Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức

Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức năm 2021 sẽ có một Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, 653 công chức, nhân viên còn lại sẽ đảm nhiệm công việc tại các phòng, ban.

<div> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; phương &aacute;n bố tr&iacute;, sắp xếp chức danh l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức cho bộ m&aacute;y nh&acirc;n sự của TP Thủ Đức sau khi s&aacute;p nhập 3 quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức được Sở Nội vụ tham mưu UBND TP HCM gửi Ch&iacute;nh phủ để tr&igrave;nh Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua.</p> <p class="Normal">Nh&acirc;n sự UBND TP Thủ Đức năm 2021 l&agrave; 657 người, gồm: một Chủ tịch, 3 Ph&oacute; chủ tịch v&agrave; thủ trưởng c&aacute;c đơn vị: Văn ph&ograve;ng HĐND v&agrave; UBND, Nội vụ, Tư ph&aacute;p, T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế hoạch, T&agrave;i nguy&ecirc;n &ndash; M&ocirc;i trường, Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội, Văn ho&aacute; Th&ocirc;ng tin, Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Y tế, Quản l&yacute; đ&ocirc; thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025, nh&acirc;n sự của khối n&agrave;y giảm c&ograve;n 459 người.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/24/map-TP-Phia-Dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=N7LZCjg0DtpNc8mgCUPXgw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="404" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_map-tp-phia-dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/24/map-TP-Phia-Dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Z0qPvfNJVKoIAgJsqwWAwg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/24/map-TP-Phia-Dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=O7wfjdkLiyvOImYVa1SxWQ 2x" /><img alt="Ba quận 2, 9 và Thủ Đức dự kiến sáp nhập thành một đơn vị hành chính là TP Thủ Đức. Đồ hoạ: Khánh Hoàng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_map-tp-phia-dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức dự kiến s&aacute;p nhập th&agrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh TP Thủ Đức. Đồ hoạ: <em>Kh&aacute;nh Ho&agrave;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">To&agrave;n bộ nh&acirc;n sự của cơ quan Đảng TP Thủ Đức năm 2021 l&agrave; 128 người, gồm: B&iacute; thư, Ph&oacute; b&iacute; thư, c&aacute;c trưởng ban: Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, D&acirc;n vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng. Sau năm 2025, c&ocirc;ng chức v&agrave; người lao động của khối n&agrave;y c&ograve;n 92 người.</p> <p class="Normal">Bi&ecirc;n chế Ủy ban MTTQ v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể của TP Thủ Đức l&agrave; 112 người, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động, B&iacute; thư Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội li&ecirc;n hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Sau năm 2025, nh&acirc;n sự của khối n&agrave;y c&ograve;n 76 người.</p> <p class="Normal">Nh&acirc;n sự c&aacute;c đơn vị sự nghiệp thuộc Th&agrave;nh ủy TP Thủ Đức (Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi) năm 2021 l&agrave; 39 người, sau năm 2025 l&agrave; 30 người. C&aacute;c đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức (c&aacute;c trung t&acirc;m: Thể dục Thể thao, Văn ho&aacute;, Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n) năm 2021 c&oacute; 246 người, sau năm 2025 giảm c&ograve;n 165 người.</p> <p class="Normal">Theo Sở Nội vụ, tổng số c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức 3 quận được giao năm 2020 l&agrave; 1.221 người; số c&oacute; mặt đến ng&agrave;y 30/6/2020 l&agrave; 1.127 người. Sau khi nhập 3 quận, 882 người dự kiến được bố tr&iacute; ở th&agrave;nh phố mới, 399 người bị d&ocirc;i dư.</p> <p class="Normal">Để đảm bảo quyền lợi người lao động, TP HCM cần c&oacute; phương &aacute;n giải quyết ph&ugrave; hợp. Năm 2021, th&agrave;nh phố sẽ phải chuyển một số nh&acirc;n sự sang quận kh&aacute;c, sở ng&agrave;nh v&agrave; giải quyết hưu tr&iacute;, th&ocirc;i việc 66 người. Phương &aacute;n tr&ecirc;n cũng được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Sau năm 2025, hơn 400 c&aacute;n bộ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n được tinh giản.</p> <p class="Normal">Theo phương &aacute;n sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh của TP HCM giai đoạn 2019 - 2021, ba quận ph&iacute;a Đ&ocirc;ng th&agrave;nh phố l&agrave; 2, 9 v&agrave; Thủ Đức nhập th&agrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh mới c&oacute; t&ecirc;n tạm gọi l&agrave; th&agrave;nh phố <span>Thủ Đức</span>. Th&agrave;nh phố mới rộng 211 km2; hơn một triệu người.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m 12/10, 100% đại biểu HĐND TP HCM th&ocirc;ng qua <span>Nghị quyết</span> về s&aacute;p nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức. Trước đ&oacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh lấy &yacute; kiến s&aacute;p nhập, c&oacute; 82 - 97% cử tri quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức đồng &yacute; s&aacute;p nhập. Về t&ecirc;n gọi, ở quận 2 c&oacute; 20% cử tri kh&ocirc;ng muốn lấy t&ecirc;n TP Thủ Đức.</p>

Theo vnexpress.net
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
back to top