Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

100% đại biểu có mặt tại kỳ họp HĐND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã biểu quyết thông qua nghị quyết chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức.

<div> <p>Ng&agrave;y 10/10, HĐND quận Thủ Đức tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua nghị quyết t&aacute;n th&agrave;nh chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 v&agrave; quận Thủ Đức th&agrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện mới mang t&ecirc;n <span>th&agrave;nh phố Thủ Đức</span>.</p> <p>Tại buổi l&agrave;m việc, 100% đại biểu c&oacute; mặt đ&atilde; biểu quyết đồng t&igrave;nh với nghị quyết t&aacute;n th&agrave;nh chủ trương s&aacute;p nhập quận 2, quận 9 v&agrave; quận Thủ Đức. Tất cả đại biểu cũng nhất tr&iacute; đặt t&ecirc;n cho đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh mới l&agrave; th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>Bế mạc kỳ họp, b&agrave; Phan Thị Kim Sinh, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, đề nghị Thường trực HĐND phối hợp với UBND quận nhanh ch&oacute;ng ho&agrave;n thiện hồ sơ, thủ tục để tr&igrave;nh HĐND, UBND TP.HCM th&ocirc;ng qua đề &aacute;n, phương &aacute;n s&aacute;p nhập 3 quận th&agrave;nh th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thong qua de an thanh pho Thu DUc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/znews-photo-zadn-vn_121092278_195157818686397_5651954849466382687_n.jpg" title="Thông qua đề án thành phố Thủ ĐỨc ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>HĐND quận Thủ Đức tổ chức kỳ họp li&ecirc;n quan đến đề &aacute;n th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức. Ảnh: <em>C.B.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 9/10, UBND quận 2 v&agrave; quận 9 cũng tổ chức kỳ họp chuy&ecirc;n đề để th&ocirc;ng qua c&aacute;c nghị quyết li&ecirc;n quan đến việc th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức. 100% đại biểu HĐND 2 quận n&agrave;y đ&atilde; biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh, th&ocirc;ng qua tờ tr&igrave;nh về chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 v&agrave; quận Thủ Đức th&agrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện mới, đặt t&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>Trước đ&oacute;, h&ocirc;m 4/10, UBND quận 2, quận 9 v&agrave; quận Thủ Đức (TP.HCM) ho&agrave;n th&agrave;nh việc tổng hợp kết quả lấy &yacute; kiến người d&acirc;n về đề &aacute;n th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; t&ecirc;n gọi cho đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh mới.</p> <p>Theo kết quả từ UBND quận Thủ Đức, 99,29% cử tri c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch lấy &yacute; kiến đ&atilde; tham gia bỏ phiếu. Trong đ&oacute;, hơn 97% người d&acirc;n b&agrave;y tỏ &yacute; kiến đồng t&igrave;nh với đề &aacute;n th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; t&aacute;n th&agrave;nh giữ nguy&ecirc;n t&ecirc;n gọi đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh mới l&agrave; th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>Tại quận 2, hơn 59.600 người (chiếm hơn 82% cử tri) đồng thuận với việc s&aacute;p nhập 3 quận để th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; 76% cử tri đồng &yacute; với t&ecirc;n gọi th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>C&ograve;n tại quận 9, 138.231 cử tri đồng &yacute; với việc s&aacute;p nhập, chiếm hơn 97%. Số cử tri kh&ocirc;ng đồng &yacute; l&agrave; 3.253 người, chiếm 2,29%. Đối với việc lựa chọn t&ecirc;n gọi th&agrave;nh phố Thủ Đức, 136.516 cử tri quận 9 (chiếm hơn 96%) đồng t&igrave;nh với t&ecirc;n gọi n&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top