Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức

Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức năm 2021 sẽ có một Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, 653 công chức, nhân viên còn lại sẽ đảm nhiệm công việc tại các phòng, ban.

<div> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; phương &aacute;n bố tr&iacute;, sắp xếp chức danh l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức cho bộ m&aacute;y nh&acirc;n sự của TP Thủ Đức sau khi s&aacute;p nhập 3 quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức được Sở Nội vụ tham mưu UBND TP HCM gửi Ch&iacute;nh phủ để tr&igrave;nh Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua.</p> <p class="Normal">Nh&acirc;n sự UBND TP Thủ Đức năm 2021 l&agrave; 657 người, gồm: một Chủ tịch, 3 Ph&oacute; chủ tịch v&agrave; thủ trưởng c&aacute;c đơn vị: Văn ph&ograve;ng HĐND v&agrave; UBND, Nội vụ, Tư ph&aacute;p, T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế hoạch, T&agrave;i nguy&ecirc;n &ndash; M&ocirc;i trường, Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội, Văn ho&aacute; Th&ocirc;ng tin, Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Y tế, Quản l&yacute; đ&ocirc; thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025, nh&acirc;n sự của khối n&agrave;y giảm c&ograve;n 459 người.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/24/map-TP-Phia-Dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=N7LZCjg0DtpNc8mgCUPXgw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="404" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_map-tp-phia-dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/24/map-TP-Phia-Dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Z0qPvfNJVKoIAgJsqwWAwg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/24/map-TP-Phia-Dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=O7wfjdkLiyvOImYVa1SxWQ 2x" /><img alt="Ba quận 2, 9 và Thủ Đức dự kiến sáp nhập thành một đơn vị hành chính là TP Thủ Đức. Đồ hoạ: Khánh Hoàng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_map-tp-phia-dong-4123-15934846-8000-5236-1603506119.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức dự kiến s&aacute;p nhập th&agrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh TP Thủ Đức. Đồ hoạ: <em>Kh&aacute;nh Ho&agrave;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">To&agrave;n bộ nh&acirc;n sự của cơ quan Đảng TP Thủ Đức năm 2021 l&agrave; 128 người, gồm: B&iacute; thư, Ph&oacute; b&iacute; thư, c&aacute;c trưởng ban: Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, D&acirc;n vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng. Sau năm 2025, c&ocirc;ng chức v&agrave; người lao động của khối n&agrave;y c&ograve;n 92 người.</p> <p class="Normal">Bi&ecirc;n chế Ủy ban MTTQ v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể của TP Thủ Đức l&agrave; 112 người, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động, B&iacute; thư Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội li&ecirc;n hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Sau năm 2025, nh&acirc;n sự của khối n&agrave;y c&ograve;n 76 người.</p> <p class="Normal">Nh&acirc;n sự c&aacute;c đơn vị sự nghiệp thuộc Th&agrave;nh ủy TP Thủ Đức (Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi) năm 2021 l&agrave; 39 người, sau năm 2025 l&agrave; 30 người. C&aacute;c đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức (c&aacute;c trung t&acirc;m: Thể dục Thể thao, Văn ho&aacute;, Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n) năm 2021 c&oacute; 246 người, sau năm 2025 giảm c&ograve;n 165 người.</p> <p class="Normal">Theo Sở Nội vụ, tổng số c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức 3 quận được giao năm 2020 l&agrave; 1.221 người; số c&oacute; mặt đến ng&agrave;y 30/6/2020 l&agrave; 1.127 người. Sau khi nhập 3 quận, 882 người dự kiến được bố tr&iacute; ở th&agrave;nh phố mới, 399 người bị d&ocirc;i dư.</p> <p class="Normal">Để đảm bảo quyền lợi người lao động, TP HCM cần c&oacute; phương &aacute;n giải quyết ph&ugrave; hợp. Năm 2021, th&agrave;nh phố sẽ phải chuyển một số nh&acirc;n sự sang quận kh&aacute;c, sở ng&agrave;nh v&agrave; giải quyết hưu tr&iacute;, th&ocirc;i việc 66 người. Phương &aacute;n tr&ecirc;n cũng được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Sau năm 2025, hơn 400 c&aacute;n bộ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n được tinh giản.</p> <p class="Normal">Theo phương &aacute;n sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh của TP HCM giai đoạn 2019 - 2021, ba quận ph&iacute;a Đ&ocirc;ng th&agrave;nh phố l&agrave; 2, 9 v&agrave; Thủ Đức nhập th&agrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh mới c&oacute; t&ecirc;n tạm gọi l&agrave; th&agrave;nh phố <span>Thủ Đức</span>. Th&agrave;nh phố mới rộng 211 km2; hơn một triệu người.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m 12/10, 100% đại biểu HĐND TP HCM th&ocirc;ng qua <span>Nghị quyết</span> về s&aacute;p nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức. Trước đ&oacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh lấy &yacute; kiến s&aacute;p nhập, c&oacute; 82 - 97% cử tri quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức đồng &yacute; s&aacute;p nhập. Về t&ecirc;n gọi, ở quận 2 c&oacute; 20% cử tri kh&ocirc;ng muốn lấy t&ecirc;n TP Thủ Đức.</p>

Theo vnexpress.net
back to top