;nh cam kết, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được bổ nhiệm h&ocirc;m nay sẽ học hỏi, nỗ lực, s&aacute;ng tạo v&agrave; quyết liệt hơn nữa trong vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc mới, đ&aacute;p ứng được sự tin tưởng của l&atilde;nh đạo Bộ. Đồng thời, &ocirc;ng B&igrave;nh cũng mong muốn sự gi&uacute;p đỡ, cộng t&aacute;c hiệu quả hơn nữa từ c&aacute;c đơn vị trong v&agrave; ngo&agrave;i Bộ.</p> <div class="content-box align-center"> <p style="text-align: justify;"><strong>Danh s&aacute;ch 7 c&aacute; nh&acirc;n được bổ nhiệm giữ chức danh mới trong s&aacute;ng 2/11 tại Bộ LĐ-TB&amp;XH, gồm:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. <strong>&Ocirc;ng Vũ Xu&acirc;n H&acirc;n</strong>, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng, Bộ LĐ-TB&amp;XH được bổ nhiệm giữ chức Ch&aacute;nh Văn Ph&ograve;ng, Bộ LĐ-TB&amp;XH.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;2. <strong>&Ocirc;ng Trần Ngọc Tu&yacute;,</strong> Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Tổ chức C&aacute;n bộ, Bộ LĐ-TB&amp;XH được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Ph&ograve;ng, chống tệ nạn x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">3. <strong>&Ocirc;ng Phạm Vũ Quốc B&igrave;nh,</strong> Cục trưởng Cục kiểm định Chất lượng Gi&aacute;o dục nghề nghiệp (Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&amp;XH) được bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">4. <strong>&Ocirc;ng Đinh Xu&acirc;n Th&agrave;nh</strong>, Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Vụ tổ chức (Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp) được bổ nhiệm giữ chức Vụ ph&oacute; Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ (Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp).</p> <p style="text-align: justify;">5. <strong>&Ocirc;ng Đặng An B&igrave;nh</strong>, Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ.</p> <p style="text-align: justify;">6. <strong>&Ocirc;ng Cao Th&aacute;i Hưng</strong>, Trưởng ph&ograve;ng Kế to&aacute;n t&agrave;i vụ (Trung t&acirc;m Điều dưỡng v&agrave; phục hồi chức năng t&acirc;m thần Việt Tr&igrave;) được bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Điều dưỡng v&agrave; phục hồi chức năng t&acirc;m thần Việt Tr&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">7. <strong>&Ocirc;ng Đ&agrave;o Xu&acirc;n Quyền,</strong> Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức c&aacute;n bộ (Trung t&acirc;m phục hồi chức năng người khuyết tật Thuỵ An), được bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m phục hồi chức năng người khuyết tật Thuỵ An.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top